Oda­va­nje taj­ni

Bio je šef ka­bi­ne­ta na­čel­ni­ka Glav­nog šta­ba pri­je ne­go što ga je voj­na po­li­ci­ja uhi­ti­la zbog pre­da­je po­vjer­lji­vih do­ku­me­na­ta ta­blo­idu As

Express - - PRVA STRANICA -

Dnev­ni avaz i os­ta­la iz­da­nja is­tog nak­lad­ni­ka ba­vi­la se su no­vi­nar­stvom ko­li­ko se mo­ra­lo. Za­pra­vo, bi­la su oru­đe u, na po­čet­ku, obra­ču­ni­ma s pro­tiv­ni­ci­ma SDA, a kas­ni­je sa svi­ma ko­je je Ra­don­čić sma­trao pre­pre­ka­ma u vlas­ti­toj tran­zi­ci­ji od biv­šeg no­vi­na­ra do bu­du­ćeg, boš­njač­kog Sil­vi­ja Ber­lus­co­ni­ja. I jed­ni­ma i dru­gi­ma je ko­pao po in­ti­mi, a ne­dos­ta­tak či­nje­ni­ca kom­pen­zi­ran je ne­vje­ro­jat­nim la­ži­ma o tar­ger­ti­ra­ni­ma, op­tu­ži­va­ni­ma za sve i sva­šta, od fa­moz­ne iz­da­je pa do si­lo­va­nja i sit­nih kra­đa u du­ća­ni­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.