Sli­kom ko­ja ‘pul­si­ra’ na za­gre­bač­kom

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še:

Oni ko­ji me pra­te ot­pri­je vje­ro­jat­no zna­ju za mo­je­ga ro­ni­oca kraj Me­di­ke (“Me­di­ka Di­ving”), ko­je­ga sam na­pra­vio proš­le go­di­ne. Ovaj naj­no­vi­ji rad, pul­si­ra­ju­će sr­ce, za­pra­vo je pro­du­že­tak ro­ni­oca, od­nos­no ide­je da zid­nu sli­ku spo­jim sa sa­mim pros­to­rom. U slu­ča­ju ro­ni­oca bi­la je jed­na ci­jev, a u ovo­me dvi­je ko­je sam za­te­kao tu i - in­ter­ve­ni­rao, objaš­nja­va Lo­nac ka­ko je nas­tao mu­ral “HeAr­t­be­ats” (Ot­ku­ca­ji sr­ca), ko­jim je osvo­jio ka­ko do­ma­ću, ta­ko i stra­nu in­ter­net­sku pu­bli­ku. Ri­ječ je o ani­mi­ra­noj zid­noj sli­ci ko­ja u hi­per­re­alis­tič­noj ma­ni­ri pri­ka­zu­je sr­ce dok pum­pa krv. Im­pre­siv­ni ukras “za­ka­čen” je na je­dan od za­gre­bač­kih zi­do­va, a na­kon što ga je autor pos­ta­vio na svoj Fa­ce­bo­ok, druš­tve­ne mre­že po­ma­mi­le su se za pum­pa­ju­ćim sr­cem ovog ne­za­obi­laz­nog ju­na­ka do­ma­će stre­et art sce­ne. “HeAr­t­be­ats” su iz­aš­li na broj­nim za umjet­nost spe­ci­ja­li­zi­ra­nim por­ta­li­ma, po­put Co­lo­ssa­la, Ar­c­hDa­ilya, Stre­etAr­tNewsa, Bo­red Pande, a na kra­ju i Ins­ta­gra­ma ko­ji ga že­li pro­mo­vi­ra­ti me­đu broj­nim umjet­ni­ci­ma ko­ji svoj rad pla­si­ra­ju na toj su­per­tren­di plat­for­mi. Sve re­dom odu­še­vi­la je, ka­ko su objas­ni­li, iz­u­zet­na pre­ciz­nost - de­ta­ljan pri­kaz or­ga­na i nje­go­ve sva­ke, pa i naj­ma­nje ži­li­ce, ali i na­čin na ko­ji je Lo­nac “is­ko­ris­tio” ci­je­vi sa stro­pa, stva­ra­ju­ći do­jam da na­pa­ja­ju sr­ce krv­lju. - Pu­no mi je za­bav­ni­je ta­ko ra­di­ti, kon­ci­pi­ra­ti mu­ral ta­ko da ga na ne­ki na­čin po­ve­žem s oko­li­nom u ko­joj će se na­la­zi­ti - objaš­nja­va Lo­nac do­da­ju­ći ka­ko je na svo­jem sr­cu ra­dio pu­nih 15 da­na. - I to sam ra­dio na tem­pe­ra­tu­ri is­pod nu­le, sva­ki dan po ne­ko­li­ko sa­ti. Sve­ukup­no je tu šest slo­je­va, od­nos­no šest sr­ca ko­je sam nas­li­kao jed­no pre­ko dru­gog, a sve to spre­jem, slo­bod­nom ru­kom - ka­že umjet­nik. Ovo je, na­po­mi­nje, a če­mu će se mno­gi nje­go­vi obo­ža­va­te­lji ve­se­li­ti, tek ma­li dio ši­reg pro­jek­ta ko­ji na­mje­ra­va ra­di­ti či­ta­vu ovu go­di­nu. - Gif je bio za­pra­vo sa­mo ne­ka mo­ja pro­ba. To da će pos­ta­ti vi­ra­lan i da će se lju­di­ma to­li­ko svi­dje­ti ni­sam ni naj­ma­nje oče­ki­vao. Is­kre­no, ni­sam ni znao ka­ko će sve to sku­pa iz­gle­da­ti kad sam sjeo za ra­ču­na­lo i po­čeo sla­ga­ti sve fo­to­gra­fi­je u ani­ma­ci­ju. Ali ne­ma mi bo­ljeg od to­ga, uvi­jek se vo­lim oku­ša­ti u ne­če­mu no­vom, ši­ri­ti se da­lje - pri­ča Lo­nac. Nje­go­vo sr­ce do­la­zi za­pra­vo kao na­ru­če­no u vri­je­me kad se umjet­nos­ti sve vi­še pro­ži­ma­ju i prek­la­pa­ju. Ovak­va fu­zi­ja stop-ani­ma­ci­je i stre­et-ar­ta već je ne­ko vri­je­me ak­tu­al­na va­ni, u Bri­ta­ni­ji po­go­to­vo, gdje ju je ina­ugu­ri­rao umjet­nik kod­nog ime­na INSA, svo­je­vr­s­ni pr­vak “ži­vih” mu­ra­la ko­je je sim­pa­tič­no kr­stio u “gif-ffi­te”. Ide­ja se iz­ro­di­la iz op­ser­va­ci­je ka­ko se ulič­na umjet­nost, pa­ra­dok­sal­no, u do­ba tum­bl­ra i os­ta­lih mre­ža ko­je ži­vot zna­če iona­ko naj­vi­še kon­zu­mi­ra - onli­ne. Na­ro­du je on­da jed­nos­tav­no dao što

Ni­sam oče­ki­vao da će se ‘gif’ lju­di­ma to­li­ko svi­dje­ti, ka­že

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.