Pred­sta­va En­de Wal­sha, ko­ji je s Bowi­ejem na­pi­sao mju­zikl “La­za­rus”, pri­pa­da tzv. ka­za­li­štu kr­vi i sper­me. Pa ne ču­di što ju­na­ci dra­me pi­ju po­put svi­nja, je­du po­put svi­nja, go­vo­re po­put svi­nja, ali bol ko­ju osje­ća­ju mo­že pri­pa­da­ti sa­mo – čo­vje­ku Svi­nju i

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še:

Ko­li­ko god ime En­da vuk­lo na žen­ski spol – ni­je. To je ti­pič­no mu­ško ir­sko ime ko­je kra­si vr­lo pro­duk­tiv­nog i us­pješ­nog i ra­zvi­ka­nog i po­pu­lar­nog auto­ra En­du Wal­sha. Mo­žda ime ne zvo­ni nig­dje u gla­vi, ali kad shva­ti­te da je taj is­ti En­da Walsh autor mju­zik­la “On­ce” ko­ji je svjet­ski pros­la­vio Zrin­ku Cvi­te­šić i obo­ma im pris­kr­bio pres­tiž­ne na­gra­de…aha, sad zvo­ni neg­dje. Ne sa­mo to; upra­vo taj En­da Walsh na­pi­sao je sku­pa s Da­vi­dom Bowi­ejem mju­zikl “La­za­rus”, ko­ji će usko­ro bi­ti postavljen. Ina­če, En­du Wal­sha svr­sta­va se u bok s bri­tan­skim dra­ma­ti­ča­ri­ma ko­ji su bi­li iz­u­zet­no poz­na­ti u osam­de­se­ti­ma pod do­me­nom “no­va eu­rop­ska dra­ma”, a ko­joj je pri­pa­da­la i fa­moz­na Sa­rah Ka­ne i ko­ji su stva­ra­li ka­za­li­šte “kr­vi i sper­me”, ka­za­li­šte ko­je se ne oba­zi­re na mo­ral­ne ba­ri­je­re i ko­je te­ma­ti­zi­ra naj­za­bra­nje­ni­je druš­tve­ne ta­bue. Čim pro­či­ta­te “Dis­co svi­nje” ili po­gle­da­te Ra­gu­že­vu pred­sta­vu s dvo­je iz­vr­s­nih mla­dih glu­ma­ca Eli­za­be­tom Bro­dić i Kar­lom Mr­k­šom (a rav­no­prav­no se iz­mje­nju­ju s pa­rom Iva­na Gu­lin i Ma­ti­ja Či­gir), jas­no je o če­mu je ri­ječ. O eks­plo­ziv­nom je­zi­ku pu­nom psov­ki i na­si­lja, o is­tin­skom ljud­skom šlja­mu utje­lov­lje­nom u ro­di­te­lji­ma ovih dvo­je pri­ja­te­lja, o elit­nom svi­je­tu lje­po­te i pro­laz­ne ra­sko­ši u ko­je se Svi­nja i Pra­si­ca ni­ka­ko ne uk­la­pa­ju. Oni pi­ju po­put svi­nja, je­du po­put svi­nja, go­vo­re po­put svi­nja, ali na­si­lje ko­je iz­ra­ža­va­ju i bol ko­ju osje­ća­ju mo­gu pri­pa­da­ti sa­mo – čo­vje­ku. Njih dvo­je pri­ja­te­lji su od ro­đe­nja; sljub­lje­ni po­put pr­sta i nok­ta, oni ha­ra­če lo­kal­nim klu­bo­vi­ma, igra­ju mrač­ne i sa­dis­tič­ke igri­ce s dru­gi­ma, bi­ra­ju jed­no dru­gom odje­ću i za­jed­no su uro­će­ni u na­si­lju pro­tiv sve­ga i svih što ih okru­žu­je. Po­put mno­gih li­ko­va, stvar­nih i nes­tvar­nih, iz pop-kul­tu­re, mo­že im se pri­pi­sa­ti pri­pad­nost za­jed­nič­kom i autis­tič­nom svi­je­tu u ko­je­mu vri­je­de nji­ho­va i sa­mo nji­ho­va pra­vi­la i u ko­ji ni­ko­ga ne pu­šta­ju. Thel­ma i Lo­uise, Sid i Nan­cy, Bon­nie i Clyde, baš po­put njih Svi­nja i Pra­si­ca ne ma­re za druš­tve­ne ok­vi­re ili, bo­lje re­če­no, sa­vr­še­no ih ma­te­ri­ja­li­zi­ra­ju u svom ne­pri­hva­ća­nju ikak­vih nor­mal­nos­ti. Ali, na se­dam­na­es­ti ro­đen­dan nas­ta­je fr­ka jer Svi­nju kre­će sek­su­al­no priv­la­či­ti Pra­si­ca i tu je sva dra­ma. U tom jed­nom tre­nut­ku, kad Pra­si­ca spon­ta­no kre­ne iz­la­zi­ti iz za­ča­ra­nog kru­ga tog po­ma­lo bo­les­nog du­eta i poč­ne pri­mje­ći­va­ti dru­ge deč­ke. Pri­ča za­vr­ši na­si­ljem, kr­vo­pro­li­ćem, ve­li­kom tra­ge­di­jom u ko­jem smrt vi­še ni­je sa­mo da­le­ka op­se­si­ja s ero­tič­nim pri­zvu­kom, ne­go nji­ho­va stvar­nost. Pri­ča je kr­va­va sa­ma po se­bi, ne to­li­ko po eks­pli­cit­nos­ti sve te “kr­vi i sper­me”, ne­go upra­vo u sa­vr­še­nom ba­lan­su iz­mje­ne agre­si­je i pre­div­ne po­etič­nos­ti; iz­ra­zi­tih fi­zič­kih eks­pre­si­ja i sno­li­kih mo­no­lo­ga pre­pu­nih žud­nje na mje­se­či­ni. Ovih dvo­je glu­ma­ca ras­tu­ri­lo je da­ske; us­pje­li su do­ča­ra­ti i ma­gič­no je­ze­ro, i šank pre­pun pi­ja­na­ca bez zu­bi, i elit­ni di­sko kr­cat pe­rok­sid­nim pla­vu­ša­ma u ha­lji­na­ma bo­je ko­že. Iako je u ne­kim tre­nu­ci­ma iz­ved­ba tek­la spo­ri­je ne­go što je tre­ba­la, dir­lji­va pri­ča o za­jed­niš­tvu i bi­je­gu od stvar­nos­ti u iz­ved­bi Mr­k­še i Bro­dić nad­ma­ši­la je sva­ku stvar­nost ko­ja se odvi­ja­la iz­van pra­vo­kut­ne po­zor­ni­ce Te­atra Exit.

Eli­za­be­ta Bro­dić i Kar­lo Mr­k­ša ras­tu­ra­ju na po­zor­ni­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.