Svo­je­gla­va klin­ka kip­ti od lju­ba­vi, stra­ha i mrž­nje

Pan­ker­ska dra­ma za mla­de Re­na­te Ca­ro­le Ga­ti­ce opo­me­na je ro­di­te­lji­ma ko­ji se ra­zvo­de da pri­pa­ze na utje­caj nji­ho­vih loših pos­tu­pa­ka na vlas­ti­tu dje­cu

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še:

Za­raz­na po­let­na energija re­da­te­lji­ce Re­na­te Ca­ro­le Ga­ti­ce upa­re­na s kre­ativ­nim glu­mač­kim os­tva­re­nji­ma i bun­tov­nom bu­kom punk ben­da ko­ji ur­la o lju­ba­vi glav­ni su adu­ti pred­sta­ve “Po­la-po­la”, ko­pro­duk­ci­je za­gre­bač­kog Exi­ta, ča­ko­več­ke glu­mač­ke dru­ži­ne Pin­k­lec i Te­atra Po­coLo­co. Ri­ječ je o to­plom i ne­pre­ten­ci­oz­nom igro­ka­zu ko­ji je­zi­kom ra­zum­lji­vim sta­ri­joj dje­ci i ti­nej­dže­ri­ma pro­go­va­ra o tra­umi ra­zvo­da bra­ka. Ta­ko­đer, “Po­la–po­la“je opo­me­na ro­di­te­lji­ma ko­ji se ra­zvo­de da pri­pa­ze na utje­caj svo­jih loših pos­tu­pa­ka na vlas­ti­tu dje­cu. Tekst na­gra­đi­va­ne sr­p­ske dra­ma­ti­čar­ke Mi­re­le Bo­go­vac dje­lu­je po­ma­lo ne­do­vr­še­no, no mo­žda je raz­log to­mu či­nje­ni­ca da je nas­tao u su­rad­nji sa sta­ri­jim os­nov­no­škol­ci­ma i sred­njo­škol­ci­ma, po­laz­ni­ci­ma nje­zi­ne dram­ske ra­di­oni­ce. Pri­ča pra­ti od­nos Ni­ke i An­dri­je, naj­bo­ljih pri­ja­te­lja, ko­ji pro­la­ze kroz bur­ne ra­zvo­de ro­di­te­lja. Jed­no dru­go­me pot­po­ra su u bol­nom pro­ce­su odras­ta­nja i su­oča­va­nja s po­gre­ška­ma ro­di­te­lja. Nji­ho­va pri­ča za­či­nje­na je punk son­go­vi­ma (glaz­ba Ma­ri­ja Mir­ko­vi­ća) ko­ji ko­men­ti­ra­ju rad­nju na na­čin da če­tve­ro­čla­ni an­sambl pos­ta­je bend, iz­mje­nju­ju­ći se na ins­tru­men­ti­ma. Dok svi­ra­ju, zvu­če us­kla­đe­no i uvjer­lji­vo s odre­đe­nom do­zom ka­riz­ma­tič­nos­ti, pa dje­lu­ju kao pra­vi bend. U glav­noj ulo­zi smu­še­ne ti­nej­dže­ri­ce Ni­ke blis­ta mla­da Ča­kov­čan­ka Ka­ro­li­na Hor­vat. Ni­ku je pri­ka­za­la kao svo­je­gla­vu klin­ku ko­ja se po­ku­ša­va dr­ža­ti snaž­no i odras­lo, dok u nje­noj unu­traš­njos­ti sve kip­ti od kon­tra­dik­tor­nih osje­ća­ja lju­ba­vi, stra­ha i po­vre­me­ne mrž­nje. Je­di­na za­mjer­ka nje­noj glu­mi je pre­ko­mjer­no vi­so­ko­ok­tav­no ur­la­nje na ne­kim mjes­ti­ma ko­je je zna­lo bi­ti iri­tant­no. Bruno Kon­trec kao Ni­kin best frend An­dri­ja do­ima se ipak mno­go sta­ri­je od 12-go­diš­nja­ka ko­jeg tu­ma­či, no njegov nje­žan dje­čač­ki nas­tup ni­je bez šar­ma. Kon­tre­cov An­dri­ja go­to­vo je ar­he­tip po­taj­no za­ljub­lje­nog naj­bo­ljeg pri­ja­te­lja u mu­ško-žen­skom pri­ja­telj­stvu. Ma­ja Ka­tić u dvos­tru­koj ulo­zi - An­dri­ji­ne, a po­go­to­vo Ni­ki­ne maj­ke, us­pje­la je do­ča­ra­ti bol i unu­tar­nje su­ko­be ra­zve­de­ne že­ne ras­tr­ga­ne iz­me­đu že­lje da za­šti­ti di­je­te te pri­je­zi­ra i mrž­nje pre­ma mu­žu ko­ji ju je os­ta­vio zbog mla­đe. Igor Bak­sa du­ho­vit je u ulo­zi oca, a još du­ho­vi­ti­ji kad tu­ma­či do­sad­nog i bez­duš­nog so­ci­jal­nog rad­ni­ka. On je mo­žda i naj­ja­ča ka­ri­ka u glaz­be­noj “sek­ci­ji” pred­sta­ve, što i ne ču­di jer zna­mo da je Bak­sa fron­t­men kras­nog ča­ko­več­kog et­no-ska-jazz ben­da Kom3di­ja. Ne­dav­no na Ga­vel­li­nim ve­če­ri­ma na­gra­đe­na re­da­te­lji­ca Re­na­ta Ca­ro­la Ga­ti­ca pred­sta­vu je re­ži­ra­la mi­ni­ma­lis­tič­ki, do­pus­tiv­ši mno­go pros­to­ra za glu­mač­ko im­pro­vi­zi­ra­nje i slo­bod­nu me­đu­igru. Zbog is­kre­nos­ti i ne­na­met­lji­vos­ti pred­sta­va “Po­la-po­la” naj­vi­še će se svi­dje­ti dje­ci, ali i odras­li­ma ko­ji su proš­li ili pro­la­ze ra­zvo­de jer su im si­tu­aci­je pri­ka­za­ne u dra­mi ite­ka­ko poz­na­te.

Pri­ča pra­ti od­nos Ni­ke i An­dri­je, naj­bo­ljih pri­ja­te­lja ko­ji pro­la­ze kroz bur­no raz­dob­lje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.