Do­ku­men­ta­ris­tič­ki pri­kaz su­ro­vos­ti druš­tva

Express - - PRVA STRANICA -

Na­gra­đi­va­na no­vi­nar­ka Bar­ba­ra Ma­tej­čić u zbir­ci “Ka­ko ste?” s ak­ti­vis­tič­kom straš­ću do­no­si šest pri­ča od ko­jih bi sva­ka mo­gla bi­ti pred­lo­žak za po je­dan iz­vr­stan do­ku­men­ta­rac. Pri­ča o Iva­ni iz Ša­rić Stru­ge kraj Met­ko­vi­ća pri­ča je o epi­lo­gu krat­ke cr­no­kro­ni­ka­ške vi­jes­ti o pro­met­noj ne­sre­ći bez po­gi­nu­lih, o mla­doj že­ni ve­za­noj za ko­li­ca o če­mu u pra­vi­lu ni­kad ne či­ta­mo. “Jed­na od sto” objaš­nja­va ži­vot pa­ci­jen­ti­ce obo­lje­le od shi­zo­fre­ni­je, bo­les­ti “ko­ja je to­li­ko bu­uu straš­na da se ni li­ječ­nik ne usu­đu­je na­pi­sa­ti F20”. “Pe­ti­ce iz zad­nje klu­pe” pak skup­lja ma­la Rom­ki­nja Bo­ja­na ko­ja se naj­si­gur­ni­jom osje­ća dok uči. Ona bi u ži­vo­tu vo­lje­la bi­ti vi­ša po­li­cij­ska in­s­pek- to­ri­ca da uve­de red u svi­jet u ko­jem zna tko dila dro­gu, tko kra­de i tko si­lu­je svo­ju kćer. “Ži­vi­la pič­ka” opi­su­je dje­voj­ke, lez­bij­ke, do­volj­no hra­bre da se bore za lju­bav. Osječ­ka obi­telj Lo­vrić us­pje­la je opla­ka­ti svog su­pru­ga i oca tek kad je Bra­ni­mir Gla­vaš osu­đen kao rat­ni zlo­či­nac. Iz­vr­s­no dje­lo iz­vr­s­ne auto­ri­ce. (Ser­gej Žu­pa­nić)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.