Ljut sam na sve te dr­ža­ve ko­je su na­no­vo stvo­re­ne na ovim pros­to­ri­ma jer na­pros­to ne zna­mo vo­di­ti zem­lje, ka­že Po­lič

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še:

Rad­ko Po­lič je glu­mac s du­gim sta­žom. Do­is­ta du­gim. Pu­bli­ka ga sve rje­đe vi­đa na po­zor­ni­ca­ma u re­gi­ji, a 2012. go­di­ne s Anom Ka­rić za­igrao je u “Noć­nim bro­do­vi­ma” Igo­ra Mir­ko­vi­ća i odu­še­vio kri­ti­ku. Ži­vi u Ljub­lja­ni. Vo­li bi­ti sam, ka­že, a sve češ­će mo­ra mis­li­ti na zdrav­lje. Vu­če pro­blem s ra­me­nom, no ni ja­ki bo­lo­vi ni­su ga spri­je­či­li da ipak od­lu­či pri­hva­ti­ti glav­nu ulo­gu u no­voj pred­sta­vi Len­ke Udo­vič­ki “Sha­kes­pe­are ljet­ne no­ći – va­ri­ja­ci­je”. O ulo­zi ot­kri­va ma­lo, no po­vra­tak pred hr­vat­sku pu­bli­ku ite­ka­ko mu pred­stav­lja pra­vi uži­tak, pa sto­ga ni­je po­pio ni kap al­ko­ho­la ot­ka­ko je po­čeo, pri­je vi­še od mje­sec da­na, pri­pre­ma­ti ko­mad. Os­ta­vio se i ci­ga­re­ta, a kad uhva­ti slo­bod­nog vre­me­na, naj­ra­di­je či­ta. Po­li­ča pam­te po mno­gim ulo­ga­ma na fil­mo­vi­ma, ali naj­u­pe­čat­lji­vi­ji je bio kao Ni­je­mac. - In­te­re­sant­no je da me po to­me pam­te, a sa­mo dva pu­ta sam igrao Ni­jem­ca, u ‘Par­ti­zan­skoj eska­dri­li’ i ‘Bal­kan eks­pre­su’. Ali iz­gle­da da sam bio upe­čat­ljiv. Do­bro, na­pra­vio sam da moj Ni­je­mac u ‘Bal­kan eks­pre­su’ bu­de sim­pa­ti­čan i ro­man­ti­čan, za­ljub­ljen... Mo­žda je to on­da raz­log.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.