Zo­ran Mi­la­no­vić oteo je des­ni­ci ile­gal­no oruž­je, šo­vi­nis­tič­ke invek­ti­ve na ra­čun proš­los­ti pro­tiv­ni­ka, i ti­me otvo­rio pi­ta­nje ko­li­ko je u HDZ-u i na des­ni­ci lju­di ve­za­no uz biv­še struk­tu­re

Express - - PRVA STRANICA -

Lju­di ko­ji ra­de u re­dak­ci­ji poz­na­te des­ni­čar­ske emi­si­je ovih se da­na tru­de da mi na­đu ma­mu Sr­p­ki­nju, ka­že je­dan čel­nik SDP-a. - Na nji­ho­vu ža­lost, ne­će mi je na­ći. Mo­ja je maj­ka mus­li­man­ka, djed mi je bio lo­go­raš sr­p­skih kon­cen­tra­cij­skih lo­go­ra... Kad je os­lo­bo­đen, pre­šao je u Hr­vat­sku, imao je 50 ki­lo­gra­ma. Od­mah je ušao u Hr­vat­sku voj­sku, u ko­joj je do­če­kao i mi­ro­vi­nu, kas­ni­je je umro... Ot­kri­va­nje “po­greš­nih krv­nih zr­na­ca” ili “ud­ba­ške” od­nos­no “ko­mu­nis­tič­ke” proš­los­ti ra­zor­no je, na­po­la taj­no, uglav­nom od­vrat­no oruž­je hr­vat­ske des­ni­ce. Ve­li­mir Bu­ja­nec već du­go SDP-ova mi­nis­tra po­li­ci­je Ran­ka Os­to­ji­ća u svo­jim emi­si­ja­ma na­zi­va “Os­to­ja Ran­ko­vić”, što je ne sa­mo alu­zi­ja na zlo­glas­nog še­fa Oz­ne i Ud­be ne­go i ne­pri­kri­ve­na su­ges­ti­ja ka­ko je Os­to­jić Sr­bin, prem­da to ni­je. - Ka­ko se to mo­glo do­go­di­ti, za­pi­tao se ne­dav­no či­ta­ni des­ni­čar­ski por­tal - da pri­pad­ni­ci sr­p­ske ma­nji­ne u RH prev­la­da­ju na svim ključ­nim mi­nis­tar­stvi­ma vla­de Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća, od kul­tu­re, pro­s­vje­te, spor­ta do Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja na­kon Slav­ka Li­ni­ća? U vri­je­me SRH da­le­ko se vi­še vo­di­la bri­ga o na­ci­onal­nim rav­no­prav­nos­ti­ma po vo­de­ćim po­lo­ža­ji­ma. I ni­kad ni­je bi­lo vi­še Sr­ba u ne­koj vla­di SRH ne­go što ih ima sad u Mi­la­no­vi­će­voj Ku­ku­ri­ku vla­di RH, pa se obič­ni Hr­vat pi­ta o če­mu se tu ra­di... Kad autor tek­s­ta go­vo­ri o “mi­nis­tru fi­nan­ci­ja na­kon Li­ni­ća”, on­da u po­la gla­sa go­vo­ri ono o če­mu su ti­je­kom proš­le kam­pa­nje vri­šta­li džam­bo­pla­ka­ti, na ko­ji­ma su bi­li is­tak­nu­ti osob­ni po­da­ci Bo­ri­sa La­lov­ca... Iz is­te je idej­ne mo­čva­re (to je duh iz ko­jeg su nas­ta­li nir­n­ber­ški ras­ni za­ko­ni) net­ko pus­tio tvrd­nju da je Mi­ran­do Mr­sić Boš­njak, mus­li­man, te da mu je pra­vo ime Mi­ra­lem. U in­ter­v­juu Na­ci­ona­lu Mr­sić je dis­kret­no pla­si­rao po­dat­ke o obi­telj­skoj ge­ne­zi, iz ko­jih se vi­dje­lo da je ta tvrd­nja, u ko­joj ne bi bi­lo ni­šta spor­no da je is­ti­ni­ta, iz­miš­lje­na, jer des­ni­ca ra­ču­na na to da su “kri­va krv­na zrn­ca” di­sk­va­li­fi­ka­ci­ja. Mi­la­no­vić je, me­đu­tim, sad nji­ho­vo oruž­je upo­tri­je­bio pro­tiv njih. Da je re­kao “maj­ka voj­na li­ječ­ni­ca”, bi­la bi to ne­ko­rek­t­na po­li­tič­ka di­fa­ma­ci­ja, no “ma­ma le­kar­ka” je do­is­ta ter­mi­no­lo­gi­ja iz kru­go­va bu­ji­ce...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.