Ne­za­bo­rav­na pri­ča o fa­na­tič­nos­ti i sli­je­poj oda­nos­ti po­li­tič­kom re­ži­mu

Express - - PRVA STRANICA -

Kad su mu 2012. do­di­je­li­li No­be­lo­vu na­gra­du, za ki­ne­skog pis­ca Mo Ya­na rek­li su da je to za­to što na ne­vje­ro­ja­tan na­čin spa­ja zbi­lju i fan­ta­zi­ju, na­rod­nu pre­da­ju i po­vi­jest s mo­der­nim, stva­ra­ju­ći pri­tom ne­što što bi se naj­pri­je mo­glo opi­sa­ti kao ha­lu­ci­nant­ni re­ali­zam. Is­to sva­ka­ko vri­je­di i za nje­gov ro­man “Ža­be”, iz­vor­no objav­ljen 2009., u nas upra­vo pre­ve­den. U fo­ku­su je Wan Xin, fa­na­tič­na za­go­vor­ni­ca po­li­ti­ke jed­nog dje­te­ta, ko­ja brač­ne pa­ro­ve ko­ji su se drz­nu­li su­prot­sta­vi­ti se i od­lu­či­li se na dru­gu trud­no­ću, ne­smi­lje­no pro­go­ni. Nje­zin ne­ćak, Wan Zu, ko­ji je zbog sli­je­pe oda­nost tet­ke Par­ti­ji i sam os­tao udo­vac, od­lu­ču­je za­bi­lje­ži­ti nje­zin ži­vot, od pr­vih da­na, kad je i sa­ma bi­la žr­tvom ši­ka­ni­ra­nja zbog ko­jeg se i htje­la do­ka­za­ti re­ži­mu, do sta­ros­ti, kad se po­ku­ša­va is­ku­pi­ti za zlo ko­je je dru­gi­ma na­ni­je­la. A kroz nje­zi­nu se sud­bi­nu na sja­jan, po­tres­no ali i du­ho­vi­to is­pi­san na­čin, os­li­ka­va po­vi­jest Ki­ne, oso­bi­to ži­vo­ta u nje­nim ru­ral­nim pre­dje­li­ma, od sre­di­ne 20. sto­lje­ća do da­naš­njih da­na. Yan vje­što is­pre­ple­će far­su s druš­tve­nim ko­men­ta­rom i obi­telj­sku dra­mu s pu­no dub­ljim i osjet­lji­vim te­ma­ma. Šti­vo sa­mo za knji­žev­ne sla­do­kus­ce. ( T. Bar­ba­rić)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.