Ako je Ko­so­vo naj­skup­lja sr­p­ska ri­ječ, on­da je šut­nja HDZ-ovih per­ja­ni­ca iz BiH naj­skup­lja hr­vat­ska

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še:

Jed­na od vje­či­tih hr­vat­skih pre­diz­bor­nih te­ma su Hr­va­ti u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni, od­nos­no “skrb za Hr­va­te u BiH” ko­ju po­čes­to mo­že­mo sves­ti na skrb o re­tar­di­ra­nom mla­đem bra­tu i po­čes­to pos­lu­ži kao si­gu­ran po­moć­ni ulaz u hr­vat­ski Sa­bor za ne­po­pu­lar­ne i po­tro­še­ne HDZ-ove ka­dro­ve. Ako bi­smo ma­lo pro­ko­pa­li po spi­sku do­sa­daš­njih HDZ-ovih “pred­stav­ni­ka iz di­jas­po­re” ili ka­ko se to po­li­tič­ki ko­rek­t­ni­je ka­že “iz 11. iz­bor­ne je­di­ni­ce”, i sla­bi­je upu­će­ni­ma u pre­diz­bor­ne igre bit će jas­no o če­mu go­vo­rim, “sve će im se sa­mo ka­za­ti”, ka­ko gla­si stih iz pje­sme ne­pre­ža­lje­nog dvoj­ca, Ke­ma­la Mon­te­na i Ar­se­na De­di­ća. Od onih ko­ji su go­vo­ri­li ne­vi­đe­ne glu­pos­ti, pa do onih ko­ji za ci­je­log sa­bor­skog man­da­ta ni­su pro­go­vo­ri­li ni jed­nu je­di­nu ri­ječ, ko­ji su za­pra­vo bi­li do­bro pla­će­ni da šu­te i ne pet­lja­ju se u vlas­ti­ti po­sao i či­ja je sva­ka (ne)iz­go­vo­re­na ri­ječ uis­ti­nu zla­ta vri­je­di­la, ugru­bo oko sto­ti­njak ti­su­ća eura. Ako je “Ko­so­vo naj­skup­lja sr­p­ska ri­ječ”, on­da je šut­nja HDZ-ovih per­ja­ni­ca iz 11. iz­bor­ne je­di­ni­ce naj­skup­lja hr­vat­ska ne­iz­go­vo­re­na ri­ječ. Vozači su, ta­ko, odvo­zi­li u sku­pim li­mu­zi­na­ma lju­de do Za­gre­ba da bi ovi ta­mo ured­no od­šu­tje­li svo­je če­ti­ri go­di­ne u Sa­bo­ru. Zna­če li išta ikome u Hr­vat­skoj, pri­mje­ri­ce, ime­na Ili­ja Fi­li­po­vić, Ma­ri­ja Ra­po ili Pe­ri­ca Je­le­če­vić? Sve su to lju­di ko­ji su u ime bo­san­sko­her­ce­go­vač­kih Hr­va­ta sje­di­li u hr­vat­skom Sa­bo­ru. Pri­li­kom gla­so­va­nja u 11. iz­bor­noj je­di­ni­ci bi­lo je i tra­gi­ko­mič­nih si­tu­aci­ja, po­go­to­vo Sa­mo­do­pad­ni Sa­na­der i još sa­mo­do­pad­ni­ji Me­sić svo­jim su slu­gans­tvom pre­pus­ti­li Fe­de­ra­ci­ju BiH Re­ce­pu Er­do­ga­nu i nje­go­vom po­trč­ku Ba­ki­ru Izet­be­go­vi­ću, a Hr­va­te sve­li na obes­prav­lje­nu ma­nji­nu ra­ni­je ka­da je bi­ra­no 12 zas­tup­ni­ka, ka­da je ulog bio ne­us­po­re­di­vo ve­ći. Ipak, “naj­žeš­će” je bi­lo ka­da je Ja­dran­ka Ko­sor bi­la pro­tu­kan­di­dat Sti­pi Me­si­ću na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma, u vri­je­me ka­da je Me­sić da­vao obe­ća­nja ka­ko će bo­san­sko­her­ce­go­vač­ke Hr­va­te “na­uči­ti lo­vi­ti ri­bu”. Gla­so­va­lo se, “zas­lu­gom SDP-a”, sa­mo u tri gra­da: U Sa­ra­je­vu, Ba­nja Lu­ci i Mos­ta­ru. U ne­vi­đe­nim gu­žva­ma na bi­ra­li­šti­ma, gdje je bo­san­sko­her­ce­go­vač­ki HDZ or­ga­ni­zi­ra­no pre­vo­zio gla­sa­če, bi­lo je slom­lje­nih ru­ku i pa­da­nja u ne­svi­jest. Taj od­nos, od­nos­no pre­diz­bor­ne igri­ce oko bo­san­sko­her­ce­go­vač­kih Hr­va­ta bi­le su glav­na te­ma u trans­krip­ti­ma iz afe­re “Big shit”. Da po­no­vi­mo: “Naj­lak­še je do­bi­ti gla­so­ve pre­ko aus­trij­skih Sr­ba, ko­ji­ma ja­ko do­bro zvu­či da se RS ot­ci­je­pi, da se or­ga­ni­zu­je re­fe­ren­dum. Tip igra na to. Šta će­mo mi? Ho­će­mo os­ta­vi­ti Hr­va­te u BiH u dr­ža­vi sa Boš­nja­ci­ma. Ima­mo pos­la sa ne­ga­tiv­ci­ma, za­pam­ti­te to. To ni­su pra­vi i to­pli lju­di.” U “po­prav­nom is­pi­tu” ko­ji je us­li­je­dio ne­ko­li­ko da­na kas­ni­je, Mi­la­no­vić je iz­ja­vio slje­de­će, za­pra­vo sa­mo na dru­gi na­čin po­no­vio ono što je “iz­la­nuo” u trans­krip­ti­ma: “Uko­li­ko ne spri­je­či­mo re­fe­ren­dum o ot­cjep­lje­nju Re­pu­bli­ke Sr­p­ske, mo­že­mo se na­ći u si­tu­aci­ji da bo­san­sko­her­ce­go­vač­ki Hr­va­ti ta­mo os­ta­nu iz­o­li­ra­ni. Što on­da, pra­vit će­mo se da se ni­šta ne do­ga­đa?! Tre­ba dje­lo­va­ti, ne oruž­jem, ne­go ri­je­či­ma i upo­zo­ri­ti da je to lo­še. Bos­nu i Her­ce­go­vi­nu kak­va jest že­li­mo sa­ču­va­ti. Tak­vu ne­funk­ci­onal­nu, a ni­su za to kri­vi ni boš­njač­ki, ni hr­vat­ski, ni sr­p­ski po­li­ti­ča­ri u Bos­ni, ni­je mo­gu­će na ovaj na­čin du­lje vo­di­ti. BiH tre­ba pre­ko re­da ugu­ra­ti u Europ­sku uni­ju, pa mo­žeš li bi­ti ve­ći pri­ja­telj BiH ne­go da to po­ru­ču­jem boš­njač­kim po­li­ti­ča­ri­ma iz Sa­ra­je­va ko­ji su je­dva do­če­ka­li svo­jih 16 sto­tin­ki, se­kun­da, sla­ve da pro­ko­men­ti­ra­ju mal­te­ne da sam ja sad na­pao BiH. Ja sam na­pao one ko­ji že­le ot­ci­je­pi­ti po­la te­ri­to­ri­ja BiH na re­fe­ren­du­mu na­kon što su to osi­gu­ra­li krv­lju i agi­ta­ci­jom To­me Ni­ko­li­ća, Alek­san­dra Vu­či­ća i slič­nih lje­po­ta­na eu­rop­ske de­mo­kra­ci­je”. Za­nim­lji­vo, Mi­la­no­vić je po pi­ta­nju Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne uglav­nom vje­ro­dos­to­jan i prin­ci­pi­je­lan po­li­ti­čar, ia­ko mu to ne do­no­si pre­diz­bor­ne po­ene, po­što SDP ni­ka­da ni­je išao sa svo­jom lis­tom u 11. iz­bor­nu je­di­ni­cu. Slič­nu po­li­ti­ku vo­dio je i Ivo Jo­si­po­vić. Mi­la­no­vić je, ta­ko, pr­vi pre­ki­nuo ve­ze s “brat­skim” La­gum­dži­ji­nim SDP-om na­kon re­iz­bo­ra Želj­ka Kom­ši­ća u Pred­sjed­niš­tvo BiH i for­mi­ra­nja “plat­for­ma­ške vla­de”, što je mo­žda je­dan od naj­z­na­čaj­ni­jih po­te­za ne­kog od hr­vat­skih po­li­ti­ča­ra ka­da je o ovo­me ri­ječ. Tre­ba se sa­mo pri­sje­ti­ti šte­te ko­ju je u tom smis­lu na­pra­vio dvo­jac Sa­na­der-Me­sić, i tek je za­pra­vo Zo­ran Mi­la­no­vić po­čeo raš­čiš­ća­va­ti na­go­mi­la­no sme­će iz nji­ho­va pe­ri­oda. Sa­mo­do­pad­ni Sa­na­der i još sa­mo­do­pad­ni­ji Me­sić svo­jim su slu­gans­tvom pre­pus­ti­li Fe­de­ra­ci­ju BiH Re­ce­pu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.