Skye & Ross – ‘Skye & Ross’

Express - - PRVA STRANICA -

Na­kon 20 go­di­na i 8 al­bu­ma Mor­c­he­ebu je, iz­gle­da, dokrajčila obi­telj­ska sva­đa bra­će God­frey. Pa­ul je oti­šao svo­jim pu­tem, a Ross je os­tao s pje­va­či­com Skye Edwar­ds u no­vom pro­jek­tu. Kao i na naj­av­nom sin­glu “Lig­ht of Gold”, pro­mje­ne su nez­nat­ne. Ma­lo ma­nje elek­tro­ni­ke i trip ho­pa, ma­lo vi­še gi­ta­ra, blu­esa i so­ula, ali to je i da­lje pre­poz­nat­lji­vi zvuk Mor­c­he­ebe, pa bi se udar­na no­va pje­sma “How to Fly” u 2-3 po­te­za mo­gla pre­mjes­ti­ti na ne­ku od sta­rih plo­ča.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.