Plen­ko­vić je po sva­ku ci­je­nu htio iz­bje­ći pri­mi­tiv­no div­lja­nje u iz­bor­noj no­ći. No za­to su za­ma­lo stra­da­le dvi­je pris­toj­ne HDZ-ov­ke

Express - - PRVA STRANICA -

Al­ko­hol i bo­gat šved­ski stol pr­vi su put iz­os­ta­li u iz­bor­nom sto­že­ru naj­ve­će stran­ke. “Ka­ko je to ža­los­no, pa što će re­ći nje­go­vi ro­đa­ci s Hva­ra, na­ši naj­ve­ći vi­na­ri? Da je­dan Plen­ko­vić uvo­di pro­hi­bi­ci­ju?! Bo­že­sa­ču­vaj!”, ta­ko su, ša­le­ći se, po­ti­ho mrm­lja­li sta­ri­ji HDZ-ov­ci. Na sto­lo­vi­ma u sto­že­ru HDZ-a bi­li su po­nu­đe­ni sa­mo vo­da, so­ko­vi i gric­ka­li­ce. Iz­os­ta­li su i hi­to­vi Mar­ka Per­ko­vi­ća Thom­p­so­na, ni­je bi­lo ni­kak­vih spor­nih uzvi­ka ni pa­ro­la, a šef stran­ke An­drej Plen­ko­vić na po­zor­ni­cu se na­kon po­bje­de sti­gao uz pje­smu “Eye Of The Ti­ger”. Slav­ni hit iz Roc­kyja čes­to je ko­ri­šten na po­li­tič­koj sce­ni. Uči­nio je to 2009. u SAD-u i ta­daš­nji re­pu­bli­kan­ski pred­sjed­nič­ki kan­di­da­ta Newt Gin­grich, ali je zbog sve­ga tri go­di­ne pos­li­je za­vr­šio na fe­de­ral­nom su­du u Il­li­no­isu. Au­to­ri pje­sme su ga tu­ži­li zbog po­vre­de autor­skih pra­va, ali su se pos­li­je na­go­di­li iz­van su­da. Au­to­ri su is­te go­di­ne za­tra­ži­li i da dru­gi re­pu­bli­kan­ski kan­di­dat Mitt Rom­ney pres­ta­ne ko­ris­ti­ti pje­smu u kam­pa­nji. Rom­ney ih je pos­lu­šo i iz­bje­gao sud. Proš­le go­di­ne je bez do­pu­šte­nja is­tu pje­smu na svo­jim sku­po­vi­ma ko­ris­tio biv­ši ar­kan­za­ški gu­ver­ner, ta­ko­đer re­pu­bli­kan­ski kan­di­dat, Mi­ke Huc­ka­bee. I on je iz­bje­gao sud, pla­tiv­ši 25.000 do­la­ra... I dok je Plen­ko­vi­će­va eki­pa neo­prez­no oda­bra­la sklad­bu ko­ja je pred­met spo­ro­va s po­li­ti­ča­ri­ma u SAD-u, nje­go­vi su za­šti­ta­ri u iz­bor­noj no­ći bi­li znat­no pa­ž­lji­vi­ji. Či­ta­vu su ve­čer pom­no pra­ti­li ima­ju li po­sje­ti­te­lji akre­di­ta­ci­je. Mar­ga­re­ta Ma­đe­rić i Du­brav­ka Šu­ica u jed­nom su se tre­nut­ku pred osi­gu­ra­njem po­ja­vi­le bez na­ljep­ni­ca, pa im je bio za­bra­njen ulaz u dvo­ra­nu na pr­vom ka­tu, dok im stra­nač­ki po­mla­dak ni­je osi­gu­rao akre­di­ta­ci­je! Ni zvi­jez­da proš­lo­go­diš­nje HDZ-ove iz­bor­ne no­ći uop­će ni­je smje­la ući u stra­nač­ke pros­to­ri­je. Bra­ni­te­lja Bran­ka Tu­ni­ća su la­ni na pros­la­vi ka­me­re sni­mi­le ka­ko na če­lo li­je­pi član­sku is­kaz­ni­cu HDZ-a i va­lja se po po­du. No, sa­da je bio gru­bo za­us­tav­ljen na ula­zu... (mb)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.