Ži­vot u do­ba Be­re, Plen­ki­ja i Pe­tro­va je ži­vot u ko­jem smo osu­đe­ni na smrt do­sa­dom

Iz ere ni­skih stras­ti, sva­đa i vri­je­đa­nja ula­zi­mo u eru di­ja­lo­ga, bi­ra­nih ri­je­či ili ri­je­či ko­je ni­šta ne zna­če. Ne­kad su se flo­sku­la­ma di­za­le stras­ti, sad se flo­sku­la­ma one spu­šta­ju

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še: TO­MIS­LAV KLAUŠKI

Za­ba­va je go­to­va. Cir­kus po­la­ko od­la­zi iz gra­da. Ne­ma vi­še ba­ca­ča no­že­va, gu­ta­ča va­tre, kla­uno­va i pa­ja­ca. Nas­tu­pi­lo je no­vo vri­je­me. Vri­je­me do­sa­de. Na­kon cir­ku­sa na sce­nu stu­pa ka­za­li­šte sje­na. Hr­vat­ska po­li­ti­ka os­ta­la je bez To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka i Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća, bez La­dis­la­va Il­či­ća i Zlat­ka Ha­san­be­go­vi­ća, na­kon Želj­ka Ke­ru­ma na od­la­zak se spre­ma i Mi­lan Ban­dić. Sti­pe Pe­tri­na vra­tio se u svo­ju pri­mo­šten­sku oazu, a Ivan Per­nar is­pu­hao na­kon ne­dav­nih kon­zul­ta­ci­ja na Pan­tov­ča­ku. Ako je kle­tva do­sad gla­si­la “da­bog­da ži­vio u za­nim­lji­vo do­ba” (sa “za­nim­lji­vim” po­li­ti­ča­ri­ma), sad bi se ona mo­gla pre­for­mu­li­ra­ti u “da­bog­da ži­vio u do­ba Plen­ko­vi­ća, Pe­tro­va i Ber­nar­di­ća”. Odjed­nom kao da je net­ko uga­sio svje­tlo, od bur­ne, kon­flik­t­ne, mah­ni­te po­li­tič­ke sce­ne os­ta­lo je ka­za­li­šte sje­na: os­ta­li su po­li­ti­ča­ri ko­je slu­ša­mo a ne ču­je­mo, vi­di­mo a ne ra­zu­mi­je­mo, pra­ti­mo a ne obra­ća­mo paž­nju. Sti­glo je vri­je­me do­sa­de. Do­go­di­lo se to sko­ro pre­ko no­ći. Pr­vo je na­glo nes­tao Ka­ra­mar­ko, a po­tom iš­čez­nuo i Mi­la­no­vić, sku­pa sa svo­jim “ša­ka­ma ja­da”, “big shi­to­vi­ma”, “slu­čaj­nim dr­ža­va­ma”. Nas­li­je­di­li su ih Andrej Plenković i Da­vor Ber­nar­dić, bli­je­di, ne­za­nim­lji­vi­ji, čak i ne­za­mjet­lji­vi čel­ni­ci stra­na­ka, oso­be či­je ri­je­či se ne pam­te, a dje­la ne bi­lje­že. Druš­tvo im pra­vi Bo­žo Pe­trov, čo­vjek ko­ji pu­no go­vo­ri a ni­šta ne ka­že, dok se ži­vo­pis­nog Mi­la­na Ban­di­ća pri­pre­ma za­mi­je­ni­ti San­dra Šva­ljek. Oso­ba Hr­vat­ska se sad fu­ra na bi­ro­kra­te i di­plo­ma­te, eko­no­mis­te i psi­hi­ja­tre, pri če­mu je čak i pred­sjed­ni­ca RH vr­hu­nac ori­gi­nal­nos­ti sa­ču­va­la za in­ter­v­ju New­sba­ru ko­ja u sat vre­me­na gos­to­va­nja na te­le­vi­zi­ji ni­je us­pje­la iz­ja­vi­ti ni­šta vri­jed­no ci­ti­ra­nja. A ka­mo­li stav­lja­nja u nas­lov. Po­li­tič­ka pa­ra­dig­ma se pro­mi­je­ni­la. Iz ere ni­skih stras­ti, sva­đa, vri­je­đa­nja i hu­ška­nja ula­zi­mo u eru di­ja­lo­ga, bi­ra­nih ri­je­či ili ri­je­či ko­je ni­šta ne zna­če. Ne­kad su se flo­sku­la­ma di­za­le stras­ti, sad se flo­sku­la­ma one spu­šta­ju. To je ve­li­ka, go­to­vo tek­ton­ska pro­mje­na ko­ja je za­tek­la hr­vat­sko druš­tvo za­si­će­no po­li­tič­kim sva­đa­ma i bes­plod­nim na­te­za­nji­ma. Taj trend, za­nim­lji­vo, do­go­dio se upra­vo u tre­nut­ku kad je na če­lo naj­moć­ni­je svjet­ske si­le iz­a­bran Do­nald Trump - oso­ba ko­ja se is­ti­ca­la po­li­tič­kom ne­ko­rek­t­noš­ću, uvre­da­ma i hu­ška­nji­ma. I ko­ja ima čud­nu fri­zu­ru i sklo­nost pro­go­nu unu­tar­njih i vanj­skih ne­pri­ja­te­lja. I dok je to oča­ra­lo Ame­ri­ku, Hr­vat­ska se od to­ga oči­to umo­ri­la. Hr­vat­ska se sad fu­ra na bi­ro­kra­te i di­plo­ma­te, eko­no­mis­te i psi­hi­ja­tre, pri če­mu je čak i pred­sjed­ni­ca dr­ža­ve vr­hu­nac ori­gi­nal­nos­ti sa­ču­va­la za in­ter­v­ju New­sba­ru. Cir­kus se s pr­vog po­li­tič­kog eša­lo­na sro­zao na tre­ći eša­lon: na Iva­na Per­na­ra i Želj­ka Glas­no­vi­ća. I ko­li­ko god su Ka­ra­mar­ko i Mi­la­no­vić, za­jed­no sa svo­jim po­boč­ni­ci­ma po­put Te­pe­ša ili Ran­ka Os­to­ji­ća, me­đu­sob­nim sva­đa­ma i uvre­da­ma za­mag­lji­va­li ru­pe u pro­gra­mi­ma, od Plen­ko­vi­ća i Ber­nar­di­ća oče­ku­je se da svo­ju šup­lju re­to­ri­ku kom­pen­zi­ra­ju efi­kas­nim rje­še­nji­ma. Ako nas već ne za­bav­lja­ju, ne­ka nas ma­kar ne za­ko­pa­va­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.