HDZ mu je iz­vu­kao te­pih is­pod no­gu. Pro­tiv nje­ga su i sve dru­ge po­li­tič­ke sna­ge Za­gre­ba. Sta­rih sa­vez­ni­ka vi­še ne­ma uz nje­ga...

Express - - PRVA STRANICA - Pi­šu:

U tre­nut­ku pi­sa­nja ovog tek­s­ta bi­lo je jas­no da je Mi­lan Ban­dić iz­gu­bio pot­po­ru vla­da­ju­ćeg HDZ-a! Na­kon go­di­nu da­na su­rad­nje u Za­gre­bu, HDZ-ov­ci su pri­pre­mi­li plan ka­ko će Ban­di­ća na lo­kal­ne iz­bo­re u svib­nju pos­la­ti kao obič­no­ga gra­đa­ni­na, a ne kao gra­do­na­čel­ni­ka ko­ji ras­po­la­že sa 7,3 mi­li­jar­de ku­na! Bez nov­ca, bez obil­nih grad­skih fon­do­va, kao od maj­ke ro­đen, Ban­dić bi tre­bao bi­ti dos­tiž­na me­ta. Taj­ni plan za ru­še­nje “čo­vje­ka di­ja­mant­ne vo­lje” sre­di­nom je tjed­na iz vi­še iz­vo­ra u HDZ-u po­t­vr­đen no­vi­na­ri­ma 24sa­ta. Na­kon što mu sru­še pro­ra­čun, raz­miš­lja­li su u HDZ-u, ne­će po­dr­ža­ti ni od­lu­ku o pri­vre­me­nom fi­nan­ci­ra­nju Gra­da. To zna­či da pres­ta­je man­dat i gra­do­na­čel­ni­ku, nje­go­voj za­mje­ni­ci, a ras­pu­šta se i skup­šti­na! Grad će do lo­kal­nih iz­bo­ra u svib­nju vo­di­ti po­vje­re­nik. A nje­ga ime­nu­je HDZ-ova i Mos­to­va vla­da. Dak­le, do lo­kal­nih iz­bo­ra Ban­dić ne­će ima­ti jed­nu od ključ­nih po­lu­ga s ko­ji­ma je ula­zio u sva­ku iz­bor­nu bit­ku: bo­ga­ti pro­ra­čun iz ko­jeg je mo­gao fi­nan­ci­ra­ti što že­li dis­kre­cij­skim od­lu­ka­ma. Pr­vo je u jav­nost po­čet­kom tjed­na iz­aš­la vi­jest da je Sil­va­no Hre­lja, pred­sjed­nik HSU, od­lu­čio is­tu­pi­ti iz ve­ći­ne, a on­da je i An­dri­ja Mi­ku­lić iz HDZ-a iz­dao gra­do­na­čel­ni­ka. Po­tom je i HSS-ovac Kre­šo Be­ljak shva­tio da Ban­di­ću mo­ra okre­nu­ti pa­lac do­lje... Ra­ču­ni­ca je jas­na: Ban­dić vi­še ne tre­ba Plen­ko­vi­će­vu HDZ-u kao što je tre­bao Ka­ra­mar­ko­vu, pa su u sre­diš­nji­ci vla­da­ju­će stran­ke s la­ko­ćom od­lu­či­li o po­li­tič­koj lik­vi­da­ci­ji li­de­ra glav­no­ga gra­da. No je li to do­is­ta i znak nje­go­va po­li­tič­ko­ga kra­ja? Pos­tav­lja se i pi­ta­nje za­što bi HDZ ru­šio Ban­di­ća i otva­rao pros­tor HNS-u ili San­dri Šva­ljek, no - oni vje­ru­ju da u toj igri ne mo­gu iz­gu­bi­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.