Co­man­dan­te je na­pus­tio svi­jet u ko­jem bi se s ne­kih 30 mi­li­jar­di do­la­ra mo­glo svi­ma, ali svi­ma ko­ji­ma to ne­ma­ju, osi­gu­ra­ti čis­tu vo­du te os­nov­ne pre­hram­be­ne, zdrav­s­tve­ne i sa­ni­tar­ne po­tre­be

Express - - PRVA STRANICA -

zbi­lja bo­ljeg svi­je­ta ili ne­ma ka­pa­ci­te­ta da bu­de neo­bri­jan za­rad su­traš­nji­ce. Lje­vi­ca kak­voj je pri­pa­dao i Cas­tro ni­je ra­zu­mje­la da se, ka­ko je, ta­ko­đer, go­vo­rio Šu­var: “Epo­ha so­ci­ja­lis­tič­kih pre­obra­ža­ja ne mo­že vre­men­ski skra­ti­ti odre­đi­va­njem ro­ko­va i do­no­še­njem pla­no­va o nje­go­voj ‘iz­grad­nji’...“. No­va, su­vre­me­na, svjes­na ka­ko ne pos­to­ji ni je­dan do kra­ja us­pje­li pri­mjer dr­ža­ve iz ra­ni­je epo­he so­ci­ja­liz­ma ko­ji se mo­že i tre­ba ko­pi­ra­ti, ne­ma, me­đu­tim, ni da je pr­vo imao pljač­ka­šku vlast, pa gra­đan­ski rat i on­da ne­ko­li­ko de­set­lje­ća oš­trih sank­ci­ja, sve bez in­dus­trij­ske ba­ze, uz iz­nu­đe­nu ovis­nost o ne­us­pje­lom pro­jek­tu SSSR-a, da­nas bio ne­što vi­še od Ku­be s ne­ugod­nom kli­mom? A pr­vo i važ­ni­je od pret­hod­nih: tre­ba li vi­še ža­li­ti one što is­tin­ski tu­gu­ju za vo­đom ne­s­klo­nim tu­đoj slo­bo­di ili one što se toj smr­ti ve­se­le, za­bo­rav­lja­ju­ći ka­ko ka­pi­ta­lis­tič­ka de­mo­kra­ci­ja naj­vi­še sli­či lju­ba­vi? Li­je­pa je, na­ime, sa­mo dok se če­ka...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.