D.D.Dum­bo – ‘Uto­pia De­fe­ated’

Express - - PRVA STRANICA -

Na­kon za­gri­ja­va­nja s naj­av­nim EP-jem “Tro­pi­cal Oce­ans”, 28-go­diš­nji aus­tral­ski in­die so­ul kan­ta­utor Oli­ver Per­ry po­ja­vio se u Lon­do­nu i sni­mio im­pre­si­van de­bi al­bum pod pse­udo­ni­mom D.D.Dum­bo. Oli­ver do­la­zi iz ru­dar­sko­ga gra­di­ća Cas­tle­ma­ine gdje se tren­do­vi ipak mi­je­nja­ju spo­ri­je ne­go u 120 km uda­lje­nom Mel­bo­ur­neu, pa sve što je ot­pje­vao i od­svi­rao zvu­či po­ma­lo sta­rin­ski, kao da su Pa­ul Wel­ler & The Style Co­un­cil pri­je tri de­set­lje­ća kre­nu­li na kr­sta­re­nje Juž­nim mo­ri­ma. “Uto­pia De­fe­ated” već je ugra­bio pres­tiž­nu na­gra­du Tri­ple J za aus­tral­ski al­bum go­di­ne, a udar­ni singl “Wal­rus” mo­gao bi se pro­met­nu­ti u pla­ne­tar­ni hit.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.