Tru­dim se svo­jim deč­ki­ma bi­ti frend što vi­še mo­gu, no znam da dje­ci s vre­me­na na vri­je­me tre­ba čvr­sta ru­ka i dis­ci­pli­na, jer ako pre­vi­še pus­tiš, ni­je do­bro. To s dje­com je jed­na ma­la par­ti­ja ša­ha...

Express - - PRVA STRANICA -

de­set­lje­ća. Dok ja gu­štam u to­me je su­per, dok me lju­di že­le gle­da­ti, gle­dat će me. S Oli­ve­rom Mla­ka­rom se ne­za­hval­no us­po­re­đi­va­ti ni­ti to že­lim. Me­ni je on si­no­nim za te­le­vi­zij­skog vo­di­te­lja. Ako sam ja ne­koj ge­ne­ra­ci­ji nji­hov Oli­ver, to je OK, ali Oli­ver je moj Oli­ver, pa mi je us­po­ded­ba s njim po­sve ne­po­treb­na.

Ex­press: Ne­dos­ta­je li vam do­brih ulo­ga?

i tu mo­ra­ti pre­uze­ti stvar u svo­je ru­ke.

Ex­press: Ka­ko se sna­la­zi­te u ulo­zi oca? Jes­te li strog otac sta­rog ko­va ili po­pust­ljiv?

kon­tra­pro­duk­tiv­no. Umjes­to to­ga, dje­ca bi tre­ba­la sus­tav­no usva­ja­ti zna­nja i vje­šti­ne ko­je će im bi­ti po­treb­ne u dalj­njem ži­vo­tu i za­ni­ma­nji­ma ko­ja oda­be­ru.

Ex­press: Su­pru­ga vam je ZA 40. RO­đEN­DAN KU­PI­LA PlaySta­ti­on. Tko ga vi­še ko­ris­ti, vi ili dje­ca?

Ta­rik sa su­pru­gom, biv­šom mi­si­com, a da­nas po­du­zet­ni­com Lej­lom Fi­li­po­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.