Udar ge­ne­ra­la! Ko­lin­di uki­da­ju voj­ne ov­las­ti

Express - - PRVA STRANICA -

No­vu stra­te­gi­ju i Za­kon o na­ci­onal­noj si­gur­nos­ti sku­pi­na ge­ne­ra­la že­li is­ko­ris­ti­ti da ra­z­vlas­ti še­fi­cu dr­ža­ve, ali i še­fa Vla­de, te da se ve­ći­na ov­las­ti o oba­vje­štaj­noj služ­bi i voj­s­ci pro­ši­ri na mi­nis­tra obra­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.