Po­vje­rens­tvom na us­ta­ško nas­li­je­đe naj­lak­ši je put da se baš ni­šta ne uči­ni

U dr­ža­vi u ko­joj se na ins­ti­tu­ci­je u Vu­ko­va­ru nit­ko se ne usu­di za­ko­ni­ma kre­nu­ti na plo­ču ko­ja no­si služ­be­ni poz­drav NDH

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še: TO­MIS­LAV KLAUŠKI

Ova vlast ima Us­tav i za­ko­ne, ima pre­su­de Us­tav­nog su­da i pre­su­de re­do­vi­tih su­do­va, ima in­s­pek­to­re, ima po­li­caj­ce i dr­žav­ne od­vjet­ni­ke, ima pri­mje­re i pre­se­da­ne. Ali sve­jed­no, An­dre­ju Plen­ko­vi­ću za ski­da­nje jed­ne plo­če s us­ta­škim poz­dra­vom tre­ba či­ta­vo po­vje­rens­tvo. Kao da ne zna če­mu po­vje­rens­tva za­pra­vo slu­že. “Vla­da će os­no­va­ti po­vje­rens­tvo ko­je će na ra­ci­ona­lan, tre­zven, sta­lo­žen na­čin i u naj­ši­rem plu­ra­lis­tič­kom du­hu pred­lo­ži­ti za­kon­ske i ins­ti­tu­ci­onal­ne ok­vi­re”, iz­ja­vio je pre­mi­jer ne­dav­no po­vo­dom ot­kri­va­nja spo­men-plo­če udru­ge bra­ni­te­lja HOS-a u Ja­se­nov­cu, s nat­pi­som “Za dom sprem­ni”. “To pi­ta­nje mo­ra se ri­je­ši­ti za­kon­ski i ins­ti­tu­ci­onal­no”, do­dao je Gor­dan Jan­dro­ko­vić. “S ob­zi­rom na te­ži­nu pro­ble­ma­ti­ke i či­nje­ni­cu da se vo­de žuč­ne i emo­tiv­ne ras­pra­ve, hr­vat­sku proš­lost po­ve­za­nu s to­ta­li­ta­riz­mom tre­ba­lo bi mak­nu­ti iz ras­pra­va u po­li­tič­kom ži­vo­tu”. A plo­ča i da­lje sto­ji. I us­ta­ški poz­drav na njoj. A Vla­da bi se po­vje­rens­tvi­ma obra­ču­na­va­la s nas­li­je­đem to­ta­li­tar­nog sus­ta­va. Ne sa­mo s NDH, ne­go i s ko­mu­niz­mom i pe­to­kra­kom. Kao da se HDZ s ti­me ni­je već dav­no obra­ču­nao, i to bez ikak­vog po­vje­rens­tva. Od po­čet­ka de­ve­de­se­tih sru­še­no je, uni­šte­no, mi­ni­ra­no i de­vas­ti­ra­no oko 3000 par­ti­zan­skih spo­me­ni­ka. U vri­je­me dok je na če­lu dr­ža­ve sta­jao čo­vjek ko­ji je dva­de­set go­di­na no­sio pe­to­kra­ku na če­lu, sus­tav­no su uni­šta­va­ni svi spo­me­ni­ci par­ti­zan­skog po- Pri­je­ti se pe­to­kra­ka­ma ko­jih vi­še nig­dje ne­ma. A oko­li­ša se oko us­ta­škog zna­kov­lja ko­ji­ma su iša­ra­ni či­ta­vi gra­do­vi kre­ta u ko­jem je Fra­njo Tuđ­man su­dje­lo­vao sa svim pe­to­kra­ka­ma ko­ji­ma se kra­sio. Slje­de­ćih go­di­na u gra­do­vi­ma je pre­ime­no­va­no na sto­ti­ne uli­ca an­ti­fa­šis­tič­kih je­di­ni­ca i bo­ra­ca. Zagreb vi­še ne­ma ni jed­nu tak­vu uli­cu. Os­tao je još sa­mo Trg mar­ša­la Ti­ta. U Spli­tu je pri­je ne­ko­li­ko go­di­na grad­sko vi­je­će od­bi­lo ime­no­va­nje uli­ce pr­vih split­skih an­ti­fa­šis­ta jer se ona kri­ža­la s uli­com po­gi­nu­lih hr­vat­skih bra­ni­te­lja. Hr­vat­ska se, dak­le, pod vod­stvom stran­ke An­dre­ja Plen­ko­vi­ća go­di­na­ma sus­tav­no obra­ču­na­va­la s pe­to­kra­kom. Uki­nu­la je čak i Trg žr­ta­va fa­šiz­ma. Sve to bez po­vje­rens­tva, bez us­tav­nog po­kri­ća i za­kon­skih os­no­va. Na nji­ho­va mjes­ta do­la­zi­le su uli­ce us­ta­ških duž­nos­ni­ka, pos­troj­be s na­zi­vi­ma us­ta­ških bo­jov­ni­ka, a oso­ba ko­ja je sud­ski kaž­nje­na zbog us­ta­škog pok­li­ča pos­ta­la je tre­ner no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je. A sad, u Ja­se­nov­cu je po­dig­nu­ta spo­men-plo­ča udru­ge ko­ja je re­gis­tri­ra­na s us­ta­škim poz­dra­vom u svo­jem gr­bu. I nit­ko se je ne usu­di mak­nu­ti. U dr­ža­vi u ko­joj se če­ki­ći­ma ju­ri­ša­lo na dr­žav­ne ins­ti­tu­ci­je u Vu­ko­va­ru sa­mo za­to što no­se plo­če s na­zi­vom na ći­ri­li­ci nit­ko se ne usu­di za­ko­ni­ma i Us­ta­vom kre­nu­ti na plo­ču ko­ja no­si služ­be­ni poz­drav NDH. Pri­je­ti se pe­to­kra­ka­ma ko­jih vi­še nig­dje ne­ma. A oko­li­ša se oko us­ta­škog zna­kov­lja ko­ji­ma su iša­ra­ni či­ta­vi gra­do­vi. Plen­ko­vić to na­zi­va obra­ču­nom sa svim to­ta­li­ta­riz­mi­ma. Po­vje­rens­tvo je na­čin ka­ko to iz­bje­ći. Ore­ško­vi­će­va je vla­da bi­la bo­lja od Plen­ko­vi­će­ve Ra­di­mir Ča­čić, li­der Re­for­mis­ta, za Ex­press je oci­je­nio pr­ve po­te­ze Plen­ko­vi­će­ve vla­de I Hr­va­ti i Ži­do­vi ulo­gom žr­tve kri­ju svo­je zlo­či­ne Iz­ra­el­ski re­da­telj Eyal Si­van o an­ti­se­mi­tiz­mu, is­la­mo­fo­bi­ji, fa­ši­za­ci­ji Europske unije Ka­ko je srav­nje­na an­to­lo­gij­ska ku­ća An­te Vu­li­na Ugro­že­na mo­der­nis­tič­ka do­ma­ća ar­hi­tek­tu­ra po­nov­no je na uda­ru ba­ge­ra Hra­ne nas mi­to­vi­ma da lak­še slu­ži­mo ka­pi­ta­lu Kul­t­ni re­da­telj Pa­olo Ma­gel­li o bar­ba­ri­za­ci­ji druš­tva, ka­ri­je­ri, hr­vat­skom te­atru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.