Me­si­će­ve ve­ze

Stje­pan Me­sić do­veo je Vla­di­mi­ra Pu­ti­na na ener­get­ski sum­mit u za­gre­bač­ki ho­tel Wes­tin i bio je snaž­no za pro­jekt Druž­bA­dria

Express - - PRVA STRANICA -

ne­mo­gu­će sa­kri­ti. Slovenija je je­di­na dr­ža­va u EU ko­ja je u vri­je­me sank­ci­ja pri­mi­la i Pu­ti­na i Me­dve­de­va. Fa­moz­ni Jo­zo Pe­tro­vić, čo­vjek ko­ji je na­glo nes­tao s ra­da­ra, ta­ko­đer je dio te pri­če. Pe­tro­vić je kons­tan­ta MOLo­ve pri­če u Hr­vat­skoj. On je du­go pla­ćao lju­de bli­ske vlas­ti­ma za ne­ke kon­zul­tant­ske us­lu­ge, no je li on do­is­ta pla­ćao kon­zul­tant­ske us­lu­ge ili je inves­ti­rao u lo­bis­tič­ke pos­lo­ve ve­za­ne uz Inu? Od MOL-a je, pre­ma do­ku­men­ti­ra­nim tra­go­vi­ma, taj čo­vjek iz sje­ne in­ka­si­rao vi­še od se­dam mi­li­ju­na ku­na! Za­što? O Ini je svo­je­dob­no neo­če­ki­va­no po­čeo go­vo­ri­ti i Darko Hor­vat, mi­nis­tar ma­log po­du­zet­niš­tva, ko­ji se - prem­da Ina ne­ma ve­ze s ma­lim po­du­zet­niš­tvom - ta­ko­đer svim si­la­ma za­la­gao za os­po­ra­va­nje ar­bi­tra­že. Mi­ha­il Gu­ce­ri­jev, vlas­nik Ru­ss­nef­ta, ru­ske naf­t­ne kom­pa­ni­je ko­ja je du­go­go­diš­nji jo­int ven­tu­re part­ner MOL-a, bio je svje­dok Sa­na­de­ro­ve obra­ne. U Za­gre­bu na su­du tvr­dio je da Ro­ber­tu Je­ži­ću ni­je bi­lo da­no mi­to za Sa­na­de­ra! Je­žić jest do­bio no­vac, tvr­dio je Rus, ali ne da po­sre­du­je u tran­sfe­ru mi­li­ju­na ko­ji­ma Ma­đa­ri pot­pla­ću­ju pre­mi­je­ra za do­bi­va­nje Ine ne­go za gu­ra­nje pro­jek­ta Druž­bA­dria! Sud ne­su­vis­lom svje­do­če­nju ru­skog mi­li­jar­de­ra ni­je po­vje­ro­vao... Ma­lo je poz­na­to da su Ru­si 1991. spri­je­či­li JNA i Be­ograd u na­ka­ni bom­bar­di­ra­nja Za­gre­ba. Velj­ko Ka­di­je­vić tra­žio je do­zvo­lu Mo­sk­ve - tu nam je in­for­ma­ci­ju po­t­vr­dio is­tak­nu­ti biv­ši čel­nik Hr­vat- ske - ali Mo­sk­va tu do­zvo­lu ni­je da­la. Do­ku­men­ti Služ­be dr­žav­ne si­gur­nos­ti SR Hr­vat­ske ko­je je ne­dav­no obja­vio Ex­press po­ka­zu­ju da je i u So­ci­ja­lis­tič­koj Re­pu­ibli­ci Hr­vat­skoj is­toč­na, so­vjet­ska, ru­ska oba­vje­štaj­na dje­lat­nost bi­la pre­poz­na­ta kao pri­ori­tet­no važ­na za si­gur­nost on­daš­nje dr­ža­ve. Ru­ske oba­vje­štaj­ne dje­lat­nos­ti u SR Hr­vat­skoj oba­vje­štaj­ci SDS-a (ko­lok­vi­jal­no - Ud­be) 1985. go­di­ne pra­ti­li su kroz čak 51 po­je­di­nač­nu obra­du - to zna­či da je 51 ru­ski čo­vjek u Hr­vat­skoj bio pod mje­ra­ma nad­zo­ra. Ru­ski su lju­di bi­li nad­gle­da­ni pre­ko 18 su­rad­ni­ka služ­be i 46 “ope­ra­tvi­nih ve­za” (lju­di ko­ji i ne mo­ra­ju zna­ti da su pod nad­zo­rom). “U SSSR-u se na­la­zi je­dan naš su­rad­nik i šest ope­ra­tiv­nih ve­za”, pi­še u iz­vje­šta­ju za 1985. go­di­nu. De­vet lju­di pris­lu­ški­van te­le­fon, a njih 13 po­vre­me­no... Kon­tro­li­ra­na je po­šta 28 lju­di, 19 pu­ta Služ­ba je taj­no pre­tres­la stan so­vjet­skih duž­nos­ni­ka u SRH, obav­lje­na su 92 in­for­ma­tiv­na raz­go­vo­ra... To zna­či da je Ru­si­ja u Hr­vat­skoj bi­la iz­lo­že­na snaž­nom nad­zo­ru u svim mo­gu­ćim va­ri­jan­ta­ma... “So­vjet­ska oba­vje­štaj­na služ­ba, ko­ris­te­ći se spo­me­nu­tim struk­tu­ra­ma uz pri­mje­nu le­gal­nih i ile­gal­nih me­to­da ra­da”, pi­še u tom iz­vješ­ću, “pra­ti­la je cje­lo­kup­na zbi­va­nja u SR Hr­vat­skoj i SFR Ju­gos­la­vi­ji. Oso­bi­tu ak­tiv­nost prak­ti­ci­ra­li su di­plo­mat­sko-kon­zu­lar­ni i tr­go­vin­ski pred­stav­ni­ci... U svim ovak­vim i slič­nim kon­tak­ti­ma pri­sut­na je pro­pa­gan­da i ve­li­ča­nje so­vjet­skog sus­ta­va, uz oba­vez­no ne­gi­ra­nje ju­gos­la­ven­skog pu­ta u so­ci­ja­li­zam, od­ba­cvi­va­nje sa­mo­uprav­lja­nja ko­je po­ve­zu­ju s uz­ro­kom eko­nom­ske i druš­tve­ne kri­ze u nas. Sves­tra­no pra­te pre­diz­bor­ne i pos­t­kon­gres­ne ak­tiv­nos­ti... Što se ti­če no­vih teh­no­lo­gi­ja, na­pred­ni­ji su ne­go ra­ni­jih go­di­na, pa čak i ne kri­ju, već otvo­re­no tra­že na­cr­te i slič­no, a ne­ki čak nu­de no­vac za uči­nje­nu us­lu­gu...” Ra­zum­no je oče­ki­va­ti ski­da­nje sank­ci­ja Ru­si­ji. Pobjeda Fil­lo­na u Fran­cu­skoj si­gur­no će to­me do­pri­ni­je­ti, kao i Do­nald Trump. Eto, ta­da, Ru­sa opet ov­dje...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.