Ka­ko je doš­lo do na­ciz­ma? Mo­ral­nim po­sr­ta­njem ma­se do­brih Ni­je­ma­ca. To i da­nas gle­da­mo

Express - - PRVA STRANICA -

Da, jer je važ­no pi­ta­nje tko vas uči po­vi­jest i če­mu vas uče? Film ‘Izkar’ go­vo­ri o to­me ka­ko iz­ra­el­sku dje­cu kroz škol­ski sus­tav već ge­ne­ra­ci­ja­ma uče da je naš na­rod žr­tva, pa da za­to ni­smo mo­gli či­ni­ti zlo­či­ne, što ni­je is­ti­na. Kao do­ku­men­ta­rist, osu­đen sam na pro­vje­ra­va­nje či­nje­ni­ca i ve­li­ki sam po­bor­nik uče­nja na vlas­ti­tu is­kus­tvu, iz prak­se. Edu­ka­ci­ja se ne zas­ni­va na pam­će­nju da­tu­ma i onog što je na­pi­sa­no, ne­go na pro­pit­ki­va­nju, na upoz­na­va­nju dru­gog i dru­ga­či­jeg. Edu­ka­ci­ja ne smi­je bi­ti za­tro­va­na po­li­ti­kom ni ide­olo­gi­jom.

Ex­press: U svim va­šim fil­mo­vi­ma ima­te is­to­dob­no su­go­vor­ni­ke Ži­do­ve i Pa­les­tin­ce te svi go­vo­re svo­ju is­ti­nu ko­ja je

čes­to sa­svim opreč­na. Za­to što sma­tram da se uče­nje mo­ra zas­ni­va­ti na stvar­nim do­ga­đa­ji­ma, a ne na me­mo­ri­ji, jer ona uvi­jek sa­dr­ži i za­bo­rav. Za­to je mo­ja ide­ja da se stvo­ri za­jed­nič­ka pa­les­tin­sko-iz­ra­el­ska ar­hi­va, da se o do­ga­đa­ji­ma iz po­vi­jes­ti raz­go­va­ra. To je pro­jekt ko­ji bih že­lio po­kre­nu­ti i na pros­to­ri­ma biv­še Ju­gos­la­vi­je jer ov­dje pos­to­ji sli­čan pro­blem, svat­ko ima svo­ju po­vi­jest i mis­li da je sa­mo ona is­ti­ni­ta.

Ex­press: I mi vo­li­mo go­vo­ri­ti da je naš na­rod kroz po­vi­jest čes­to pu­ta bio žr­tva. Što je to ta­ko priv­lač­no u po­zi­ci­ji žr­tve?

Kao što sam re­kao na pre­da­va­nju, me­mo­ri­ja ima ma­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.