Šarm pre­mi­je­ra Plen­ko­vi­ća po­či­va na to­me da ni­je ni pro­tiv če­ga ni­ti je za bi­lo što

Ne­ma ja­san stav o poz­dra­vu ‘Za dom sprem­ni’ na spo­men-plo­či HOS-a u Ja­se­nov­cu. Ne­ma ja­san stav o ći­ri­li­ci u Vu­ko­va­ru. Ne­ma ja­san stav...

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še: TO­MIS­LAV KLAUŠKI

Ne­ma ja­san stav o poz­dra­vu “Za dom sprem­ni” na spo­men-plo­či HOS-a u Ja­se­nov­cu. Ne­ma ja­san stav o ći­ri­li­ci u Vu­ko­va­ru. Ne­ma ja­san stav oko zlo­či­na HVO-a u Ora­šju. Ne­ma ja­san stav oko Us­tav­nog su­da, oko kom­pro­mi­ti­ra­nih mi­nis­ta­ra, oko is­pa­da čla­no­va svo­je Vla­de, oko afe­ra svo­jih stra­nač­kih ko­le­ga... “Pre­mi­je­rov šarm po­či­va na to­me da ni­je ni pro­tiv če­ga ni­ti je za bi­lo što”, ko­men­ti­rao je ovih da­na Žar­ko Pu­hov­ski, na­zi­va­ju­ći An­dre­ja Plen­ko­vi­ća HDZ-ovim Ivi­com Ra­ča­nom ko­ji nas­tu­pa pod slo­ga­nom “Od­luč­no mo­žda”. Uglav­nom, od­sus­tvo pre­mi­je­ro­va jas­nog sta­va oko naj­s­por­ni­jih po­li­tič­kih, druš­tve­nih, ide­olo­ških i svje­to­na­zor­skih pi­ta­nja sve se glas­ni­je na­me­će kao pro­blem u jav­nos­ti. A kad net­ko ne­ma stav ili ga iz­bje­ga­va iz­re­ći, uvi­jek se pos­tav­lja pi­ta­nje ko­ji je raz­log: di­plo­mat­ska na­vi­ka, ka­rak­ter­na suz­dr­ža­nost, ne­kom­pe­tent­nost, strah za po­zi­ci­ju, ugro­že­nost u stran­ci, bo­ja­zan od za­mje­ra­nja ili iz­a­zi­va­nja na­pe­tos­ti... Ne­ki ko­men­ta­to­ri čak po­ru­ču­ju pre­mi­je­ru da “na­po­kon iz­ne­se stav, pa ma­kar i po­gre­šan”. A to je, pak, u kon­tra­dik­ci­ji s dvo­ji­com po­li­ti­ča­ra, Zo­ra­nom Mi­la­no­vi­ćem i To­mis­la­vom Ka­ra­mar­kom, ko­ji su nas to­li­ko za­tr­pa­va­li sta­vo­vi­ma da smo ih se je­dva če­ka­li ri­je­ši­ti. I za­mi­je­ni­ti ih Plen­ko­vi­ćem, Bo­žo Pe­tro­vom i Da­vo­rom Ber­nar­di­ćem. Lju­di­ma ci­jep­lje­ni­ma od jav­nog iz­no­še­nja kon­kret­nih sta­vo­va. Vje­ro­jat­no za­to što ni­su si­gur­ni ko­ji je to­čan. Pre­mi­je­ro­vo ku­po­va­nje vremena u ve­zi sta­va o ći­ri­li­ci u Vu­ko­va­ru da­je po­le­ta ‘sto­že­ra­ši­ma’ i ‘če­ki­ća­ri­ma’ Je li on­da ta Plen­ko­vi­će­va za­klju­ča­nost bla­go­tvor­na ili štet­na za državu i druš­tvo? Pre­mi­je­ro­va neo­d­luč­nost oko, pri­mje­ri­ce, ći­ri­li­ce u Vu­ko­va­ru (“Če­ka­mo od­lu­ku Us­tav­nog su­da”) ili poz­dra­va “Za dom sprem­ni” u Ja­se­nov­cu (“Taj poz­drav ima dvos­tru­ku ko­no­ta­ci­ju”) mo­gla bi se pro­tu­ma­či­ti kao oprez, sa svr­hom smi­ri­va­nja stras­ti i sti­ša­va­nja na­pe­tos­ti. Sa­mo kad upra­vo tak­vo po­na­ša­nje ne bi uno­si­lo no­vu ne­si­gur­nost i na­pe­tost te za­mag­lji­va­lo gra­ni­cu iz­me­đu do­pu­šte­nog i ne­do­pu­šte­nog, za­kon­skog i pro­tu­za­ko­ni­tog. Plen­ko­vi­će­va tvrd­nja o “dvos­tru­koj ko­no­ta­ci­ji” mo­gla bi se pro­tu­ma­či­ti i kao da­va­nje le­gi­ti­mi­te­ta us­ta­škom poz­dra­vu. S jed­ne stra­ne je za­bra­njen, s dru­ge ni­je. S jed­ne stra­ne je poz­drav zlo­či­nač­ki, s dru­ge bra­ni­telj­ski. Na­da­lje, pre­mi­je­ro­vo ku­po­va­nje vremena u ve­zi sta­va o ći­ri­li­ci u Vu­ko­va­ru da­je po­le­ta “sto­že­ra­ši­ma” i “če­ki­ća­ri­ma”. Bi­lo bi do­bro da Plen­ko­vić u tak­vim si­tu­aci­ja­ma iz­ne­se stav - pa ma­kar i is­pra­van. Od pre­mi­je­ra se oče­ku­je ja­san stav, po mo­guć­nos­ti u skla­du s Us­ta­vom, za­ko­nom, ci­vi­li­za­cij­skim nor­ma­ma i de­mo­krat­skim za­sa­da­ma, jer ti­me on dik­ti­ra stan­dar­de i pos­tav­lja kri­te­ri­je. Šut­nja oko afe­ra u Vla­di ge­ne­ri­ra no­ve afe­re. To­le­ri­ra­nje Ore­pi­će­va na­pa­da na Us­tav­ni sud ru­ši i ono ma­lo po­vje­re­nja u ins­ti­tu­ci­je. Ko­le­ba­nje oko us­taš­tva i ći­ri­li­ce ohra­bru­je des­ni­čar­ske re­vi­zi­onis­te. An­drej Plen­ko­vić iz­gle­da kao još je­dan pre­mi­jer ko­ji se ne že­li mi­je­ša­ti u svoj po­sao.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.