Izet­be­go­vi­ćev va­zal­ni od­nos pre­ma Er­do­ga­no­voj Tur­skoj pre­vr­šio je mje­ru, sad mu i dje­cu pro­da­je­mo

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še:

Odre­đe­ni do­ga­đa­ji ko­ji su se zbi­li u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni po­s­ljed­njih mje­sec-dva da­na iz­gle­da­ju po­ma­lo ne­vje­ro­jat­no čak i za ba­na­na dr­ža­ve po­put Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne. Ka­ko vam, na pr­vu, zvu­či či­nje­ni­ca ka­ko vla­da­ju­ća boš­njač­ka po­li­tič­ka kli­ka po Er­do­ga­no­vom dik­ta­tu dis­kri­mi­ni­ra vlas­ti­tu dje­cu? Ne­vje­ro­jat­no? Ni­je. Kre­ni­mo re­dom. Grad­sko vi­je­će Gra­da Sa­ra­je­va na sjed­ni­ci odr­ža­noj 15.11. do­ni­je­lo je od­lu­ku da se oduz­me ra­ni­je do­di­je­lje­na Pla­ke­ta Gra­da Sa­ra­je­va pro­fe­so­ru Ali­ju Laf­ci­ogluu. Ta Pla­ke­ta do­dje­lju­je se za us­pje­he iz ne­ko­li­ko po­dru­čja, uklju­ču­ju­ći i obra­zo­va­nje. Tko je Ali Laf­ci­oglu? Ra­di se o vr­hun­skom pe­da­go­gu i ma­te­ma­ti­ča­ru ko­ji je u Bos­nu i Her­ce­go­vi­nu do­šao iz Tur­ske 1997. go­di­ne. Za to vri­je­me, kroz svoj pro­fe­sor­ski rad, iz­veo je šes­na­est ge­ne­ra­ci­ja uče­ni­ka ko­ji su osvo­ji­li ci­je­li niz me­da­lja i na­gra­da na pres­tiž­nim svjet­skim na­tje­ca­nji­ma iz ma­te­ma­ti­ke i fi­zi­ke. Dje­lo­vao je u sklo­pu Bos­na Se­ma obra­zov­nih ins­ti­tu­ci­ja ko­je se do­vo­de u ve­zu s Fet­hul­la­hom Gu­le­nom či­ju or­ga­ni­za­ci­ju Hiz­met Tur­ska sma­tra te­ro­ris­tič­kom, te je do­vo­di u ve­zu s ne­dav­no pro­pa­lim po­ku­ša­jem voj­nog pu­ča. Grad­sko vi­je­će Gra­da Sa­ra­je­va do­ni­je­lo je “spor­nu” od­lu­ku 26.11. Laf­ci­ogluu je do­di­je­lje­na Pla­ke­ta na pri­jed­log obra­zov­ne ins­ti­tu­ci­je Bos­na Se­ma. Od­mah slje­de­ći dan, prov­la­din tur­ski list “Ye­ni Sa­fak” obja­vio je tekst o do­dje­li Pla­ke­te Gra­da Sa­ra­je­va “ins­ti­tu­ci­ji ko­ju tur­ske vlas­ti sma­tra­ju di­je­lom te­ro­ris­tič­ke mre­že FETO”. Na­kon “Ye­ni Sa­fa­ka” o Ivo Kom­šić do­nio je od­lu­ku o pre­is­pi­ti­va­nju do­dje­le Pla­ke­te Gra­da Sa­ra­je­va Ali­ju Laf­ci­ogluu, ko­ji je, eto, bio “sret­ni do­bit­nik” dva­de­se­tak da­na “spor­noj” na­gra­di iz­vi­jes­ti­la je i tur­ska dr­žav­na no­vin­ska agen­ci­ja Ana­do­li­ja. Ne­du­go na­kon ovih tek­s­to­va sa­ra­jev­ski gra­do­na­čel­nik Ivo Kom­šić do­nio je od­lu­ku o pre­is­pi­ti­va­nju do­dje­le Pla­ke­te Gra­da Sa­ra­je­va Ali­ju Laf­ci­ogluu ko­ji je, eto, bio “sret­ni do­bit­nik” dva­de­se­tak da­na, či­me je sru­šen do­ta­daš­nji re­kord iz 2014. ko­ji je dr­žao za­gre­bač­ki gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić. Do­du­še kod Mi­la­na Ban­di­ća se ra­di­lo o ti­tu­li “po­čas­nog gra­đa­ni­na Sa­ra­je­va” ko­ju je “ob­na­šao” ne­pun mje­sec da­na. Za­gre­bač­kom gra­do­na­čel­ni­ku “ti­tu­la je odu­ze­ta” zbog ne­kak­ve be­nig­ne po­li­tič­ke iz­ja­ve pro­pu­šte­ne kroz sto­ti­nu di­plo­mat­skih fil­ta­ra, ka­ko sa­mo on to zna, a ko­ja je u “ro­ku od­mah” po­ve­za­na s “tre­ćim en­ti­te­tom”, sve­tim gra­lom boš­njač­kih na­ci­ona­lis­ta. Ban­dić je za­pra­vo i ne zna­ju­ći na­ru­šio uzu­se po­li­tič­ke ko­rek­t­nos­ti na čar­šij­ski na­čin. Me­đu­tim, pri­ča oko Ali­ja Laf­ci­ouglua ni­je se za­us­ta­vi­la na ovo­me, na udar su doš­li i nje­go­vi uče­ni­ci, te oni ko­ji su se obra­zo­va­li u dru­gim Bos­na Se­ma ško­la­ma. Oni su iz­os­tav­lje­ni iz pro­gra­ma “Zna­njem u bu­duć­nost” ko­ji pro­vo­di Mi­nis­tar­stvo obra­zo­va­nja Fe­de­ra­ci­je BiH, a u sklo­pu ko­jeg se nov­ča­no na­gra­đu­ju naj­bo­lji uče­ni­ci u Fe­de­ra­ci­ji BiH iz pret­hod­ne škol­ske go­di­ne. Ta­ko je, pri­mje­ri­ce, iz­os­tav­ljen Ba­hru­din Tr­ba­lić iz Tuz­le, tre­nut­no stu­dent i sti­pen­dis­ta pres­tiž­nog “Ma­s­sha­cuh­set­ts Ins­ti­tu­te of Tec­h­no­logy” (MIT) iz Bos­to­na na ko­jem je stu­di­rao ci­je­li niz kas­ni­jih do­bit­ni­ka No­be­lo­ve na­gra­de za fi­zi­ku. Bez ob­zi­ra na to što je Tr­ba­lić i u pret­hod­noj škol­skoj go­di­ni do­nio ne­ko­li­ko me­da­lja s pres­tiž­nih svjet­skih na­tje­ca­nja iz fi­zi­ke i či­nje­ni­cu ka­ko se ra­di vje­ro­jat­no o naj­bo­ljem bo­san­sko­her­ce­go­vač­kom mla­dom fi­zi­ča­ru. Fe­de­ral­na mi­nis­tri­ca El­vi­ra Dil­be­ro­vić nje­gov je slu­čaj prav­da­la “gre­škom u do­pi­su” ko­ji je pris­ti­gao iz Tuz­lan­ske žu­pa­ni­je. Ipak, ni­je se po­tru­di­la is­pra­vi­ti tu “gre­šku”. Tr­ba­lić ni­je bio Laf­ci­oglu­ov uče­nik, već se sa­mo obra­zo­vao u jed­noj od Bos­na Se­ma sred­njih ško­la. “Sma­tram ka­ko je na­prav­ljen je­dan veliki pro­pust iz na­ma nez­na­nih raz­lo­ga”, re­kao je Be­nja­min Fe­tić iz Druš­tva fi­zi­ča­ra BiH. Bo­jim se da je gos­po­din Fe­tić bio ne­pri­mje­re­no blag. Ni­je se do­go­dio pro­pust, već dis­kri­mi­na­ci­ja. Ili po onom trash na­rod­nja­ku iz osam­de­se­tih: “Ni­je gre­ška, već na­me­ra mo­ja.” Me­đu­tim, je­dan dru­gi iz­os­tav­lje­ni uče­nik, mla­di ma­te­ma­ti­čar Sal­ko Zlat­ko La­gum­dži­ja, bio je pod pa­tro­na­tom Ali­ja Laf­ci­oglua. La­gum­dži­ja je u dva na­vra­ta bio u eki­pi ko­ja je osva­ja­la me­da­lje na ma­te­ma­tič­kim olim­pi­ja­da­ma, naj­pres­tiž­ni­jem svjet­skom na­tje­ca­nju za mla­de ma­te­ma­ti­ča­re na ko­jem su­dje­lu­ju uče­ni­ci iz pre­ko de­ve­de­set ze­ma­lja. Ra­di se o si­nu biv­šeg čel­ni­ka bo­san­sko­her­ce­go­vač­kog SDP-a Zlat­ka La­gum­dži­je. Ako su se Er­do­ga­no­vi va­za­li usu­di­li dis­kri­mi­ni­ra­ti si­na jed­nog od naj­moć­ni­jih lju­di u BiH i unu­ka ci­je­nje­nog pre­drat­nog sa­ra­jev­skog gra­do­na­čel­ni­ka Sal­ke La­gum­dži­je, što mo­gu oče­ki­va­ti dje­ca ano­ni-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.