Bio je deč­ko ko­ji obe­ća­va. A on­da je pos­tao po­li­ti­čar ko­ji ne ma­ri za laž­na obe­ća­nja

Pro­tek­la go­di­na po­ka­za­la je da se ni­šta u hr­vat­skoj po­li­ti­ci ni­je mo­glo do­ga­đa­ti bez Bo­že Pe­tro­va i nje­go­va Mos­ta

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še: TOMISLAV KLAUŠKI

Mla­di Bo­žo Pe­trov u sa­mo go­di­nu da­na od lo­kal­nog po­li­ti­ča­ra iz Met­ko­vi­ća vi­nuo se do po­zi­ci­ja pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de i pred­sjed­ni­ka Hr­vat­skog sa­bo­ra. Već je to po­sve do­volj­no da ga pro­gla­si­mo oso­bom ko­ja je obi­lje­ži­la kraj proš­le i či­ta­vu ovu go­di­nu. Tim vi­še što je upra­vo on po­sred­no i ne­po­sred­no sta­jao iza do­la­ska An­dre­ja Plen­ko­vi­ća na če­lo HDZ-a i Vla­de, kao i iza od­la­ska To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka i Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća s po­li­tič­ke sce­ne. U sa­mo go­di­nu da­na dva­put se do­mo­gao vlas­ti, jed­nom pro­mi­je­nio vlast, ras­pus­tio par­la­ment i iz­a­zvao pr­ve iz­van­red­ne par­la­men­tar­ne iz­bo­re u hr­vat­skoj po­vi­jes­ti. A on­da na nji­ma pre­ži­vio. Sa­mo u tih go­di­nu da­na na­pra­vio je vi­še ne­go, re­ci­mo, Da­vor Ber­nar­dić u nje­go­vih 18 go­di­na u po­li­ti­ci, če­ti­ri man­da­ta u Sa­bo­ru i šest go­di­na na če­lu za­gre­bač­kog SDP-a. Pri­tom ovo ni­je ni­šta vi­še od vri­jed­nos­no ne­utral­ne ocje­ne. Ne mo­ra bi­ti da je sve što je Pe­trov ra­dio u pro­tek­lih go­di­nu da­na bi­lo nuž­no po­zi­tiv­no, da­pa­če. Bi­lo je tu po­pu­liz­ma, pri­je­tvor­nos­ti i pok­va­re­nos­ti. Ne­kih sum­nji­vih mo­ti­va, pre­kr­še­nih obe­ća­nja i laž­nih na­da. Ali pro­tek­la go­di­na po­ka­za­la je da se ni­šta u hr­vat­skoj po­li­ti­ci ni­je mo­glo do­ga­đa­ti bez nje­ga te mi­mo nje­ga i nje­go­va Mos­ta. Pri­tom je učio br­zo i pre­va­rio mno­ge is­kus­ni­je ko­le­ge. Iz­dri­blao je Mi­la­no­vi­ća na­kon što ovaj ni­je us­pio iz­dri­bla­ti nje­ga. Spri­je­čio je Ka­ra­mar­ka da pos­ta- U go­di­nu da­na Bo­žo Pe­trov je saz­rio do te mje­re da se pre­tvo­rio u pu­no­krv­nog hr­vat­skog po­li­ti­ča­ra sprem­nog za ob­ma­nu, ma­ni­pu­la­ci­ju, li­ce­mje­rje... ne pre­mi­je­rom, po­tom ga u vla­di dr­žao na krat­kom šta­pu, uda­ljio ga od sve­ga što je ovaj že­lio - pa i od pre­mi­je­ra Ore­ško­vi­ća - a on­da mu spa­ki­rao me­dij­sku afe­ru te pre­su­dio u vla­di i HDZ-u. Da i ne go­vo­ri­mo o to­me da je iz­a­zvao ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra pri­je ne­go što je Ka­ra­mar­ko mo­gao iz­ves­ti svo­je fa­moz­no pres­la­gi­va­nje. A on­da je, ri­je­šiv­ši se Ka­ra­mar­ka, otvo­rio put Plen­ko­vi­ću na vlast. Bio je to ve­li­ki po­sao za žu­to­kljun­ca u vi­so­koj po­li­ti­ci. Is­to­dob­no, bi­la je to igra u ko­joj je Most od po­čet­ka bio pri­čuv­na va­ri­jan­ta HDZ-a te je Pe­trov či­nio sve da po­mog­ne HDZ-u i sa­ču­va svoj Most. I to mu je us­pje­lo: mis­te­ri­oz­nu sek­ta­šku or­ga­ni­za­ci­ju za­dr­žao je na is­tom bro­ju sa­bor­skih man­da­ta kao i pri­je ras­pu­šta­nja Sa­bo­ra, a on­da na­no­vo ugu­rao u vlast. A ta­ko mu je ma­lo fa­li­lo da u tu vlast ugu­ra i ku­ma. U go­di­nu da­na Pe­trov je saz­rio do te mje­re da se pre­tvo­rio u pu­no­krv­nog hr­vat­skog po­li­ti­ča­ra sprem­nog za ob­ma­nu, ma­ni­pu­la­ci­ju i li­ce­mje­rje, na pod­me­ta­nje su­par­ni­ci­ma, iz­i­gra­va­nja opo­zi­ci­je u vlas­ti, ma­ni­pu­li­ra­nje me­di­ji­ma, pa i zlo­rab­lje­nje auto­ri­za­ci­je in­ter­v­jua ko­ji je No­vi list od­bio obja­vi­ti. Uglav­nom, pre­tvo­rio se u one pro­tiv ko­jih se na­vod­no že­li bo­ri­ti i ko­je že­li mi­je­nja­ti. Što je po­ka­zao i slu­čaj s mu­lja­njem oko dr­žav­ne su­bven­ci­je za grad­nju obi­telj­ske ku­će. Bio je deč­ko ko­ji obe­ća­va. A on­da pos­tao po­li­ti­čar ko­ji ne ma­ri za laž­na obe­ća­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.