Kad tre­ba sku­ha­ti, ope­gla­ti, po­rav­na­ti, po­pra­vi­ti, po­zva­ti, uglav­nom ba­vi­ti se ba­nal­nim stva­ri­ma ko­je ži­vot zna­če, tu se otac, is­ti­na­bog, ni­je još naj­bo­lje sna­šao

Express - - PRVA STRANICA -

ja­de pos­tav­lje­ne če­ti­ri že­ne u Vla­du, u či­jem je sa­zi­vu Sa­bo­ra u zad­njih 25 go­di­na že­na ma­nje ne­go ikad, druš­tvo u ko­jem se iz­ri­či­to tra­ži da se že­na­ma za­bra­ni pra­vo na od­lu­ku o vlas­ti­tom ti­je­lu, sve je sa­mo ne fe­mi­ni­zi­ra­no. Druš­tva ko­ja su po­go­đe­na bla­go­tvor­nim va­lo­vi­ma fe­mi­niz­ma iz­gle­da­ju ta­ko da su že­ne iz­jed­na­če­ne s mu­škar­ci­ma u rad­nim i so­ci­jal­nim pra­vi­ma, da oče­vi rav­no­prav­no ko­ris­te ro­dilj­ni do­pust ka­ko bi im, za nji­ho­vo do­bro, bio pok­lo­njen bla­gos­lov em­pa­ti­je i uvid u od­goj dje­te­ta, ku­ćan­ske pos­lo­ve i bri­gu za obi­telj. Druš­tvo na ko­je se, da os­ta­ne­mo u di­skur­su, iz­lio bla­gos­lov fe­mi­niz­ma pro­go­vo­ri­lo je o pi­ta­nji­ma na­si­lja u obi­te­lji i si­lo­va­nja u bra­ku, sek­su­al­ne eks­plo­ata­ci­je i traf­fic­kin­ga, žen­ske so­li­dar­nos­ti i pra­va dru­gih ma­njin­skih sku­pi­na od sek­su­al­nih do et­nič­kih. Dao bog da nas po­go­di. Tre­ća nad­bi­sku­po­va te­za do­no­si nam ne­što sa­svim no­vo - dje­ci tre­ba očins­tvo ko­je svje­do­či mu­šku ljud­skost. Za po­če­tak, ka­ko bi mon­si­njor Ba­ri­šić uop­će mo­gao zna­ti što dje­ci tre­ba ako sam ni­je otac, je­di­no ako gri­je­šim, pa je u is­toj po­zi­ci­ji kao nje­gov ne­dav­no pro­zva­ni ko­le­ga iz Đa­ko­va ko­je­mu se za­lo­mi­lo tro­je dje­ce (ne bli­za­na­ca), pa ga je sil­no iz­ne­na­di­lo kad ga je Cr­k­va iz­ba­ci­la iz sus­ta­va. Po­tom sli­je­di dru­gi dio re­če­ni­ce, ma­es­tral­na sin­tag­ma o mu­škoj ljud­skos­ti. Što ili tko je mu­ška ljud­skost uz naj­bo­lju vo­lju ni­sam us­pje­la pro­na­ći u ar­hi­vi­ma ljud­ske mis­li, ali kad bi­smo je, po prin­ci­pi­ma lo­gi­ke ko­ja se uči u sva­koj gim­na­zi­ji, po­ku­ša­li raš­čla­ni­ti ot­pri­li­ke ka­ko se to ra­di na škol­skom sa­tu, lo­gi­ka bi bi­la ne­umo­lji­va - ako je ljud­skost svoj­stve­na lju­di­ma, a lju­di su po def­ni­ci­ji mno­ži­na od čo­vje­ka u zna­če­nju odras­log pri­pad­ni­ka bi­lo ko­je ra­se ili spo­la, ka­ko on­da čo­vje­ku mo­že bi­ti svoj­stve­na mu­ška ili žen­ska ili cr­nač­ka ili azi­jat­ska ili abo­ri­džin­ska ljud­skost? Ako je po­jam čo­vje­ka na­dre­đen poj­mu mu­škar­ca ili že­ne, jed­na­ko kao što je na­dre­đen poj­mu crn­ca, bi­jel­ca ili Azi­ja­ta, iz ko­je per­s­pek­ti­ve mo­že­mo go­vo­ri­ti o mu­škoj ljud­skos­ti? Na­ža­lost, sa­mo iz jed­ne, one ko­ja is­pa­da iz iz sva­kog ku­ta poj­ma hu­ma­niz­ma, iz te­melj­ne čo­vječ­nos­ti, a to je, na na­šu ve­li­ku ža­lost, šo­vi­nis­tič­ka per­s­pek­ti­va. Per­s­pek­ti­va ko­ja nas vo­di do zad­nje toč­ke sra­mo­će­nja u bo­žić­noj pro­po­vi­je­di u ko­joj mon­si­njor Ba­ri­šić kons­ta­ti­ra da je ko­nač­no na gu­bi­tak ulo­ge oca utje­cao men­ta­li­tet ko­ji se oči­tu­je u iz­jed­na­ča­va­nju ne­pri­rod­nih za­jed­ni­ca s nor­mal­nom obi­te­lji. Odras­la ljud­ska je­din­ka, op­sjed­nu­ta tu­đim obi­te­lji­ma i ulo­ga­ma ko­ja dio vre­me­na no­si odjev­ne pred­me­te svoj­stve­ne že­na­ma, ko­ja ne ži­vi u nor­mal­noj obi­te­lji, ne­go vi­še u ne­pri­rod­noj za­jed­ni­ci mu­ška­ra­ca, ko­ja kons­tru­ira poj­mo­ve su­prot­ne kr­š­ćan­skoj fi­lo­zo­fi­ji jed­na­kos­ti pred bo­gom, mo­žda bi za po­če­tak že­lje­nu očin­sku mu­škost mo­gla za­mi­je­ni­ti za obič­nu ljud­skost.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.