Ko­leb­lji­va stu­den­ti­ca i ma­čo pro­fe­sor u ra­tu do kr­vi

Kul­t­na ko­mor­na dra­ma Da­vi­da Ma­me­ta ras­krin­ka­va onu eli­tis­tič­ku po­ma­mu lju­di da se ba­ha­te svo­jim po­lo­ža­jem u druš­tvu

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še:

Da­vid Ma­met do­bro je poz­nat hr­vat­skoj pu­bli­ci jer sva­ko ma­lo ne­ko ka­za­li­šte od­lu­či pos­ta­vi­ti nje­gov tekst na sce­nu. Sce­na Rib­njak od­lu­či­la se za nje­go­vu ko­mor­nu dra­mu “Ole­an­na” ko­ju su autor­ski i glu­mač­ki obra­di­li Sa­ra Sta­nić i Dar­ko Sta­zić. I to je iz­vr­s­no obav­ljen po­sao, jer gle­da­li­šte sku­če­ne sce­ne na Rib­nja­ku bi­lo je kr­ca­to, a emo­ci­je ko­je su evo­lu­ira­le na sce­ni mo­gle su se skup­lja­ti žli­com. Sa­ra Sta­nić iz­ve­la je, u po­čet­ku zbu­nje­nu i pri­glu­pu, stu­den­ti­cu ko­ja do­la­zi pro­fe­so­ru u ka­bi­net ne bi li na­uči­la što je to “zna­nje”. Dar­ko Sta­zić im­po­zant­no je utje­lo­vio lik pro­fe­so­ra ko­je­mu je znans­tve­na svr­ha upo­zo­ri­ti na či­nje­ni­cu da je vi­so­ko obra­zo­va­nje umjet­no i ne­po­treb­no. Od­nos mo­ći iz­me­đu ko­leb­lji­ve stu­den­ti­ce i ma­čo pro­fe­so­ra pre­okre- ne se u dru­gom di­je­lu jer Ole­an­na op­tu­ži pro­fe­so­ra za sek­su­al­no na­pas­to­va­nje i ti­me ugro­zi nje­go­vu kan­di­da­tu­ru za traj­nu pro­fe­su­ru na fa­kul­te­tu. Ova te­ma ni­kad ni­je bi­la ak­tu­al­ni­ja ne­go da­nas. Ali ne sa­mo da­nas, ne­go svih ovih go­di­na u ko­ji­ma po­li­ti­ka i jav­nost ras­prav­lja­ju o obra­zo­va­nju, ku­ri­ku­lar­nim re­for­ma­ma, iz­i­gra­va­nju vlas­te­li­na na sve­uči­li­šti­ma. I vi­še ne­go ikad je ak­tu­alan mo­ment per­cep­ci­je ko­ju Ole­an­na vjer­no do­ča­ra­va svo­jem pro­fe­so­ru. On joj je htio pru­ži­ti utje­hu, ne­ko­li­ko pu­ta joj je be­nig­no re­kao da mu se svi­đa – u du­hu ras­pra­ve, za­gr­lio ju je i sta­vio joj ru­ke na ra­me­na. A Ole­an­na se u dru­gom di­je­lu pred­sta­ve tran­sfor­mi­ra­la u za­go­vor­ni­cu stu­dent­ske po­pu­la­ci­je ko­ja tr­pi svu tu moć ko­ju pro­fe­so­ri umiš­lja­ju da ima­ju nad njom. Nje­zi­ne op­tuž­be za ne­pri­mje­re­no po­na­ša­nje stva­ra­ju ka­os u pro­fe­so­ro­vu ži­vo­tu. Odjed­nom ga ona dr­ži u ša­ci i ar­gu­men­ti­ra mu pro­ble­ma­tič­nost nje­go­va po­ima­nja se­be kao “bo­ga”. Sve dok pro­fe­sor sti­ješ­njen u groz­noj si­tu­aci­ji ne do­ve­de se­be do lu­di­la i na­sr­ne na stu­den­ti­cu fi­zič­ki, do kr­vi. Ta ma­la sce­na na Rib­nja­ku ko­ja je tvo­ri­la sku­če­ni ku­tak znans­tve­ni­ka kr­cat knji­ga­ma i stu­dent­skim ese­ji­ma pre­tvo­ri­la se u po­pri­šte obra­ču­na iz­me­đu ma­lih i onih ko­ji mis­le da su ve­li­ki, iz­me­đu mu­ške ne­haj­nos­ti i žen­ske ra­nji­vos­ti. Odjed­nom je u ne­kom tre­nut­ku za­is­krio i sjaj onog “girl powe­ra”, ali ne sa­mo zbog sjaj­nog nad­me­ta­nja mu­škog i žen­skog, ne­go i zbog in­te­lek­tu­aliz­ma ko­ji Ole­an­na zas­tu­pa. Zbog na­mje­re da ras­krin­ka onu eli­tis­tič­ku po­ma­mu lju­di da se ba­ha­te svo­jim po­lo­ža­jem u druš­tvu i da se upo­zo­ri na dvi­je me­da­lje zna­če­nja poj­ma “po­li­tič­ka ko­rek­t­nost”. Sjaj­no je to ka­ko Ma­met ru­ši mi­to­ve o pri­vi­le­gi­ra­ni­ma u druš­tvu po­mo­ću pri­če o obra­zo­va­nju i za­uzi­ma­nju sta­va. Dar­ko Sta­zić i Sa­ra Sta­nić stvo­ri­li su sjaj­nu at­mo­sfe­ru i odas­la­li druš­tve­no važ­nu po­ru­ku.

Dar­ko Sta­zić i Sa­ra Sta­nić stvo­ri­li su sjaj­nu at­mo­sfe­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.