Vi­no­ljup­ci ima­ju ve­lja­ču li­je­pu, ali na­por­nu, kao za­ljub­lje­ni mač­ki

Express - - EXPRESS -

Za po­če­tak pje­nuš­ci. Kao što su ape­ri­tiv pri­je obro­ka, ta­ko će lju­bi­te­lje vi­na Sa­lon pje­nu­ša­vih vi­na 11. ve­lja­če u za­gre­bač­kom ho­te­lu Du­brov­nik uves­ti u vje­ro­jat­no naj­na­por­ni­ji vin­ski mje­sec ove go­di­ne. U ho­tel­skoj dvo­ra­ni Je­la­čić, s div­nim po­gle­dom na sre­diš­nji za­gre­bač­ki trg, pred­sta­vit će se naj­bo­lji pro­izvo­đa­či pje­nu­ša­vih vi­na, pr­vens­tve­no iz Slo­ve­ni­je i Hr­vat­ske. Pr­vi za­gre­bač­ki Sa­lon bit će svo­je­vr­s­ni uvod u 4. ljub­ljan­ski 18. ve­lja­če u ho­te­lu Uni­on. Is­kus­tva s ljub­ljan­skih su­sre­ta pro­izvo­đa­ča i lju­bi­te­lja pje­nu­ša­vih vi­na su od­lič­na pa će valj­da i u Za­gre­bu bi­ti po­djed­na­ko do­bro. I dok se svi mje­hu­ri­ći u tom ho­te­lu još ne­će ni ras­pli­nu­ti, u dru­gom, sta­roj da­mi Es­pla­na­di, 13. ve­lja­če će is­tar­ski vi­na­ri pred­sta­vi­ti svo­ja mla­da vi­na. To je vr­lo li­je­pa vin­ska sve­ča­nost i pri­li­ka da se ku­ša­ju mla­da vi­na. Za­po­če­li su je is­tar­ski vi­na­ri 2012. Go­di­nu po­tom pri­klju­či­la se i udru­ga Gra­še­vi­na Cro­ati­ca, a 2014. i udru­ga Vi­na Dal­ma­ci­je. Ku­ša­nje tra­je ci­je­lo po­pod­ne, s ti­me da su pr­vi sa­ti re­zer­vi­ra­ni za pro­fe­si­onal­ce, tr­gov­ce vi­ni­ma, vlas­ni­ke res­to­ra­na, eno­lo­ge, som­me­li­ere i no­vi­na­re, a po­tom se vra­ta otva­ra­ju i za­ljub­lje­ni­ci­ma u vi­no. Tak­va ku­ša­nja u svi­je­tu se na­zi­va­ju En pri­me­ur, a u Bor­de­auxu su na nji­ma i draž­be za kup­nju ba­čvi­ca s mla­dim vi­ni­ma. Tr­gov­ci sad pla­te po ba­čvi, a vi­na do­bi­ju u bo­ca­ma za ne­ko­li­ko go­di­na, kad vi­na­ri oci­je­ne da su sprem­na za tr­ži­šte. Kod nas se za­sad vi­na sa­mo ku­ša­ju, a tre­ba znati da će mno­ga od njih bi­ti još mut­na jer će u pro­da­ju pred lje­to. Es­pla­na­di će ove go­di­ne bi­ti sa­mo Is­tri­ja­ni, a dru­gi dio hr­vat­skog En pri­me­ura je 16. ve­lja­če u Wes­ti­nu. Ta­mo do­la­ze vi­na­ri iz Dal­ma­ci­je, Sla­vo­ni­je i Po­du­nav­lja te sje­ve­ro­za­pad­ne Hr­vat­ske. Ci­je­li taj tje­dan je ve­li­ko en pri­me­ur ku­ša­nje i u To­ska­ni gdje ga zo­vu an­te­pri­ma. De­se­tak kon­zor­ci­ja ko­ji okup­lja­ju vi­na­re, a me­đu nji­ma i pro­izvo­đa­če Chi­an­ti­ja te gla­so­vi­tog Bru­nel­la di Mon­tal­ci­na, šest će da­na pred­stav­lja­ti vi­na ko­ja

Uo­ve go­di­ne idu na tr­ži­šte. Bit će tu, dak­le, mla­dih vi­na iz ber­be 2016., ali i zre­li­jih iz 2014. i 2013., pa i zre­lih kap­lji­ca iz 2012. Vi­zu­al­no naj­dojm­lji­vi­ja je An­te­pri­ma Chi­an­ti Cla­ssi­co u po­seb­no ure­đe­nom na­pu­šte­nom že­ljez­nič­kom ko­lo­dvo­ru Le­opol­da u Fi­ren­ci. Sto­ti­ne pro­izvo­đa­ča iz­la­žu ti­su­će vi­na na go­el­mom sre­diš­njem sto­lu. Oko nje­ga su pos­tav­lje­ni sto­lo­vi za po če­tvo­ri­cu ku­ša­ča, a o sva­ka ta če­ti­ri ma­la sto­la bri­ne je­dan som­me­li­er. Ku­šač ima ka­ta­log te po­seb­ne pa­pi­ri­će na ko­je pi­še bro­je­ve če­ti­ri vi­na iz ka­ta­lo­ga i som­me­li­er mu ih no­si. Ta­ko svat­ko ku­ša po rit­mu ko­ji mu od­go­va­ra, a sve tra­je dva da­na. os­li­je an­te­pri­ma, u Za­gre­bu sli­je­di “se­con­do”, drugo iz­da­nje pro­me­nad­nog ku­ša­nja Vi­nart Grand Tas­ting 25. i 26. ve­lja­če u La­ubi, pros­to­ru ko­ji je pri­je vi­še od 100 go­di­na bio ko­njuš­ni­ca aus­tro­ugar­ske voj­ske. Strop je po­pri­lič­no vi­sok pa ima do­volj­no zra­ka bez ob­zi­ra na broj po­sje­ti­te­lja, a ni bu­ka ni­kad ni­je pre­ve­li­ka i mo­že se raz­go­va­ra­ti što na dru­gim slič­nim saj­mo­vi­ma čes­to ni­je slu­čaj. Su­dje­lu­ju go­to­vo svi naj­z­na­čaj­ni­ji hr­vat­ski vi­na­ri, a nji­ho­va su se vi­na la­ni mo­gla i ku­pi­ti u im­pro­vi­zi­ra­noj vi­no­te­ci. Grand Tas­tin­gu pret­ho­de broj­ne radionice euu ho­te­lu An­tu­no­vić. Ve­li­ki će e uži­tak bi­ti ver­ti­kal­no ku­ša­anje pla­va­ca vi­na­ri­je Gr­gić s Pe­lješ­ca i gra­še­vi­na s Mi­trov­ca ov­ca Ku­tjev­ča­ni­na Vla­de Kra­ut­ha­ha­ke­ra 17. ve­lja­če, a dan po­to­mom te­ra­ne raz­nih ber­bi pred­stav­lja av­lja vi­na­ri­ja Be­nve­nu­ti iz Kal­di­ra ra kraj Mo­to­vu­na. Is­tar­ski kralj pri­rod­nih vi­na Gi­or­gio Clai pred­sta­vit će se 23. ve­lja­če, a 24. je ve­li­ko ku­ša­nje Pos­tu­pa u po­vo­du 50. ob­ljet­ni­ce za­šti­te vr­hun­skog vi­na s tog ve­li­kog vi­no­gra­dar­skog po­lo­ža­ja.

PKruh je na sto­lo­vi­ma iz­la­ga­ča i do­bro je što češ­će uze­ti ko­ma­dić. Ne tre­ba ni sva­ko vi­no pro­gu­ta­ti, a kad se baš ‘mo­ra’, iza ne­ko­li­ko gut­lja­ja vi­na pri­jat će ča­ša vo­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.