Izvor iz SDP-a:

“Tuđ­man ni­je htio da par­tij­ska ar­hi­va za­vr­ši kod Vu­ko­je­vi­ća ili Bo­že Vu­ku­ši­ća, pa se s Ra­ča­nom do­go­vo­rio da ma­te­ri­jal do­bi­ju ma­lo ne­vi­ni­je ru­ke”

Express - - PRVA STRANICA -

kom 3. raz­re­da gim­na­zi­je, a iz­aš­la kra­jem 3. raz­re­da gim­na­zi­je - rek­la je. -Nisu me iz pr­ve pri­mi­li, pa sam pi­sa­la dvije mol­be. Bi­la je ta­mo mo­ja eki­pa iz raz­re­da, pa sam i ja htje­la ići. Na no­vi­nar­ski ko­le­gij nis­te mo­gli ako nis­te bi­li u par­ti­ji - ka­že Hlo­ver­ka i do­da­je da je uš­la jer su ta­mo bi­li nje­ni “deč­ki i cu­re”. u Par­ti­ju ni­je htio ući ni pod pri­si­lom... Ako se bez par­tij­ske knji­ži­ce mo­glo na je­di­nu na­ci­onal­nu te­le­vi­zi­ju, za­što ne bi mo­glo u omla­din­ski ti­sak... Fra­njo Tuđ­man ni­je ka­nio otva­ra­ti ar­hi­ve ni­ti pro­vo­di­ti lus­tra­ci­ju. Sa­svim je jas­no za­što. U HDZ je uš­lo oko 90.000 čla­no­va Sa­ve­za ko­mu­nis­ta, a Tuđ­man je, kao ka­dro­vik Ju­gos­la­ven­ske na­rod­ne ar­mi­je - iz­vr­s­no znao i vri­jed­nost kar­to­te­ka i zna­čaj par­tij­skih ka­rak­te­ris­ti­ka. On je osob­no bio je­dan od tro­ji­ce lju­di ko­ji su ima­li uvid u do­sje He­brang, ko­ji je pri­je pre­da­je u ar­hiv pro­čiš­ćen. Jo­sip Ma­no­lić u svo­jim je me­mo­ari­ma ne­dav­no ot­krio

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.