Hr­vo­je Hri­bar je pod­nio os­tav­ku, a pr­va na uda­ru na­kon nje­ga je Ni­na Obu­ljen. Ni­je poz­na­to tko će ga nas­li­je­di­ti

Express - - PRVA STRANICA -

‘Zviz­da­nu’, što je pro­mo­ci­ja hr­vat­skog fil­ma i Hr­vat­ske, a to je, gle ču­da, u opi­su dje­lat­nos­ti HAVC-a. Po mo­jem miš­lje­nju, tu su se sret­no spo­ji­li Hri­ba­ro­va aro­gan­ci­ja i po­ten­ci­jal an­ti­pa­tič­nos­ti s ne­kim vr­lo kon­kret­nim i ma­te­ri­jal­nim in­te­re­si­ma jed­nog ma­log taj­ku­na iz Du­bra­ve i ne­ko­li­ko su­rad­ni­ka. je naš Hr­vo­je čet­nič­ki pla­će­nik, kao i li­ko­va ko­ji zbog ne­us­pje­ha vlas­ti­tih pos­lo­va mis­le da su svi dru­gi ma­fi­ja­ško-ud­ba­ška ho­bot­ni­ca. No ono što se ne­ka­ko gu­bi iz vi­da su re­zul­ta­ti, a oni su za­pra­vo ne­vje­ro­jat­ni. Ci­je­la re­gi­ja i dio Eu­ro­pe ra­di na HAVC ono što iz­bje­ga­va La­dis­lav Il­čić. I ne ra­di se tu kao kod Zdrav­ka Ma­mi­ća u Di­na­mu da do­bro ide ro­ba ko­ja se da fi­no utr­ži­ti - HAVC ide ši­ro­ko, od­ga­ja de­se­ti­ne mla­dih, ši­ri film i po za­bi­tim se­li­ma, uvo­di mo­der­ne eu­rop­ske prak­se, lo­bi­ra, edu­ci­ra, te je klin­ce na­učio da se sna­la­ze po europ­skim fon­do­vi­ma i ra­di­oni­ca­ma itd. Jed­nom ri­je­čju, taj je sek­tor bez ikak­ve sum­nje ap­so­lut­no naj­ra­zvi- je­ni­ji u ci­je­loj na­šoj kul­tu­ri i naj­bli­ži kom­pa­ti­bil­nos­ti sa su­vre­me­nom Eu­ro­pom. Je li bi­lo ‘de­alo­va’? Si­gur­no. To je ne­iz­bjež­no kad se pu­no lju­di kre­će oko li­mi­ti­ra­nog ću­pa s nov­ci­ma. Ogres­ti i Šmi­tu neće bi­ti ni­šta. Oni sa­mi iona­ko ni za što nisu kri­vi, a i nisu pra­vi pred­met in­te­re­sa or­ga­ni­za­to­ra ovih na­pa­da. Ni­je još jas­no tko do­la­zi pos­li­je. O to­me će, na­rav­no, pu­no ovi­si­ti, jer do­đe li net­ko tko ne poz­na­je ma­te­ri­ju i mis­li pro­vo­di­ti ide­olo­ške čis­t­ke, mo­gao bi vr­lo br­zo za­tu­ći sve što je u HAVC-u iz­gra­đe­no. To uop­će ni­je te­ško i ne zah­ti­je­va vri­je­me...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.