Ula­skom u Mic­he­li­nov vo­dič Hr­vat­ska do­bi­va mno­go kao tu­ris­tič­ka des­ti­na­ci­ja, a to pu­no zna­či i za po­sao res­to­ra­na, ali i za na­šu ku­har­sku stru­ku

Express - - PRVA STRANICA -

gle­daj­te, pri­mje­ri­ce, Fran­cu­sku, Ita­li­ju, Ja­pan ili Taj­land. Čim po­mis­li­te na te des­ti­na­ci­je oglad­ni­te, jer se pri­sje­ti­te vr­hun­skih si­re­va, vi­na, pas­te, su­shi­ja, wo­ka i sl. Ne ka­že se bez ve­ze da lju­bav ide kroz že­lu­dac. Ta­ko će svat­ko od nas za­vo­lje­ti (ili ne­će) po­je­di­nu des­ti­na­ci­ju ovis­no o to­me ka­ko se do­bro on­dje je­de. No is­to ta­ko bih is­tak­nu­la važ­nost ko­rek­t­nog od­no­sa iz­me­đu ci­je­ne i kva­li­te­te, jer ne­ri­jet­ko mno­gi u ne­kim na­šim des­ti­na­ci­ja­ma ti­me pod­cje­nju­ju gos­te, a to je lo­še Sret­na sam što je Mic­he­lin pre­poz­nao gas­tro­no­mi­ju u Hr­vat­skoj. To je ve­li­ka stvar. Ula­skom u Mic­he­li­nov vo­dič Hr­vat­ska do­bi­va mno­go kao tu­ris­tič­ka des­ti­na­ci­ja, a to pu­no zna­či i za po­sao res­to­ra­na, ali i za na­šu ku­har­sku stru­ku. Vje­ru­jem da će sad ku­ha­ri oz­bilj­ni­je pris­tu­pa­ti pos­lu u nas­to­ja­nju da pri­do­bi­ju tu važ­nu zvjez­di­cu. U to­me sve­mu, da­ka­ko, pro­fi­ti­rat će gos­ti, jer će gas­tro­nom­ska sce­na pos­ta­ja­ti sve kva­li­tet­ni­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.