Bo­že Vu­ku­šić

Tvrd­nja Romana Le­lja­ka da sam ne­kom no­vi­na­ru pre­dao do­ku­men­ta­ci­ju o nje­mu ne sa­mo da je ne­lo­gič­na i ne­toč­na ne­go je i pod­la te glu­pa iz­miš­ljo­ti­na

Express - - PRVA STRANICA - MARX OZ­NA SVE DOZNA

VEĆ SU PO­ČE­LI CURITI PLENKOVIĆEVI RA­DO­VI U KO­JI­MA CITIRA MARXA I KARDELJA. njoj djevojci. Re­kao joj je čak i da mu je Vu­ku­šić naredio uboj­stvo Ta­ta­ra. Idu­ćeg da­na Šiš­njak je uhićen, a usko­ro je i Vu­ku­šić pri­ve­den. Šiš­njak je po­ku­ša­vao obra­ni­ti Vu­ku­ši­ća go­vo­re­ći da mu je je­dan ne­poz­na­ti mu­ška­rac re­kao da ubi­je ne­sret­nog Ju­su­fa, ali nje­mač­ko pra­vo­su­đe to ni­je pri­hva­ti­lo kao vje­ro­dos­toj­no svje­do­če­nje.

U DRU­GOJ KNJIZI MEMOARA MANOLIĆ JE PROZVAO CI­JE­LU LEGIJU UDBAŠA. taj­nik Ko­mi­si­je za ut­vr­đi­va­nje rat­nih i po­rat­nih zlo­či­na. Upra­vo zbog to­ga je pri­je dvi­je godine svje­do­čio na su­đe­nju Jo­si­pu Per­ko­vi­ću i Zdrav­ku Mus­ta­ču. Kao taj­nik sa­bor­ske ko­mi­si­je imao je uvid u go­le­me ar­hi­ve o ra­du taj­nih ko­mu­nis­tič­kih služ­bi, pa su ga u Mün­c­hen po­zva­li kao struč­nja­ka. Za­što je Vu­ku­šić pu­šten iz nje­mač­kog za­tvo­ra nakon od­s­lu­že­nih sa­mo osam go­di­na za­tvo­ra ni­kad ni­je pot­pu­no ra­zjaš­nje­no, a do­dat­nu za­nim­lji­vost spo­me­nuo je Ju­tar­nji list pri­je ne­ko­li­ko go­di­na. Bo­že Vu­ku­šić os­lo­bo­đen je slu­že­nja za­tvor­ske kaz­ne, ali ne i op­tuž­bi za uboj­stvo Ju­su­fa Ta­ta­ra. U Hr­vat­skoj je 1994. godine Vu­ku­šić osum­nji­čen za Ovih da­na njih dvojica naš­li su se na su­prot­stav­lje­nim stra­na­ma, a te­ške op­tuž­be plju­šte na sve stra­ne. S jed­ne stra­ne ima­mo Le­lja­ka, ko­ji ka­že da je Vu­ku­šić me­di­ji­ma dao nje­gov do­sje. Kad smo od Vu­ku­ši­ća po­ku­ša­li do­bi­ti ko­men­tar na op­tuž­be da je upra­vo on dao no­vi­na­ri­ma Le­lja­kov do­sje, a Le­ljak je dao i toč­no vri­je­me kad je Bo­že navodno pre­dao in­for­ma­ci­je me­di­ji­ma, Vu­ku­šić nas je sa­mo upu­tio na svo­je pri­op­će­nje ko­je je objav­lje­no na jed­nom des­no ori­jen­ti­ra­nom por­ta­lu. “Tvrd­nja Romana Le­lja­ka da sam ja u uto­rak, 7. ve­lja­če o.g., u 18.00 sa­ti, ne­kom no­vi­na­ru Ju­tar­njeg lis­ta pre­dao do­ku­men­ta­ci­ju o nje­mu, ne sa­mo da je iz na­ve­de­nih raz­lo­ga ne­lo­gič­na i ne­toč­na – ne­go je i pod­la glu­pa iz­miš­ljo­ti­na. Tog da­na, upra­vo u 18.00 sa­ti bi­la je za­ka­za­na sve­ta mi­sa za­duš­ni­ca za hr­vat­skog do­mo­lju­ba, pu­kov­ni­ka HV-a Ne­dilj­ka Ve­ga­ra, ina­če mo­ga pri­ja­te­lja i su­bor­ca još iz emi­grant­skih da­na, u ka­pe­li­ci Hr­vat­skog ka­to­lič­kog sve­uči­li­šta u Za­gre­bu”, na­pi­sao je u svom pri­op­će­nju Vu­ku­šić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.