U na­šu je ku­ću ‘43. je­dan par­ti­zan­ski su­rad­nik do­nio pro­po­vi­jed pro­tiv ne­kr­š­ćan­skih dje­la hr­vat­skih vlas­ti...

Express - - PRVA STRANICA -

ide­alis­ta, ko­ji su se tru­di­li na­rod u de­pre­si­ji pri­pre­ma­ti za ne­što ve­li­ko i bu­du­će, us­pio sam po­tis­nu­ti na rub svi­jes­ti. Od sve­ga proš­lo­ga naj­ma­nje se že­lim pri­sje­ća­ti upra­vo epi­zo­de ra­da za bo­lji­tak do­mo­vi­ne, u što mi je otiš­lo vi­še od tre­ći­ne ži­vo­ta, a pri­ja­te­lji­ma Ku­ša­nu, Ra­dji i broj­nim dru­gi­ma i mno­go vi­še. Bi­lo je uz­bud­lji­vo i po­bud­no, vi­sok cilj i na­da hra­ni­li su na­po­re i odri­ca­nja, ali je ma­nje uz­bud­lji­vo i po­bud­no kad na kra­ju us­ta­no­viš da je sve bio na­iv­ni op­ti­mi­zam, u efek­tu sa­mo bes­plod­no tra­će­nje vre­me­na.

Ex­press: Os­nov­na mak­si­ma so­ci­jal­nog i po­li­tič­kog na­uka Stje­pa­na Ra­di­ća bi­la je: su­ve­ren je sa­mo onaj na­rod ko­ji ni­je gla­dan. Taj je cilj os­tva­rio Jo­sip Broz...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.