Trump je pos­tao ohra­bre­nje i in­s­pi­ra­ci­ja svim ra­sis­ti­ma i fa­šis­ti­ma na Bal­ka­nu

Zad­nji onaj ko­ji je na ovim pros­to­ri­ma bio je Adolf Hi­tler. Sad je to us­pje­lo i Do­nal­du Trum­pu

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še: TO­MIS­LAV KLAUŠKI

Zad­nji onaj ko­ji je na ovim pros­to­ri­ma uje­di­nio us­ta­še i čet­ni­ke bio je Adolf Hi­tler. Sad je to us­pje­lo i Do­nal­du Trum­pu. Na­kon što je do­bio po­dr­šku Vo­jis­la­va Še­še­lja, ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka u Za­gre­bu su po­dr­ža­li i us­ta­šo­id­ni autoh­to­ni pra­va­ši uz po­dr­šku nje­mač­kih neo­na­cis­ta. Trump je pos­tao ohra­bre­nje i in­s­pi­ra­ci­ja svim na­ci­ona­lis­ti­ma, ra­sis­ti­ma i fa­šis­ti­ma u SAD-u i ši­rom svi­je­ta, ali je u jed­na­koj mje­ri zas­tra­šio i uz­bu­nio li­be­ra­le, lje­vi­ča­re i de­mo­kra­te. Trump je za Ame­ri­ku i svi­jet bio “wa­ke up bomb”, sig­nal za uz­bu­nu, upo­zo­re­nje da je si­tu­aci­ja pos­ta­la oz­bilj­na i da su stva­ri otiš­le pre­da­le­ko. U Hr­vat­skoj je tak­vu ulo­gu imao To­mis­lav Ka­ra­mar­ko. Nje­go­vo obi­gra­va­nje s va­trom oko na­ci­ona­lis­tič­kog ba­ru­ta ni­je ohra­bri­va­lo sa­mo des­ni­cu, ne­go u jed­na­koj mje­ri zas­tra­ši­va­lo li­be­ral­nu lje­vi­cu. On je bio sig­nal za uz­bu­nu. Sim­bol za opas­nost. Mje­ri­lo ra­di­ka­liz­ma. A on­da je do­šao An­drej Plen­ko­vić. I li­be­ral­na lje­vi­ca je spus­ti­la gard. Is­pu­ha­le su se ten­zi­je, ola­ba­vi­la re­to­ri­ka i svi su odjed­nom po­mis­li­li da se zlo­duh Ka­ra­mar­ko­va ek­s­tre­miz­ma vra­tio u bo­cu. To se ni­je do­go­di­lo, što­vi­še, Hr­vat­ska bi­lje­ži po­rast ne­to­le­ran­ci­je, ek­s­tre­miz­ma i pro­vo­ka­ci­ja. Pa ipak, nit­ko se zbog to­ga ne uz­bu­đu­je baš pre­vi­še, naj­ma­nje sam pre­mi­jer. I dok je Ka­ra­mar­ko bio kriv za sve, Plen­ko­vić vi­še ni­je kriv ni za što. Dok je Ka­ra­mar­ko bio izvor svih za­la, Plen­ko­vić je apa­urin za sve te­go­be. Os­tao je I dok je Ka­ra­mar­ko bio kriv za sve, Plen­ko­vić vi­še ni­je kriv ni za što. Dok je Ka­ra­mar­ko bio izvor svih za­la, Plen­ko­vić je apa­urin za sve te­go­be us­ta­ški poz­drav za spo­me­nik u Ja­se­nov­cu, pro­la­ze na­pa­di na gaye­ve, pro­la­ze an­ti­sr­p­ske pro­vo­ka­ci­je, pro­la­ze cr­no­ko­šu­lja­ški mi­tin­zi u Za­gre­bu, i to uz do­zvo­lu po­li­ci­je. Ku­ri­ku­lar­ne re­for­me i da­lje ne­ma, ali za­to ima pro­mje­ne sta­va u ve­zi po­ba­ča­ja u služ­be­nim do­ku­men­ti­ma Mi­nis­tar­stva vanj­skih pos­lo­va. Da se sve to do­ga­đa­lo u Ka­ra­mar­ko­vu man­da­tu, Hr­vat­ska bi već bi­la na uli­ca­ma. Sad su na uli­ca­ma Trumpove us­ta­še. I to je glav­ni pro­blem. Plen­ko­vić ni­je za­us­ta­vio svje­to­na­zor­sku re­vo­lu­ci­ju, ni­je obes­hra­brio ra­di­kal­nu des­ni­cu, ni­je eli­mi­ni­rao ek­s­tre­mi­zam, ne­go je sve to za­mo­tao u ce­lo­fan. I omo­tao gus­tom ma­glom di­plo­mat­skog me­ta­je­zi­ka, šup­lje re­to­ri­ke i op­sje­ne. Hr­vat­skoj je tre­bao Ka­ra­mar­ko ka­ko bi sen­zi­bi­li­zi­rao pro­gre­siv­ni dio druš­tva na sva­ko, pa i po­ten­ci­jal­no kr­še­nje za­ko­na i Us­ta­va, na ide­olo­ške po­dje­le, na la­ga­nje, ma­ni­pu­li­ra­nje i hu­ška­nje. Sko­ro kao Trump. Plen­ko­vić je taj dio druš­tva uvje­rio da je sve ovo za­pra­vo nor­mal­no. Pa i to da na­cis­ti mar­ši­ra­ju Za­gre­bom uz po­dr­šku po­li­ci­je. Zbog to­ga on pred­stav­lja ve­ću opas­nost za ovo druš­tvo od Ka­ra­mar­ka i nje­go­va ba­nal­nog ek­s­tre­miz­ma ša­to­ra i če­ki­ća. Pre­mi­jer pro­vo­di ili ame­nu­je još go­re pro­do­re kon­zer­va­tiv­ne ide­olo­gi­je u vlast i druš­tvo (iz opor­tu­niz­ma, ne iz uvje­re­nja), ali re­ak­ci­je druš­tva ni­su is­te kao u do­ba nje­go­va pret­hod­ni­ka. Tko zna, mo­žda za­to što Plen­ko­vić zna kad tre­ba os­no­va­ti po­vje­rens­tvo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.