Bi­jes­na Kolinda: Plen­ko­vić spa­sio Ma­mi­ća i Šu­ke­ra

Express - - PRVA STRANICA -

Pred­sjed­ni­ca dr­ža­ve odrek­la se Ma­mi­ća i Šu­ke­ra, ak­tiv­no se uklju­či­la u ak­ci­ju pro­tiv no­go­met­ne vr­hu­ške i po­dr­ža­la na­vi­ja­če, već je oda­bra­la i nji­ho­va na­s­ljed­ni­ka, a on­da je u Ban­ske dvo­re ušao Da­vor Šu­ker...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.