Ne­vje­ro­jat­na je ko­li­či­na mrž­nje ko­ju moj su­prug Dra­gan Mar­ko­vi­na tr­pi na dnev­noj ba­zi u obli­ku po­ru­ka, ma­ilo­va, po­zi­va..., zbog an­ga­žma­na u No­voj lje­vi­ci

Express - - PRVA STRANICA -

Ta­ko­đer ne ra­zu­mi­jem za­što se u obra­ču­ni­ma s film­skom za­jed­ni­com i jav­nos­ti ko­ris­ti Fa­ce­bo­ok plat­for­mom fil­ma ‘Ti me­ne no­siš’. Ni­je mi jas­no za­što to Ivo­na ra­di i žao mi je što to ra­di. Ne znam je li svjes­na ko­li­ku šte­tu na­no­si hr­vat­skom fil­mu i ci­je­loj film­skoj za­jed­ni­ci: to mi je, u ljud­skom smis­lu, naj­bol­ni­je.

Ex­press: S ra­da na Ju­ki­nu fil­mu ipak vu­če­te kon­kret­ne za­mjer­ke?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.