Bo­lje ugu­ra­ti kos­tu­re u or­mar ne­go ih str­pa­ti u Re­me­ti­nec

Express - - PR­VA STRA­NI­CA - Pi­še: TO­MIS­LAV KLA­UŠKI

Na po­čet­ku svo­jeg man­da­ta pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić oda­va­la je do­jam oso­be ko­ja je sprem­na lu­pi­ti ša­kom po sto­lu, uz­bur­ka­ti ko­lo­te­či­nu, pos­lo­ži­ti stva­ri na svo­je mjes­to i, u naj­kra­ćem, uves­ti red u dr­ža­vi. Taj za­nos ni­je je pre­du­go dr­žao. Tek neg­dje do do­la­ska HDZ-a na vlast. Sad se pred­sjed­ni­ca dr­ža­ve za­la­že za dru­gi pris­tup. Za po­li­ti­ku ne­ta­la­sa­nja. Za gu­ra­nje gla­ve u pi­je­sak. Ili kos­tu­ra u or­mar. Po­t­vr­di­la je to dvje­ma bi­zar­nim iz­ja­va­ma ko­ji­ma je u raz­ma­ku od sa­mo tje­dan da­na šo­ki­ra­la jav­nost. Pr­vo je no­vi­na­ri­ma objas­ni­la da ni­je re­agi­ra­la na pos­tro­ja­va­nje us­ta­ša i na­cis­ta na Tr­gu ba­na Je­la­či­ća u Za­gre­bu jer ni­je že­lje­la da­va­ti mar­gi­nal­ci­ma po­zor­nost ko­ju oni pri­želj­ku­ju. “Ti­me ne sa­mo da se stva­ra do­jam da je Hr­vat­ska ne­to­le­rant­ni­ja ne­go što jest, ne­go se po­ti­če mrž­nja”, rek­la je Gra­bar Ki­ta­ro­vić. U pri­je­vo­du: re­ak­ci­jom na mrž­nju za­pra­vo se po­ti­če mrž­nja, a bor­bom pro­tiv ne­to­le­ran­ci­je stva­ra se do­jam ka­ko ne­to­le­ran­ci­je ima pu­no vi­še. Jer ov­dje je bi­tan sa­mo do­jam. A za­tim, pred­sjed­ni­ca se ovo­ga tjed­na uklju­či­la u afe­ru Dnev­ni­ce u Vla­di i kri­ti­zi­ra­la DORH za­to što se vra­ća u proš­lost. “Ovo ne­pres­ta­no iz­la­že­nje ne­kak­vih kos­tu­ra iz or­ma­ra i da­lje vo­di ero­zi­ji po­vje­re­nja gra­đa­na u po­li­ti­ča­re i ins­ti­tu­ci­je. DORH bi se tre­bao ba­vi­ti is­tra­ga­ma o ono­me što se do­ga­đa danas, a ne ne­pres­ta­no se vra­ća­ti go­di­na­ma i go­di­na­ma u proš­lost”, rek­la je pred­sjed­ni­ca. Na po­čet­ku man­da­ta Ko­lin­da je oda­va­la do­jam oso­be ko­ja je sprem­na lu­pi­ti ša­kom po sto­lu, uz­bur­ka­ti ko­lo­te­či­nu, pos­lo­ži­ti stva­ri na svo­je mjes­to i, u naj­kra­ćem, uves­ti red u dr­ža­vi Zna­či, pus­ti­mo po­li­ti­ča­re da kra­du jer ti­me ja­ča­mo po­vje­re­nje u njih i u ins­ti­tu­ci­je ko­je oni ko­ris­te za kra­đu. Bo­lje ugu­ra­ti kos­tu­re u or­mar, ne­go ih str­pa­ti u Re­me­ti­nec. Dak­le, pra­vi­mo se da cr­no­ko­šu­lja­ša ne­ma, da ne­ma kri­mi­na­la, da ne­ma ko­rup­ci­je, ne­ma lo­po­va, us­ta­ša, na­cis­ta, pro­vo­ka­to­ra, ma­ni­pu­la­to­ra... Da ne­ma kr­še­nja za­ko­na i Us­ta­va, da po­li­ci­ja ne šti­ti fa­šis­te u pro­s­vje­du, a DORH za­obi­la­zi lo­po­ve u Vla­di. Ko­lin­da bi htjela ži­vje­ti u La La Lan­du. Tr­ča­ti po ros­nim li­va­da­ma dok joj vje­tar ši­ba ru­me­ne obra­ze i slič­no. Ako šu­ti­mo o mrž­nji, an­ti­se­mi­tiz­mu i na­pa­di­ma na ma­nji­ne, mo­žda Sta­te De­part­ment po­mis­li da u Hr­vat­skoj to­ga ne­ma. I osim to­ga, što je ne­ko­li­ko sto­ti­na ti­su­ća ku­na po­kra­de­nih na put­nim na­lo­zi­ma u Vla­di u us­po­red­bi s de­se­ti­na­ma mi­li­jar­di po­kra­de­ni­ma iz dr­ža­ve u ovih ne­ko­li­ko de­set­lje­ća? Pa evo, opet ima­mo brat­stvo, je­dins­tvo, za­jed­niš­tvo i sve. Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić na­pros­to ima pa­met­ni­ja pos­la od pre­bi­ra­nja po sva­kak­vom sme­ću u nje­zi­noj uba­voj dr­ža­vi­ci. Što vi­še šu­ti­mo o kri­mi­na­lu i na­si­lju u na­šoj zem­lji, to će­mo ljep­še iz­gle­da­ti u oči­ma stra­na­ca, Ame­ri­ka­na­ca, Am­nes­ty In­ter­na­ti­ona­la, Tran­s­pa­ren­cy In­ter­na­ti­ona­la... Jed­nos­tav­no, po­dig­ni­mo ku­li­se u ovom na­šem Po­tem­ki­no­vu se­lu, ma­ski­raj­mo fa­šis­te i ka­mu­fli­raj­mo kri­mi­nal­ce, ig­no­ri­raj­mo stvar­nost i oka­ni­mo se već jed­nom ćo­ra­va pos­la. Jer zem­ljom ćo­ra­vih je pu­no lak­še vla­da­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.