Ba­ki­ro­va re­vi­zi­ja tuž­be pro­tiv Sr­bi­je obra­na je od fe­tve i opor­be­nja­ka s na­ci­ona­lis­tič­kom erek­ci­jom

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še:

Bos­na i Her­ce­go­vi­na, po mno­gi­ma, zbog re­vi­zi­je tuž­be pro­tiv Sr­bi­je pred Me­đu­na­rod­nim su­dom prav­de u Ha­agu, ko­ju je iz­va­nins­ti­tu­ci­onal­no po­kre­nuo Ba­kir Izet­be­go­vić uz asis­ti­ra­nje ne­če­ga što se­be na­zi­va opor­bom, ula­zi u naj­dub­lju po­li­tič­ku kri­zu na­kon pot­pi­si­va­nja Dayton­skog spo­ra­zu­ma, ko­ja je dos­lov­ce pa­ra­li­zi­ra­la zem­lju. U sve­mu je, for­mal­no, naj­s­por­ni­ja ulo­ga Sa­ki­ba Sof­ti­ća, pro­fe­so­ra i eks­per­ta za me­đu­na­rod­no pra­vo, ko­ji je bio agent BiH pred tim su­dom kad je tuž­ba po­dig­nu­ta. On je po­čet­kom 2000-ih pos­tav­ljen na tu funk­ci­ju pre­gla­sa­va­njem sr­p­skog čla­na Pred­sjed­niš­tva BiH Živ­ka Ra­di­ši­ća od stra­ne hr­vat­skog i boš­njač­kog čla­na. Ak­tu­al­ni sr­p­ski član Pred­sjed­niš­tva Mla­den Iva­nić tvr­di ka­ko je Sof­ti­ćev man­dat pres­tao do­no­še­njem pre­su­de, dok Ba­kir Izet­be­go­vić, opet, tvr­di su­prot­no. Da pod­sje­ti­mo: u ve­lja­či 2007. Me­đu­na­rod­ni sud prav­de u Ha­agu pre­su­dio je ka­ko Sr­bi­ja ni­je kri­va za “su­dje­lo­va­nje, su­učes­niš­tvo ili po­ma­ga­nje u ge­no­ci­du u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni”. Sr­bi­ja je, po toj pre­su­di, “pre­kr­ši­la obve­zu da spri­je­či i kaz­ni ge­no­cid”, či­me je pre­kr­ši­la odred­be Ko­nven­ci­je o ge­no­ci­du, što uklju­ču­je i su­rad­nju s Ha­aškim tri­bu­na­lom. Me­đu­na­rod­ni sud je tom pri­li­kom ta­ko­đer ut­vr­dio ka­ko “ne­ma do­volj­no do­ka­za da je ge­no­cid po­či­njen na ci­je­loj te­ri­to­ri­ji Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne”. Po­t­vr­dio je ka­ko se do­go­dio na ogra­ni­če­nom po­dru­čju Sre­bre­ni­ce te pro­gla­sio Sr­bi­ju kri­vom jer ga ni­je spri­je­či- Što on­da pre­os­ta­je? Je­di­no unu­tar­nji do­go­vor i odus­ta­ja­nje od mak­si­ma­lis­tič­kih ci­lje­va sve tri stra­ne. A to je, ka­ko stva­ri sad sto­je, pu­ka uto­pi­ja. la. U tuž­bi Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne, uz Sre­bre­ni­cu, bi­lo je po­imen­ce na­ve­de­no još šest op­ći­na u ko­ji­ma se, po tu­ži­te­lji­ma, do­go­dio zlo­čin ge­no­ci­da, me­đu ko­ji­ma je i op­ći­na Pri­je­dor, u ko­joj su po­čet­kom rata po­či­nje­ni ma­sov­ni zlo­či­ni nad Boš­nja­ci­ma i Hr­va­ti­ma te ko­ja je, uz Sre­bre­ni­cu, sim­bol stra­da­nja boš­njač­kog sta­nov­niš­tva u pro­tek­lom ra­tu. Kad je pre­su­da do­ne­se­na, prev­la­da­vao je stav ka­ko je gos­po­din Sof­tić na­pra­vio naj­vi­še što se mo­glo, una­toč po­li­tič­kim op­s­truk­ci­ja­ma me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce uz asis­ti­ra­nje Ha­aškog tri­bu­na­la ko­ji je pri­kri­vao odre­đe­ne do­ka­ze bo­san­sko-her­ce­go­vač­koj stra­ni do ko­jih je do­šao ti­je­kom is­tra­ga, a ko­ji su u tom kon­tek­s­tu te­re­ti­li Sr­bi­ju. Mo­tiv me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce bio je taj da se kos­tu­ri iz pro­tek­log rata pos­pre­me u or­mar, a da sva­ka od stra­na ti­me ko­li­ko-to­li­ko bu­de za­do­volj­na. Sad je Ba­kir Izet­be­go­vić u svo­je­vr­s­noj “su­dač­koj na­dok­na­di” iz­vu­kao te kos­tu­re iz or­ma­ra, jer je to je­di­na po­li­tič­ka stra­te­gi­ja ko­ju nje­go­va SDA tre­nu­tač­no ima. Na­jap­surd­ni­ja stvar u ovom tro­je­di­nom ra­šo­mo­nu je taj što re­pu­blič­ko­sr­p­ska po­li­tič­ka eli­ta žuč­no bra­ni Sr­bi­ju, sas­tan­če­ći u Be­ogra­du s Vu­či­ćem i Ni­ko­li­ćem, iako je pre­su­dom Me­đu­na­rod­nog su­da iz 2007. je­di­no rat­no vod­stvo BiH Sr­ba op­tu­že­no za ge­no­cid. Je­di­na stra­na, ako bi­smo iš­li u kraj­nost, ko­ja je ima­la do­bre mo­ti­ve za re­vi­zi­ju pre­su­de su re­pu­blič­ko­sr­p­ski po­li­ti­ča­ri ko­ji kon­ti­nu­itet Re­pu­bli­ke Sr­p­ske čvr­sto i bez­u­vjet­no ve­žu uz zlo­či­nač­ku kli­ku Ra­do­va­na Ka­ra­dži­ća, a tak­vi prev­la­da­va­ju, i na taj na­čin Re­pu­bli­ku Sr­p­sku iz­rav­no do­vo­di u ve­zu sa zlo­či­nom ge­no­ci­da. Po me­đu­na­rod­nom pra­vu, re­vi­zi­ja pre­su­de mo­gu­ća je u ro­ku od de­set go­di­na na­kon iz­ri­ca­nja pre­su­de. Taj rok is­te­kao je kra­jem ve­lja­če. Sa­kib Sof­tić i nje­gov prav­ni tim re­vi­zi­ju su pod­ni­je­li dan-dva pri­je is­te­ka tog ro­ka. U re­vi­zi­ju mo­ra­ju bi­ti uklju­če­ni do­ka­zi ko­ji ba­ca­ju no­vo svje­tlo na pro­ces, ali u ro­ku od po­la go­di­ne na­kon što su ot­kri­ve­ni. Ovaj dio je ta­ko­đer spo­ran. Ne zna se toč­no s kak­vim no­vim do­ka­zi­ma se ba­ra­ta i pos­to­je li uop­će, osim štu­re in­for­ma­ci­je ka­ko su pro­is­tek­li iz su­đe­nja Rat­ku Mla­di­ću pred Ha­aškim tri­bu­na­lom. Me­đu­na­rod­ni sud, u tre­nut­ku dok ovo pi­šem, još ni­je po­t­vr­dio re­vi­zi­ju pre­su­de iz 2007., ne­go je odas­lao svoj tro­ji­ci čla­no­va Pred­sjed­niš­tva BiH, što je pre­se­dan, do­pis u ko­jem od njih tra­ži da se iz­jas­ne o le­gi­tim­nos­ti Sa­ki­ba Sof­ti­ća. Me­đu­tim, ključ­na stvar oko ko­je je i po­dig­nu­to naj­vi­še pra­ši­ne u ve­zi naj­no­vi­jeg BiH ra­šo­mo­na je od­lu­ka Ba­ki­ra Izet­be­go­vi­ća da sa­mo­volj­no, mi­mo ins­ti­tu­ci­ja BiH, po­kre­ne re­vi­zi­ju pre­su­de, či­me se do­vo­di u pi­ta­nje smi­sao pos­to­ja­nja ovak­ve Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne. Do­du­še, tre­ba do­nek­le ra­zu­mje­ti i Ba­ki­ra Izet­be­go­vi­ća ko­ji je na­pros­to bio pri­si­ljen do­ni­je­ti ovu od­lu­ku, i to upra­vo na ovaj na­čin, jer ins­ti­tu­ci­onal­nim pu­tem to ni­je bi­lo mo­gu­će zbog pro­tiv­lje­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.