O He­bran­gu:

Sje­ćam se da su, i za mo­ju maj­ku i oca, ve­li­ki Hr­va­ti bi­li He­brang i Ci­li­ga. Bio je sna­žan ‘Gefühl’ u obi­te­lji da su He­brang i Ci­li­ga ve­li­ki Hr­va­ti. To sam Ci­li­gi re­kao u Ri­mu

Express - - PRVA STRANICA -

mo­krat­ski re­žim. Odr­ža­va­li su se iz­bo­ri, je­di­no su za­bra­ni­li ko­mu­nis­tič­ku stran­ku. Dan­ska je de­mo­krat­ski funk­ci­oni­ra­la do 1943., no tad je to pres­ta­lo, a kralj je po­bje­gao u emi­gra­ci­ju. Ta­ko­đer - u Fran­cu­skoj, Pe­ta­in i ta­ko­zva­na Na­ci­onal­na re­vo­lu­ci­ja, ko­ja je doš­la na vlast i smi­je­ni­la III. Re­pu­bli­ku, pos­li­je pa­da Fran­cu­ske, bi­la je unu­tar­nja od­lu­ka od Fran­cu­za, uop­će ni­je bi­la zah­tjev Hi­tle­ra i Ni­je­ma­ca. Moj djed je re­kao Ma­če­ku: ‘Vlat­ko, ti mo­raš pre­uze­ti vlast u Hr­vat­skoj’. Ali Ma­ček to ni­je htio.

Ex­press: Ma­ček je bio pre­vi­še opre­zan?

Pa­ve­lić sa su­pru­gom Ma­rom i kće­ri­ma. Ma­ra je bi­la zlo non plus ul­tra, ka­že Kva­ter­nik

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.