Sve je fin­ta i op­sje­na, i pro­gra­mi, i uvje­ti za su­rad­nju, i re­for­me...

HDZ ka­že jed­no, Most oba­vez­no ka­že ne­što dru­go. A za­jed­no on­da na­pra­ve ne­što tre­će. I sve to u svr­hu op­s­tan­ka na vlas­ti

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še: TO­MIS­LAV KLAUŠKI

Pre­go­va­ra­li su mje­sec da­na na­kon pret­proš­lih iz­bo­ra. Pre­go­va­ra­li su mje­sec da­na na­kon proš­lih iz­bo­ra. I opet se, već u dru­gom na­vra­tu, či­ni da se HDZ i Most ni­su us­pje­li ni oko če­ga do­go­vo­ri­ti. Osim da će do­ći na vlast i na vlas­ti i os­ta­ti. Sve dru­go rje­ša­vat će u ho­du. Pa će ta­ko mi­nis­tar Ivan Ko­va­čić, uz asis­ten­ci­ju svo­jeg mis­ti­ka Ivi­cu Rel­ko­vi­ća, ma­ha­ti os­tav­kom zbog ne­kak­ve uvre­de ne­kak­vog Jo­si­pa Đa­ki­ća, ali će od­šu­tje­ti iz­ja­vu pre­mi­je­ra An­dre­ja Plen­ko­vi­ća da ne­će biti uki­da­nja žu­pa­ni­ja. Što je ne­kad dav­no bi­la no­se­ća toč­ka Mos­to­va pro­gra­ma. Čak u dva na­vra­ta, i pod Ka­ra­mar­kom i pod Plen­ko­vi­ćem, HDZ je od­bio uki­da­nje žu­pa­ni­ja. I u oba na­vra­ta Most je mir­no pre­šao pre­ko to­ga. To je pos­ta­lo pra­vi­lo. Mo­žda čak i prin­cip. Pri­mje­ri­ce, HDZ kre­će u spa­ša­va­nje Ine pu­tem pri­va­ti­za­ci­je di­je­la HEP-a. Most je pro­tiv. Most tra­ži sma­nje­nje pla­ća duž­nos­ni­ci­ma i zas­tup­ni­ci­ma. HDZ je pro­tiv. Most že­li sre­đi­va­nje sta­nja u hr­vat­skom no­go­me­tu. HDZ ni­je baš pro­tiv, ali ni­je baš ni pre­vi­še za­gri­jan. A ovo­ga tjed­na u jav­nost je iz­aš­la nes­luž­be­na in­for­ma­ci­ja pre­ma ko­joj HDZ ne že­li spa­ša­va­ti po­sr­nu­li Agro­kor. Ali Most je, i to baš Bo­žo Pe­trov, na­vod­no bio za na­ci­ona­li­za­ci­ju ili po­ku­šaj ot­ku­pa. I ta­ko već mje­se­ci­ma i go­di­na­ma. HDZ ka­že jed­no, Most oba­vez­no ka­že ne­što dru­go. A za­jed­no on­da na­pra­ve ne­što tre­će. I sve to u svr­hu op­s­tan­ka na vlas­ti. Ta­ko danas jav­nost uži­va u fin­gi­ra­nim Ope­ret­ski rat nas­ta­vit će se i na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, na­kon ko­jih će­mo gris­ti nok­te u iš­če­ki­va­nju ho­će li pre­ži­vje­ti ova ope­ret­ska ko­ali­ci­ja ra­to­vi­ma Mos­ta i HDZ-a, kao što želj­no iš­če­ku­je nji­ho­ve fin­gi­ra­ne re­for­me. Sve je fin­ta i op­sje­na. I pro­gra­mi oko ko­jih su se tro­ši­li tjed­ni i tjed­ni pre­go­va­ra i raz­go­vo­ra. I uvje­ti za su­rad­nju ko­ji su se sve­ča­no pred­stav­lja­li kao da su uk­le­sa­ni na pla­ni­ni. I re­for­me koje su iz­li­za­ne do ko­mič­nos­ti. Ali i su­ko­bi ko­ji bi tre­ba­li za­bav­lja­ti jav­nost i ti­tra­ti bi­rač­kom ti­je­lu obi­ju stra­na­ka. Most se pra­vi da na­pa­da, HDZ se pra­vi da se bra­ni. Most glu­mi opor­bu mr­skom HDZ-u, HDZ se pra­vi žr­tvom ucje­na po­hlep­nih mos­to­va­ca. Ni­je li An­dri­ja Mi­ku­lić u proš­lom sa­zi­vu Sa­bo­ra jav­no op­tu­žio Iva­na Bu­lja da je laž­ni voj­ni inva­lid, iz­vu­kav­ši mu pri­tom po­vjer­lji­vu me­di­cin­sku do­ku­men­ta­ci­ju? Eno ih i da­lje sret­no za­gr­lje­nih u ko­ali­ci­ji. Kad god je tre­ba­lo, Most je dr­žao le­đa (ili ljes­tve) svo­jem part­ne­ru: i kod Pa­ve Ba­ri­ši­ća, i kod spor­ne HOS-ove plo­če u Ja­se­nov­cu, i kod pro­ra­ču­na, i kod voj­nog ro­ka i slič­nih ne­bu­lo­za. Ope­ret­ski rat nas­ta­vit će se i na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma na­kon ko­jih će­mo gris­ti nok­te u iš­če­ki­va­nju ho­će li pre­ži­vje­ti ova ope­ret­ska ko­ali­ci­ja te­me­lje­na na ope­ret­skim pro­gra­mi­ma i po­sve­će­na ope­ret­skim re­for­ma­ma. A sve se svo­di na za­klju­čak da HDZ i Most, una­toč sve­mu, za­pra­vo ne mo­gu jed­ni bez dru­gih. Di­je­le ide­olo­gi­ju, svje­to­na­zor, bi­rač­ko ti­je­lo, in­te­re­se i mo­ti­ve, a u po­s­ljed­nje vri­je­me i me­to­de vla­da­nja. Sve os­ta­lo je, kako vi­di­mo, pod­lož­no do­go­vo­ru.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.