Izvor Ex­pre­ssa

Mi­la­no­vić je re­kao da bi za­da­vio Sa­uc­hu da je kriv, ali je i da­lje bi­je­san zbog to­ga jer se do­go­dio ta­kav pro­pust u sr­cu dr­ža­ve

Express - - PRVA STRANICA -

Ne­ki su ak­te­ri jav­ne sce­ne u pro­ha­de­ze­ov­skim me­di­ji­ma tvr­di­li kako Mi­la­no­vić ni­je do­bio po­ziv kao svje­dok, za­to što je osum­nji­če­nik. Pri­ti­sak ne­iz­re­če­ne op­tuž­ni­ce bio je to­li­ko jak da se Mi­la­no­vić mo­rao o sve­mu oči­to­va­ti. No Sa­uc­ha se ni­je slo­mio. na­pro­tiv, kao što je i sam re­kao u in­ter­v­juu za Ve­čer­nji list, iz­ne­na­di­li su ga uvje­ti u za­tvo­ru gdje se, is­pri­čao je, pri­tvo­re­ni­ci sami bri­nu o hi­gi­je­ni. - Na­šao je unu­tar­nju sna­gu i us­pio je iz­dr­ža­ti u za­tvo­ru. Ni­je imao pro­ble­ma, nit­ko ga ni­je mal­tre­ti­rao, pr­vih ne­ko­li­ko da­na bio je sam u će­li­ji, a on­da je do­bio ci­me­ra. Pri­hva­tio je si­tu­aci­ju u ko­joj se na­šao i bio je uvje­ren da će do­ka­za­ti ne­vi­nost, a to je us­pio na kra­ju na­kon iz­la­ska svo­jom is­tra­gom - ka­že naš su­go­vor­nik. Sa­uc­ha je svo­je­volj­no oti­šao na de­tek­tor la­ži i pro­šao. Dok je Sa­uc­ha bio u pri­tvo­ru, a i pos­li­je, bio je zbu­njen i sam Mi­la­no­vić, pri­ča­ju nam nje­go­vi pri­ja­te­lji. - Zo­ran je za­is­ta že­lio vje­ro­va­ti da Sa­uc­ha ni­je kriv, ali je ne­ko­li­ko pu­ta re­kao da će ga on sam za­da­vi­ti go­lim ru­ka­ma ako je to do­is­ta na­pra­vio. Ia­ko to ni­je go­vo­rio, vi­dje­lo se da je bio svjes­tan da bi i on mo­gao biti ne­či­ja me­ta. Pa ta­man je iz­a­šao iz po­li­ti­ke, ali stal­no se go­vo­ri o nje­go­vu pla­nu za kan­di­da­tu­ru za pred­sjed­ni­ka, iz­a­zi­va svo­jim is­tu­pi­ma i da­lje po­zor­nost, nje­go­ve ri­je­či ima­ju te­ži­nu te si­gur­no ima i da­lje mno­go ne­pri­ja­te­lja - ka­že nam je­dan Mi­la­no­vi­ćev bli­ski prijatelj. Kad se ot­kri­lo da su se kra­đe pre­ko dnev­ni­ca nas­ta­vi­le i ti­je­kom vla­de Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća, ali i An­dre­ja Plen­ko­vi­ća, Mi­la­no­vić je odah­nuo. No nje­ga, ka­žu nje­go­vi pri­ja­te­lji, sva­ki lo­pov­luk ja­ko lju­ti. A po­go­to­vo onaj u Vla­di, sa­mom sr­cu dr­ža­ve. Mi­la­no­vić i da­lje sma­tra da je Sa­uc­ha na ne­ki na­čin od­go­vo­ran jer je bio svi­ma na­dre­đe­ni, ka­že nam je­dan prijatelj biv­šeg pre­mi­je­ra. Kako Ex­press doz­na­je, Sa­uc­ha i Mi­la­no­vić su se jed­nom su­sre­li na­kon pu­šta­nja iz pri­tvo­ra, ali de­ta­lji raz­go­vo­ra ni­su poz­na­ti. - Že­lim svoj ži­vot na­zad, da mi se ne do­ba­cu­je po uli­ci lo­po­ve i ja­zav­če - za­va­pio je no­vi­na­ri­ma u Sa­bo­ru Sa­uc­ha. No na­kon što se ot­kri­lo da se na dnev­ni­ca­ma kra­lo i pos­li­je nje­ga, gra­dom ho­da bez tih do­ba­ci­va­nja. Da­pa­če, ne­ri­jet­ko ga za­us­tav­lja­ju sta­ri­je oso­be i tap­ša­ju po ra­me­nu te po­ru­ču­ju da se dr­ži i iz­dr­ži da­ju­ći mu do zna­nja da mu vje­ru­ju kad tvr­di da je ne­vin. Ta­ko­đer je do­ži­vio i ova­ci­je i skan­di­ra­nje is­pred jed­nog ka­fi­ća u cen­tru gra­da. - Lju­di shva­ća­ju da je on ipak žr­tva - ka­že nam je­dan Sa­uc­hin prijatelj. Is­tra­ga te­če da­lje, ali jav­ni su me­di­ji, shva­tiv­ši da Mi­la­no­vić ni­je kriv, za afe­ru na­glo iz­gu­bi­li in­te­res.

San­dra Zelj­ko, taj­ni­ca ko­ja je pri­ma­la no­vac na ru­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.