Upoz­na­li su se na Prav­nom fa­kul­te­tu, za­tim se an­ga­ži­ra­li u stran­ci i ta­ko odras­ta­li. To­mis­lav je za­vr­šio u ak­tiv­noj po­li­ti­ci, a Iva­na je ubr­zo po­bje­gla od nje

Express - - PRVA STRANICA -

nji­hov ži­vot je­dan. Za­jed­no su se neg­dje ra­nih 2000.-ih ak­ti­vi­ra­li u Fo­ru­mu mla­dih, pa za­tim učla­ni­li u SDP, a po­tom i vjen­ča­li. Iva­na Sa­uc­ha ni­je od­lu­či­la ući pot­pu­no u po­li­ti­ku kao nje­zin su­prug, ali je uvi­jek bi­la bli­zu nje.Dva man­da­ta je bi­la čla­ni­ca Sta­tu­tar­ne ko­mi­si­je SDP-a, a pret­hod­no to­me je di­rek­t­no bi­la iz­a­bra­na na sa­moj na­ci­onal­noj ko­nven­ci­ji SDP-a tad u nad­zor­ni od­bor SDP RH. Iva­na je, dak­le, bi­la u tri man­da­ta u jed­nom od naj­važ­ni­jih ti­je­la stran­ke. Ta­ko­đer, bi­la je u rad­noj sku­pi­ni Mi­nis­tar­stva pra­vo­su­đa kad je uki­nut za­kon o jav­nim ovr­si­te­lji­ma. I danas sma­tra taj za­kon iz­ra­zi­to lo­šim jer nji­me ne samo da bi se op­te­re­ti­li su­do­vi, ne­go bi ras­li i tro­ško­vi ovr­š­nih pos­tu­pa­ka, a pro­ra­čun bi bio ošte­ćen. “Za su­ce bi to zna­či­lo vi­še pos­la, bez da se nji­hov rad ci­je­ni. Su­ci­ma mo­ra­mo omo­gu­ći­ti bo­lje uvje­te ra­da i vi­še struč­nih su­rad­ni­ka”, go­vo­ri­la je tad Iva­na Sa­uc­ha. Di­plo­mi­ra­la je u pro­sin­cu 2004. go­di­ne kod pro­fe­so­ra Uro­ša Duj­ši­na na te­mu ko­li­ko je za­du­ži­va­nje Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske pri­do­ni­je­lo ra­zvo­ju Hr­vat­ske i nje­zi­nim ra­zvoj­nim per­s­pek­ti­va­ma. Dva da­na iza di­plo­me, u pro­sin­cu 2004. go­di­ne, do­bi­la je pr­vi po­sao, a pra­vo­sud­ni is­pit je po­lo­ži­la 2006. go­di­ne. Od­vjet­ni­ca je od 2008. go­di­ne. Ti­je­kom ka­ri­je­re spe­ci­ja­li­zi­ra­la se za bav­lje­nje pra­vom u fi­nan­cij­skom sek­to­ru, ali i pra­vi­ma me­di­ja. Du­go­go­doš­nja je od­vjet­ni­ca tjed­ni­ka Na­ci­onal, a ti­je­kom ka­ri­je­re bra­ni­la je kli­jen­te raz­li­či­tih stra­nač­kih pri­pad­nos­ti. Je­dan od nje­zi­nih poz­na­ti­jih us­pje­ha bi­la je po­bje­da na Us­tav­nom su­du u slu­ča­ju kad je Mi­lan Ban­dić tu­žio Ju­ri­cu Me­ića, grad­skog zas­tup­ni­ka SDP-a u Skup­šti­ni. Zbog iz­ja­ve na ak­tu­al­nom sa­tu da “kako ga ni­je Bo­ga strah jer kra­de”, Ban­dić je od Me­ića tra­žio i od­šte­tu od 100.000 ku­na. Na kra­ju je na Us­tav­nom su­du Iva­na Sa­uc­ha do­ka­za­la da zas­tup­ni­ke bra­ni imu­ni­tet za iz­re­če­no ti­je­kom sjed­ni­ce i Ban­dić je pra­vil­no pro­ci­je­nio da se je mu­dro po­vu­ći. Zbog su­pru­go­va an­ga­žma­na u po­li­ti­ci ima­la je mno­go pro­ble­ma. U jav­nost je pr­vi pu­ta dos­pje­la kad se doz­na­lo da je druš­tvo, u ko­jem je bi­la samo je­dan od part­ne­ra, do­bi­lo zas­tu­pa­nje dr­žav­ne tvrt­ke Pli­na­cro. Op­tu­žen joj se su­prug za su­kob in­te­re­sa. To­mis­lav Sa­uc­ha tad je čak na­pi­sao i os­tav­ku, ali je Mi­la­no­vić kao ta­daš­nji pre­mi­jer ni­je pri­hva­tio. Bio je to mo­ral­ni čin To­mis­la­va, ia­ko bi Iva­ni iz da­naš­nje per­s­pek­ti­ve bi­lo vje­ro­jat­no dra­že da je tad oti­šao s mjes­ta pred­stoj­ni­ka ure­da u Mi­la­no­vi­će­voj vla­di, ka­žu to mno­gi. Na­kon to­ga je 2014. go­di­ne os­no­va­la svoj od­vjet­nič­ki ured, a jed­nom je pri­li­kom rek­la da je to uči­ni­la kako bi spri­je­či­la pro­ble­me i šte­tu svo­jim pri­ja­te­lji­ma i ko­le­ga­ma. “Ne že­lim ni­ko­me biti te­ret zbog po­li­ti­ke, a po­li­ti­ka uni­šta­va ži­vo­te”, rek­la je Iva­na Sa­uc­ha jed­nom pri­li­kom. Iva­na Sa­uc­ha ni­je to­li­ki

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.