Uz­bu­na na Fa­ce­bo­oku

Po­li­ci­ja je shva­ti­la da mo­ra­ju br­zo za­us­ta­vi­ti te­ro­ris­tič­ki par kad su vi­dje­li po­ru­ke na druš­tve­nim mre­ža­ma

Express - - PRVA STRANICA -

cu­ske. U Tho­ma­so­vu unajm­lje­nom sta­nu pro­naš­li su 70 gra­ma sprem­nog TATP-a i sve po­treb­no za iz­ra­du de­se­tak ki­lo­gra­ma is­tog eks­plo­zi­va. Ti­je­kom po­li­cij­skog is­pi­ti­va­nja Sara se slo­mi­la i sve priz­na­la. “Žao mi je zbog sve­ga što sam na­pra­vi­la”, na­vod­no je rek­la po­li­cij­skim is­tra­ži­te­lji­ma. Nje­zi­na maj­ka, po­kri­va­ju­ći ru­ka­ma li­ce pred okup­lje­nim no­vi­na­ri­ma, krat­ko je po­ru­či­la: “Ona je ne­vi­na od svih op­tuž­bi. Bi­la je pot­pu­no iz­ma­ni­pu­li­ra­na”. Sa­rin od­vjet­nik op­šir­no je pri­čao o to­me kako je ona te­ško do­ži­vje­la ra­zvod ro­di­te­lja i da joj je tad bi­lo te­ško u ži­vo­tu.

Maj­ka (pre­kri­ve­na ka­pu­lja­čom) uhi­će­ne

Sa­re u raz­go­vo­ru s fran­cu­skim no­vi­na­ri­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.