Iz­vr­stan tekst mek­sič­ko-nje­mač­ke auto­ri­ce Jus­ti­ne del Cor­te u re­ži­ji Ai­de Buk­vić vje­što vr­lu­da iz­me­đu iro­nij­skih do­sko­či­ca, hu­mo­ra i du­bo­kih mo­no­lo­ga

Express - - PRVA STRANICA -

bo­gat­stvo uta­ži­li sve že­lje, pa joj je­dan umi­ru­ći ko­met ne pred­stav­lja ni­kak­vu vri­jed­nost; i još ne­ko­li­ci­na sil­no ne­sret­nih lju­di koje je u jed­nom tre­nut­ku ži­vo­ta za­tek­la ne­ka si­ro­va po­tre­ba za sre­ćom. Sve se odvi­ja u pri­ro­di, uz obliž­nje je­ze­ro koje obi­lu­je ža­ba­ma i na ko­je­mu za­bra­nje­ni lju­bav­ni­ci za­do­vo­lja­va­ju svo­je ni­ske stras­ti; uz ko­mar­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.