U uz­bud­lji­voj knji­zi o ne­vje­ro­jat­nim us­pje­si­ma slo­ven­skih al­pi­nis­ta ko­ji su uta­ba­li novi sta­ze i na­či­ne pe­nja­nja, naš­lo se i po­glav­lje o na­šem Sti­pi Bo­ži­ću

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še:

Ne znam za­što, ali užas­no me priv­la­če knji­ge o pla­ni­na­re­nju, ia­ko se s iz­nim­kom Me­dved­ni­ce (ako je mo­že­mo sma­tra­ti pla­ni­nom), ni­kad ni­sam po­peo ni na jed­nu, a vje­ro­jat­no ni ne­ću. Knji­gu “In­to Thin Air” Jo­na Kra­ka­uera, o jed­noj od naj­te­žih ne­sre­ća na Mo­unt Eve­res­tu, či­tao sam bez da­ha kao naj­uz­bud­lji­vi­ji tri­ler, što us­tva­ri i jest, jer stvar­ni do­ga­đa­ji u pra­vi­lu su uz­bud­lji­vi­ji od fik­ci­je, a ne­ma­ju ni sre­tan kraj. “Iz­gub­lje­ni is­tra­ži­vač” Con­ra­da An­ke­ra i Da­vi­da Ro­bert­sa, knji­ga o pro­na­la­sku ti­je­la Ge­or­ga Mal­loryja, pr­vog al­pi­nis­ta ko­ji je po­ku­ša­vo osvo­ji­ti naj­vi­ši vrh (du­go se mis­li­lo, a ne­ki i da­lje to mis­le, da je u to­me pri­je po­gi­bi­je i us­pio) do­dat­no je pro­du­bi­la mo­ju ro­man­su pre­ma knji­ga­ma o pla­ni­na­re­nju (ne pri­ruč­ni­ci­ma). Čak sam ku­pio i goj­ze­ri­ce koje, eto, već ne­ko­li­ko go­di­na sto­je na bal­ko­nu i va­dim ih samo kad u gra­du za­pad­ne ve­li­ki sni­jeg, što zna­či go­to­vo ni­kad. Zbog to­ga sam od­mah uhva­tio knji­gu pre­ten­ci­oz­nog nas­lo­va “Al­p­ski rat­ni­ci”. Knji­ga go­vo­ri o ne­vje­ro­jat­nim us­pje­si­ma slo­ven­skih al­pi­nis­ta od 1960. na ova­mo, ko­ji su osvo­ji­li sve svjet­ske vr­ho­ve, uta­ba­li no­ve sta­ze i na­či­ne pe­nja­nja i svr­sta­li se u top na­ci­je svjet­skog al­pi­niz­ma. Knji­ga je sas­tav­lje­na od pri­ča o sva­kom po­je­di­nom pe­nja­ču i nje­go­vim naj­ve­ćim us­pje­si­ma (ia­ko se mno­gi pre­pli­ću jer su bi­li part­ne­ri u eks­pe­di­ci­ja­ma dru­gih is­tak­nu­tih pe­nja­ča), ali ujed­no go­vo­ri o to­me kako je jed­na ma­la zem­lja us­pje­la stvo­ri­ti sport­ski sus­tav ko­ji je nad­ma­šio da­le­ko bo­ga­ti­je i broj­ni­je na­ci­je. Ia­ko se ba­vi eks­pe­di­ci­ja­ma i pla­ni­na­re­njem, knji­ga go­vo­ri i o nji­ho­vu odras­ta­nju, obi­te­lji­ma, ra­tu, ži­vo­tu u so­ci­ja­liz­mu itd. Do­du­še, di­je­lo­vi u ko­ji­ma Ber­na­det­te ras­pre­da o ži­vo­tu u biv­šoj SFRJ i ra­tu to­li­ko su plit­ki i be­das­ti da ih je naj­bo­lje pre­sko­či­ti, no te bes­kraj­ne be- das­to­će la­ko joj je opros­ti­ti jer o eks­pe­di­ci­ja­ma i pla­ni­na­ri­ma pi­še s to­li­kom straš­ću i lju­ba­vi, s to­li­ko de­ta­lja i emo­ci­ja da sva­ku pri­ču pre­tva­ra u avan­tu­ris­tič­ki ro­man, esej i iz­vje­štaj is­to­dob­no. Uz sve naj­važ­ni­je slo­ven­ske al­pi­nis­te, a stvar­no ih je u svjet­skim ok­vi­ri­ma bi­lo mno­go, naš­lo se tu mjes­ta i za na­šeg Sti­pu Bo­ži­ća, ko­ji je u mno­go nji­ho­vih esk­pe­di­ci­ja su­dje­lo­vao, ve­ći­nu je sni­mao, a ne­ke je i vo­dio. Za­to je jed­no po­glav­lje po­sve­će­no nje­mu. Knji­ga se či­ta u da­hu i bu­di lju­bav pre­ma al­pi­niz­mu, pla­ni­na­re­nju i pla­ni­na­ma, no lek­ci­ju sam na­učio i ne pa­da mi na pa­met ku­po­va­ti no­ve ko­ma­de pla­ni­nar­ske opre­me pri­je ne­go što bar je­dan­put ili dva­put ne ot­pje­ša­čim na Slje­me.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.