Obo­ga­tit će se ugos­ti­telj ko­ji vi­no Adri­ana Whi­te po­nu­di za 100 kn

Express - - EXPRESS -

Ugos­ti­te­lji su vr­lo do­bro pri­hva­ti­li na­šu li­ni­ju vi­na Se­lect, no jav­ljao se pro­blem kad bi bu­te­lje bi­le na ak­ci­ji u tr­go­vač­kim lan­ci­ma po ci­je­ni od 29,99 ku­na. Gos­ti su se ža­li­li ugos­ti­te­lji­ma da je iz­me­đu tog iz­no­sa i res­to­ran­ske ci­je­ne pre­ve­li­ka raz­li­ka. Osim to­ga, HoReCa (ho­te­li, res­to­ra­ni i ka­fi­ći) htje­la je vi­na ko­ja će biti bolja od li­ni­je Se­lect a jef­ti­ni­ja od onih pod eti­ke­tom Fes­ti­gia. I na­pra­vi­li smo no­va vi­na, novi brend i no­ve eti­ke­te, is­pri­čao je pred­sjed­nik upra­ve Agro­la­gu­ne Velj­ko Os­to­jić na pred­stav­lja­nju li­ni­je Adri­ana, u ko­joj su tri vi­na za HoReCu. Adri­ana red 2015. mje­ša­vi­na je ca­ber­net sa­uvig­no­na (60 pos­to) i mer­lo­ta. Vr­lo pris­to­jan cr­njak ima 13 pos­to al­ko­ho­la i od­lič­no je sva­kod­nev­no vi­no pri­mje­re­no tjes­te­ni­na­ma s mes­nim uma­ci­ma ili je­li­ma s ro­šti­lja. Adri­ana ro­se 2016. su­ho je ru­ži­čas­to vi­no od te­ra­na, syra­ha i mer­lo­ta, do­volj­no os­vje­ža­va­ju­će da bu­de ape­ri­tiv, do­volj­no voć­no za ri­žo­ta i tjes­te­ni­ne od plo­do­va mo­ra, ali i do­volj­no čvr­sto da po­pra­ti fri­ga­ne sr­de­le. Kla­sič­ni La­gu­nin Ro­se je samo od ca­ber­net sa­uvig­no­na, ko­ji je jed­nos­tav­no kra­će ma­ce­ri­ran da ne do­bi­je tam­no­cr­ve­nu bo­ju. Za Adri­ana ro­se gro­žđe je po­seb­no pri­re­ma­no još u vi­no­gra­du. Ni­je se ski­da­lo liš­će s tr­so­va, što se ra­di za cr­na vi­na, kako bo­bi­ce ne bi ima­le pre­vi­še sun­ca, pa ti­me i pre­vi­še sla­do­ra u so­ku. I kom­bi­na­ci­ja so­ra­ta je pom­no oda­bra­na ta­ko da vi­no za­dr­ži svje­ži­nu, a do­bi­je pu­no­ću bez pre­vi­še al­ko­ho­la. Ima ga za ljet­no vi­no sasvim do­volj­nih 12 pos­to. al­va­zi­ja, od­nos­no Adri­ana whi­te 2016., sasvim je oz­bilj­no vi­no. Ima ma­nje voć­nos­ti i vi­še mi­ne­ral­nos­ti od li­ni­je Se­lect, ali i ja­ko pu­no ka­rak­te­ra. Či­ni se da­le­ko naj­bo­ljim iz­bo­rom bi­je­log vi­na op­će­ni­to za ci­je­nu, ko­ja, s po­pus­ti­ma za ve­ću na­rudž­bu, može pas­ti i na 35 ku­na. To zna­či da bi pro­mo­ćur­ni ugos­ti­telj mo­gao bu­te­lju po­nu­di­ti za 100 ku­na ili čak ma­nje, a na ča­še nu­di­ti čak i za samo 15 ku­na, jef­ti­ni­je od pi­va. S ob­zi­rom na već spo­me­nu­te po­vre­me­ne

Mak­cij­ske pro­da­je La­gu­ni­nih vi­na, kad se bu­te­lje mo­gu ku­pi­ti i za 25 ku­na, dvo­umio bih se iz­me­đu Ter­ra Ro­sse i Adri­ane red, no već kod Ro­sea dvoj­be ne­ma, a Whi­te, na ko­jem pi­še i “mal­va­zi­ja is­tar­ska”, do­is­ta vri­je­di pu­no vi­še od ci­je­ne po ko­joj je ugos­ti­te­lji i ho­te­li­je­ri mo­gu na­ba­vi­ti. Ime­nom Adri­ana, La­gu­na se ma­lo od­mak­nu­la od pred­stav­lja­nja Is­tre na vin­skim eti­ke­ta­ma. Za­to će sva os­ta­la vi­na ko­ja od­sad stig­nu na tr­ži­šte na eti­ke­ti umjes­to Vi­na La­gu­na ima­ti nat­pis Vi­na Is­tria. eško je ote­ti se doj­mu da bi ova­kav po­tez tre­ba­la po­vu­ći i ne­ka vi­no­gor­ja, pa i po­dre­gi­je. Za­što se za­gor­ski vi­na­ri ne bi udru­ži­li i Za­grep­ča­ni­ma po­nu­di­li za­jed­nič­ko la­ga­no bi­je­lo vi­no Su­za za­gor­skih bre­ga. Pe­lje­ški vi­na­ri, ko­ji već ima­ju za­dru­gu, mo­gli bi vra­ti­ti kon­tro­lu nad njom i na­pra­vi­ti do­bar pla­vac za 40 ku­na, is­ko­ris­ti­ti od­lič­nu pri­ču o ma­gar­cu bez ko­jeg vi­na ne bi bi­lo i po­ha­ra­ti dal­ma­tin­ske res­to­ra­ne i ho­te­le. Us­po­red­ba vi­na­ri­je s vi­no­gor­ji­ma ni­je gre­ška jer Agro­la­gu­na ima 1200 hek­ta­ra po­ljo­pri­vred­nog zem­lji­šta. Vi­no­gra­da je 600 hek­ta­ra, vi­še ne­go u vi­no­gor­ju Pri­mo­šten. Mas­li­ne su na 220 hek­ta­ra, a ima­ju i 120 hek­ta­ra paš­nja­ka u do­li­ni Mir­ne. Pro­izvo­de 4,5 mi­li­ju­na li­ta­ra vi­na na go­di­nu, 180 to­na ek­s­tra dje­vi­čan­skog mas­li­no­va ulja pod eti­ke­tom Oil Is­tria i 350 to­na si­ra na Stan­ci­ji Spin u Ta­ru kraj Po­re­ča. Ni­je se mo­glo iz­bje­ći pi­ta­nje o Agrokoru, kon­cer­nu u či­jem je sas­ta­vu i Agro­la­gu­na. “To je pi­ta­nje vlas­niš­tva, a ne uprav­lja­nja”, di­plo­mat­ski je od­go­vo­rio Velj­ko Os­to­jić. Što god se do­go­di­lo s Agro­ko­rom, do­dao je, vi­no­gra­di, mas­li­ne i sto­ka će os­ta­ti do­bar po­sao u Is­tri.

TOče­ku­je se da će vi­na Adri­ana u ugos­ti­telj­skim objek­ti­ma sta­ja­ti iz­me­đu 120 i 140 ku­na. I to je po­volj­no, ali mo­gu biti i jef­ti­ni­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.