Doš­la je ne­ka no­va des­ni­ca. Des­ni­ca na­smi­je­še­nog li­ca. Žen­skog li­ca...

Ko­lin­da i Bru­na Esih su naj­no­vi­je he­ro­ine hrvatske ra­di­kal­ne des­ni­ce, is­kro­je­ne po mo­de­lu ame­rič­kih iko­na kon­zer­va­tiv­ne des­ni­ce

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še: TO­MIS­LAV KLAUŠKI

Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić je raz­bi­la ka­lup. Bru­na Esih se sa­vr­še­no uk­lo­pi­la u no­vi. Ne­ma vi­še mr­god­nog To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka i nje­go­ve dru­ži­ne mrač­nja­ka na če­lu s Iva­nom Te­pe­šom i Pe­rom Čo­ri­ćem, is­pa­li su iz mo­de Glo­go­ški i Klemm, ša­to­ra­ši i sto­že­ra­ši, u dru­gi plan sa­krio se ne­sim­pa­tič­ni Ha­san­be­go­vić, ne igra vi­še ni pri­je­te­ća Želj­ka Mar­kić, a već su svi za­bo­ra­vi­li ex-po­li­caj­ku Ru­žu To­ma­šić. Doš­la je ne­ka no­va des­ni­ca. Des­ni­ca na­smi­je­še­nog li­ca. Žen­skog li­ca. Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić i Bru­na Esih su naj­no­vi­je he­ro­ine hrvatske ra­di­kal­ne des­ni­ce, is­kro­je­ne po mo­de­lu ame­rič­kih iko­na kon­zer­va­tiv­ne des­ni­ce, po­put Trum­po­ve sa­vjet­ni­ce Kel­lya­ne Conway, ko­men­ta­to­ri­ca Ann Co­ul­ter i To­mi La­hren, te go­mi­le slič­nih li­ko­va s kon­zer­va­tiv­nog Fox Newsa. Uos­ta­lom, i Trump je “pla­vu­ša”, i brexi­to­vac Bo­ris Joh­n­son, i ni­zo­zem­ski ra­di­kal Ge­ert Wil­ders. Ima ne­što u des­ni­ci i fri­zu­ra­ma. Uglav­nom, kan­di­da­tu­ra Bru­ne Esih za za­gre­bač­ku gra­do­na­čel­ni­cu, uz po­dr­šku Zlat­ka Ha­san­be­go­vi­ća i An­dri­je He­bran­ga, a na­vod­no i uz po­kro­vi­telj­stvo s Pan­tov­ča­ka, nastavak je tren­da ko­ji je po­kre­nu­la Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma. U ra­di­ka­li­zi­ra­noj ša­to­ra­škoj at­mo­sfe­ri, među ma­čis­tič­kom eki­pom oko Ka­ra­mar­ka i ra­bi­jat­nom oko Klem­ma, Ko­lin­da se is­ti­ca­la kao no­va hr­vat­ska prin­ce­za. I ta­ko se uglav­nom i po­na­ša­la. Sad bi nje­zi­nim sto­pa­ma tre­ba­la kre­nu­ti Bru­na Esih, čak kao pro­čiš­će- Uos­ta­lom, i Trump je ‘pla­vu­ša’, i brexi­to­vac Bo­ris Joh­n­son, i ni­zo­zem­ski ra­di­kal Ge­ert Wil­ders. Ima ne­što u des­ni­ci i fri­zu­ra­ma. na i des­ti­li­ra­na ver­zi­ja. Nje­zi­no po­dri­je­tlo iz Zlo­se­la kraj Ku­pre­sa, HDZ-ova obi­telj­ska anam­ne­za, po­vjes­ni­čar­ska ka­ri­je­ra po uzo­ru na Ha­san­be­go­vi­ća i Ka­ra­mar­ka, za­la­ga­nje za lus­tra­ci­ju i pro­gon ko­mu­nis­ta, na­su­prot Ko­lin­di­noj par­ti­zan­skoj obi­te­lji, di­plo­mat­skoj ka­ri­je­ri i Sa­na­de­ro­vu nas­li­je­đu, či­ni Esih una­pri­je­đe­nom ver­zi­jom. Ko­lin­dom 2.0. I kao što kod Ko­lin­de ni­smo zna­li ni­šta o nje­zi­nu svje­to­na­zo­ru i ide­olo­gi­ji, ta­ko kod Bru­ne Esih ne zna­mo ni­šta osim to­ga. Ne bi sto­ga bi­lo čud­no da u Za­gre­bu ko­mu­nal­ne re­da­re po­br­ka s ko­mu­nis­ti­ma. No to i ni­je bio smi­sao. Smi­sao je po­li­tič­ki afir­mi­ra­ti he­ro­inu des­ni­ce i pri­pre­mi­ti je za ve­će stva­ri. A to po­dra­zu­mi­je­va sa­kri­va­nje ra­di­ka­liz­ma iza na­smi­je­še­ne fa­sa­de. Lje­vi­ca je la­ko od Ha­san­be­go­vi­ća na­pra­vi­la ne­pri­ja­te­lja. Ma­lo će te­že ići s Bru­nom Esih. Te­že će bi­ti na­pa­da­ti je kao us­ta­šu, ra­di­ka­la, fa­šis­ta, a još te­že je ko­ris­ti­ti kao “pos­ter wo­man” za pri­jet­nju li­be­ral­nom druš­tvu, kao što se vr­lo la­ko za to ko­ris­ti, re­ci­mo, Želj­ka Mar­kić. Ek­s­trem­na des­ni­ca je shva­ti­la da mo­ra mi­je­nja­ti imidž ka­ko bi se što vi­še pri­bli­ži­la rad­ni­ci­ma, sred­njem slo­ju, so­ci­ja­li, gu­bit­ni­ci­ma tran­zi­ci­je... Esih bje­ži od us­taš­tva, prem­da je iz­ja­vi­la da Ble­iburg mo­že bi­ti “naj­ve­ći sim­bol na­šeg za­jed­niš­tva”. Zvu­či poz­na­to? Ki­ta­ro­vić je stvo­ri­la no­vi ka­lup ko­ji, za­hva­lju­ju­ći nje­zi­nu di­le­tan­tiz­mu, pu­ca po ša­vo­vi­ma. Esih bi mo­gla pos­lu­ži­ti kao mo­del za iz­ra­du no­vog. Ako joj Ko­lin­da to do­pus­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.