Tko ni­je od­ga­jao hi­pe­rak­tiv­no di­je­te, taj ne­ma poj­ma što smo su­prug i ja sve proš­li s Da­ri­jem. Po ci­je­le da­ne je ne­ka­mo tr­čao, ju­rio, a ku­ći bi do­la­zio pun mo­dri­ca i ra­na

Express - - PRVA STRANICA -

da ni­je slu­čaj­no što je Da­rio za­čet ne­du­go na­kon po­gi­bi­je Dra­že­na Pe­tro­vi­ća, nje­go­va su­gra­đa­ni­na i ido­la iz mla­dos­ti, o ko­je­mu mu je otac pri­čao pri­je spa­va­nja... Te­ori­je su raz­ne, kao i či­nje­ni­ce ko­ji­ma ih pot­krep­lju­ju, no naj­re­al­ni­jom se či­ni ona ka­ko je Da­ri­ja iz ma­se sjaj­nih ko­šar­ka­ša u pr­vi plan gur­nu­la nje­go­va po­žr­tvov­nost, upor­nost, ne­se­bič­nost i rad­ne na­vi­ke. - Da­rio je uvi­jek pr­vi u dvo­ra­ni, a zad­nji iz nje iz­la­zi – ot­krio nam je Ni­ko­la Vuj­čić, ko­ji je Da­ri­ja pod sva­ku ci­je­nu že­lio do­ves­ti u Split. I us­pio je, Da­rio je dva mje­se­ca tre­ni­rao na Gri­pa­ma, odi­grao i jed­nu pri­ja­telj­sku utak­mi­cu, ali, kao i u mno­gim dru­gim stva­ri­ma, ni­je u Spli­tu bi­lo slu­ha kod onih ko­ji su od­lu­či­va­li. Bi­lo je to ja­ko te­ško vri­je­me za Da­ri­ja i nje­go­vu obi­telj, kad su se za mla­do­ga ko­šar­ka­ša oti­ma­li agen­ti i klu­bo­vi, ali i raz­ni me­na­dže­ri i me­še­ta­ri ko­ji su na­nju­ši­li pri­li­ku za br­zom i la­kom za­ra­dom. Da­rio je tra­žio iz­laz iz KK Za­gre­ba, u ko­jem ni­je vi­dio pri­li­ku za ra­zvoj, no net­ko je trebao “is­ke­ši­ra­ti” po­la mi­li­ju­na eura od­šte­te. Bi­lo je raz­nih op­ci­ja, naj­bli­že je bio Bil­bao, ko­ji ga je na­mje­ra­vao ku­pi­ti i os­ta­vi­ti u Spli­tu go­di­nu da­na da se ra­zvi­ja. Sve je bi­lo do­go­vo­re­no, no on­da je doš­lo do za­okre­ta. Me­na­dže­ri su je­dva pu­no­ljet­nog Da­ri­ja na­go­vo­ri­li da pot­pi­še za Ci­bo­nu, a od­šte­tu je pla­tio pri­vat­ni po­du­zet­nik Jo­sip Klemm, iza če­ga su se du­go vuk­li re­po­vi i pi­ta­nja što je sve i kak­ve pos­lo­ve u Za­gre­bu do­bi­la Klem­mo­va tvrt­ka za­uz­vrat. - Da­rio igra se­ni­or­sku ko­šar­ku već pet godina, a ve­ći­nu za­ra­đe­nog nov­ca dao je za od­šte­te klu­bo­vi­ma iz ko­jih je od­la­zio. Na­ža­lost, vi­še je vje­ro­vao ne­kim lju­di­ma ko­ji su ga lo­še sa­vje­to­va­li ne­go ro­di­te­lji­ma, ko­ji su mu uvi­jek že­lje­li najbolje – pri­sje­tio se tih vre­me­na Da­ri­jev otac Pre­drag, ko­ji je vi­še pu­ta pro­zi­vao me­na­dže­re Ro­ber­ta Ja­bla­na, Dan­ka Dra­ku­li­ća i Mi­ška Raž­nja­to­vi­ća zbog vo­đe­nja si­no­ve ka­ri­je­re. - Od ka­da je na­vr­šio 15 godina, ska­uti i me­na­dže­ri do­la­zi­li su na nje­go­ve utak­mi­ce i po­ku­ša­va­li ga vr­bo­va­ti. Me­ni su nu­di­li od 10.000 do 20.000 eura za pot­pis ugo­vo­ra, no ja sam im se sa­mo smi­jao. Znao sam ko­li­ko Da­rio vri­je­di i ni­sam že­lio žu­ri­ti. Na­ža­lost, Da­rio ni­je bio ta­ko strp­ljiv. Me­na­dže­ri su na­mje­ra­va­li Da­ri­ja od­mah odves­ti u NBA, no Pre­drag ni­je že­lio pot­pi­sa­ti su­glas­nost, a kad je vi­dio da mu sin ne vje­ru­je, pred nje­ga je pos­ta­vio ul­ti­ma­tum: “Bi­raj - ili me­na­dže­ri ili ro­di­te­lji”. Da­rio je iz­a­brao me­na­dže­re, ko­ji su ga odve­li u Ci­bo­nu te mu ve­za­li ru­ke od­šte­tom od čak 1,2 mi­li­ju­na eura. Ni ugo­vor ni­je do­bio, svi pri­mjer­ci su os­ta­li kod me­na­dže­ra, što je po­seb­no raz­lju­ti­lo nje­go­va oca, ko­ji je sve te lju­de poz­na­vao još iz vre­me­na dok su igra­li ko­šar­ku. - Za­što se ni­kad nit­ko ni­je za­pi­tao ka­ko to da Da­ri­je­vi me­nag­dže­ri ni­su us­pje­li do­go­vo­ri­ti pla­ća­nje od­šte­te ni­ti s jed­nim bo­ga­tim europ­skim klu­bom, a je­su s Ci­bo­nom, ko­ja je u to vri­je­me bi­la duž­na ko Grč­ka. Opros­ti­te, ja u tu pri­ču ni­sam vje­ro­vao tad, a ne vje­ru­jem ni da­nas. Me­ni tu ne­što smr­di - ka­že ta­ta Ša­rić, ko­ji zbog sve­ga jed­no vri­je­me uop­će ni­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.