Ne mo­že baš svat­ko do­bi­ti vi­lin­sku eti­ke­tu za vi­no kra­ljev­skog ime­na

Express - - EXPRESS -

Sva­ke se go­di­ne no­ve vi­le ili vi­le­nja­ci po­jav­lju­ju na vin­skim bo­ca­ma Kra­lje­vi­ne Ze­li­na. Pri­je dvi­je go­di­ne Ma­tea Bro­nić i Kris­ti­na Volf na­pra­vi­le su če­ti­ri eti­ke­te za vi­na obi­te­lji Ja­rec-Ku­re, Kos-Ju­ri­šić, Pu­he­lek-Pu­rek i Ži­gro­vić ko­ja su za­do­vo­lji­la uvje­te Udru­ge pro­izvo­đa­ča mar­ke vi­na Kra­lje­vi­na Ze­li­na. Teh­ni­ka ak­va­re­la do­ča­ra­va­la je vi­lin­ski le­pr­ša­vi svi­jet, a kru­ne na vi­lin­skim gla­va­ma bi­le su is­pre­ple­te­ne re­alis­tič­nim pri­ka­zi­ma polj­skog cvi­je­ća i bi­lja, po­jas­ni­le su auto­ri­ce eti­ke­ta ko­je su bi­le stil­ski ujed­na­če­ne, no za sva­kog pro­izvo­đa­ča na­prav­lje­ne ipak ma­lo druk­či­je. Proš­le go­di­ne u taj vi­lin­ski krug uš­le su obi­te­lji Želj­ka Ko­sa i Mi­ljen­ka Smr­n­di­ća, a ove je na Smr­n­di­će­vo mjes­to usko­čio Dra­žen Be­de­ko­vić iz Be­de­ni­ce po­kraj Ze­li­ne. - Sve su nam kra­lje­vi­ne ber­be 2016. os­vje­ža­va­ju­će s oko 11,5 pos­to al­ko­ho­la, a pod rob­nom mar­kom Kra­lje­vi­na Ze­li­na ukup­no smo na­pu­ni­li oko 10.000 bo­ca - is­pri­čao je Želj­ko Kos, pred­sjed­nik Udru­ge Kra­lje­vi­na Ze­li­na, ko­ja da­nas ima 18 čla­no­va. Pr­ve su bo­ce otvo­re­ne u od­lič­nom za­gre­bač­kom res­to­ra­nu Aga­va u Tkal­či­će­voj uli­ci. Ku­ša­nje je po­ka­za­lo da su Kra­lje­vi­ne Ja­rec-Ku­re, Kos., Kos-Ju­ri­šić i Pu­he­lek Pu­rek slič­nog sti­la, la­ga­ne, vit­ke, proz­rač­ne, os­vje­ža­va­ju­će i pra­va ljet­na vi­na, dok su pre­os­ta­le dvi­je kre­nu­le sva­ka svo­jim pu­tom. Obi­telj Kos-Ju­ri­šić ima čvr­š­će vi­no, što ne zna­či da je ja­če, ne­go ni­je to­li­ko le­pr­ša­vo, a Dra­žen Be­de­ko­vić pu­ni­je. Tu je os­ta­lo ne­ko­li­ko gra­ma ne­pro­vre­log še­će­ra ko­ji je vi­nu dao soč­nost i slast, a po­s­lje­di­ca je mra­za pri­je ot­pri­li­ke go­di­nu da­na, u vri­je­me cvat­nje vi­no­ve lo­ze. - Po­pri­lič­no mi je sma­njio pri­nos u vi­no­gra­du pa je pre­os­ta­lo gro­žđe bi­lo kon­cen­tri­ra­ni­je i na­ku­pi­lo je vi­še še­će­ra. Da sam ga pus­tio da pro­vri­je do kra­ja, vi­no bi ima­lo vi­še od 12 pos­to al­ko­ho­la pa po pra­vil­ni­ku ne bi ni kon­ku­ri­ra­lo za eti­ke­tu rob­ne mar­ke Kra­lje­vi­na Ze­li­na - po­jas­nio je Be­de­ko­vić. Tri ti­pa vi­na iz­vr­s­no su se slo­ži­la s tri je­la ko­ja je pri­pre­mi­la eki­pa Be­li­za­ra Mi­lo­ša, glav­nog ku­ha- ra i suv­las­ni­ka Aga­ve. Kla­sič­na, la­ga­na, ljet­na kra­lje­vi­na pris­ta­ja­la je re­pi­ću ko­zi­ce na kre­mi od špa­ro­ga, ona čvr­sta obi­te­lji Kos-Ju­ri­šić uz si­ro­vu tu­nu, a slas­ni­ja Be­de­ko­vi­će­va uz pa­šte­tu od pa­čje je­tre s tar­tu­fi­ma. Od­li­čan je bio i iz­bor ča­ša. Kra­lje­vi­nu su to­či­li u ča­še ko­je je gla­so­vi­ta aus­trij­ska tvor­ni­ca Ri­edel na­pra­vi­la za mal­va­zi­ju is­tar­sku. Ma­lo su pu­ni­je, s obli­na­ma kak­ve je ima­la Marylin Mon­roe, ali uže pri vr­hu ta­ko da njež­ne aro­me kra­lje­vi­ne ima­ju pros­to­ra za otva­ra­nje u ča­ši, a kon­cen­tri­ra­ju se iz­la­ze­ći iz nje pre­ma no­su. ra­lje­vi­na je, mo­že se re­ći, sor­ta za­pad­nih di­je­lo­va ne­ka­daš­nje Aus­tro­ugar­ske Mo­nar­hi­je. U broj­nim za­pi­si­ma iz dru­ge po­lo­vi­ce 19. sto­lje­ća spo­mi­nje se kao jed­na od naj­poz­na­ti­jih so­ra­ta u Za­gre­bu i oko nje­ga. I da­nas se naj­vi­še uz­ga­ja u ši­roj za­gre­bač­koj oko­li­ci, Ple­ši­vi­ci, Pri­gor­ju i Hr­vat­skom za­gor­ju, no ima je i u Slo­ve­ni­ji te Ma­đar­skoj. Kod nas je zo­vu još i im­bri­na, bri­na te mo­ra­vi­na, u Ma­đar­skoj pi­ros leányka, a u zem­lja­ma nje­mač­ko­ga go­vor­nog po­dru­čja könig­s­tra­ube te por­tu­gi­eser rot. Ge­ne­ti­ka je po­ka­za­la ka­ko ne­ma ve­ze s por­tu­gal­skim sor­ta­ma pa pos­to­ji mo­guć­nost da je ime por­tu­gal­sko cr­ve­no do­bi­la po beč­kom ra­sad­ni­ča­ru ko­ji je bio po­dri­je­tlom iz Por­tu­ga­la i cr­ven­kas­toj bo­ji bo­bi­ca. Tre­ba do­da­ti i da je Kra­lji­ca, fi­no pje­nu­ša­vo vi­no od kra­lje­vi­ne obi­te­lji Pu­he­lek-Pu­rek iz Gor­njeg Psa­rje­va, bi­la služ­be­ni pje­nu­šac ovo­go­diš­nje bi­cik­lis­tič­ke utr­ke To­ur of Cro­atia, ko­ja se od 18. do 23. trav­nja vo­zi­la u sve če­ti­ri hr­vat­ske vin­ske po­dre­gi­je - Sla­vo­ni­ji i Po­du­nav­lju, Dal­ma­ci­ji, Is­tri i Pri­mor­ju te Bre­go­vi­tom sje­ve­ro­za­pa­du.

KMi­ris­ni ili pi­kas­ti (toč­kas­ti) tip kra­lje­vi­ne da­je naj­bo­lja vi­na, ali naj­ma­nje ro­di. Ze­le­na da­je pu­no gro­žđa, a cr­ve­na kra­lje­vi­na je

sred­njeg ro­da i kak­vo­će

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.