Zvu­či zas­tra­šu­ju­će, a opet ta­ko lo­gič­no. HDZ je mo­žda loš, ali je ma­kar nji­hov

Ne­ma to­ga što HDZ ni­je na­pra­vio, uni­štio, de­vas­ti­rao, raz­mon­ti­rao u ovih če­t­vrt sto­lje­ća. A hr­vat­ski bi­ra­či i da­lje gla­sa­ju za taj is­ti HDZ

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še: TOMISLAV KLAUŠKI

HDZ je pot­pi­sao spo­ra­zum o ar­bi­tra­ži sa Slo­ve­ni­jom zbog ko­jeg je Hr­vat­ska proš­lo­tjed­nom pre­su­dom Ar­bi­traž­nog su­da iz­gu­bi­la tri če­t­vr­ti­ne Sa­vu­drij­ske va­le, kao i do­bar dio me­đu­na­rod­ne re­pu­ta­ci­je. Pa ša­to­ra­ši i sto­že­ra­ši spa­va­ju, a rej­ting HDZ-a i da­lje ras­te. HDZ je proš­log tjed­na u Hr­vat­skom sa­bo­ru pro­gu­rao Za­kon o kon­ce­si­ja­ma na pla­že, pro­tiv ko­jih su naj­vi­še ro­go­bo­ri­li upra­vo u žu­pa­ni­ja­ma u ko­ji­ma je HDZ naj­bo­lje pro­šao na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma. Ni­je mu na­šte­tio čak ni skan­dal s kon­ce­si­jom na Zlat­nom ra­tu na Bra­ču. I Tor­ci­da na­vod­no vo­di rat pro­tiv HDZ-a. Pa HDZ opet po­bje­đu­je. HDZ je pro­dao Inu, HDZ je ras­pro­dao ban­ke, HDZ je do gr­la bio umo­čen u Agro­kor. I sve­jed­no po­bje­đu­je. U žu­pa­ni­ja­ma ko­je su eko­nom­ski i so­ci­jal­no naj­u­gro­že­ni­je i iz ko­jih se is­e­lja­va naj­vi­še Hr­va­ta vla­da HDZ. HDZ je sru­šio dvi­je vla­de i opet do­bi­va iz­bo­re. HDZ se na­la­zi na su­du zbog cr­nih fon­do­va, od­go­vo­ran je za ko­rup­ci­ju, kri­mi­nal, osi­ro­ma­še­nje. I opet lju­di gla­sa­ju za HDZ. HDZ je ru­šio SDP-ovu vla­du zbog op­tuž­ni­ca za An­tu Go­to­vi­nu, pa on­da sam lo­ci­rao i tran­sfe­ri­rao Go­to­vi­nu u Ha­ag. I zbog to­ga do­bio iz­bo­re. HDZ hu­ška pro­tiv Sr­ba i on­da ko­ali­ra sa Sr­bi­ma. I opet do­bi­va iz­bo­re. Pri­mje­ću­je­te li obra­zac ko­ji se po­nav­lja? Ne­ma to­ga što HDZ ni­je na­pra­vio, uni­štio, de­vas­ti­rao, raz­mon­ti­rao u ovih če­t­vrt sto­lje­ća. A hr­vat­ski bi­ra­či i da­lje gla­sa­ju za taj is­ti HDZ. Taj is­ti HDZ i da­nas je uvjer­lji­vo naj­po- Kad se ova­ko po­bro­je stva­ri, a po­bro­je­ni pri­mje­ri tek su dje­lić ukup­nog HDZ-ova opu­sa štet­nih od­lu­ka, ig­no­ran­ci­je i li­ce­mjer­ja, do­is­ta vri­je­di za­pi­ta­ti se kak­vim se to kri­te­ri­ji­ma vo­de hr­vat­ski gra­đa­ni i bi­ra­či pu­lar­ni­ja hr­vat­ska stran­ka. Ono što bi se u nor­mal­nim ze­ma­lja­ma sma­tra­lo pa­ra­dok­som u Hr­vat­skoj je pos­ta­lo te­melj­no pra­vi­lo. Po­li­tič­ka za­ko­ni­tost. Po­učak ko­ji nit­ko us­tva­ri ni­je us­pio sru­ši­ti. Kad se ova­ko po­bro­je stva­ri, a po­bro­je­ni pri­mje­ri tek su dje­lić ukup­nog HDZ-ova opu­sa štet­nih od­lu­ka, ig­no­ran­ci­je i li­ce­mjer­ja, do­is­ta vri­je­di za­pi­ta­ti se kak­vim se to kri­te­ri­ji­ma vo­de hr­vat­ski gra­đa­ni i bi­ra­či. I ima li uop­će smis­la upo­zo­ra­va­ti na HDZ-ovu po­li­ti­ku. Pro­baj­mo za­mis­li­ti što bi se do­go­di­lo da je SDP pot­pi­sao ar­bi­tra­žu sa Slo­ve­ni­jom. Ili da je SDP do­nio za­kon o kon­ce­si­ja­ma. Ili da je SDP ras­pro­dao ili op­ljač­kao dr­žav­nu imo­vi­nu. Nje­mu su se i zbog ma­njih stva­ri di­za­li ša­to­ri. Ali HDZ je i da­lje naj­ja­ča, po­bjed­nič­ka, prak­tič­ki sto­žer­na stran­ka hr­vat­skog na­ro­da. Obraz­lo­že­nje je za­pra­vo jed­nos­tav­no. Ako već net­ko tre­ba ras­pro­da­va­ti te­ri­to­rij, uni­šta­va­ti imo­vi­nu, pljač­ka­ti, la­ga­ti, uni­šta­va­ti, do­no­si­ti lo­še od­lu­ke i pro­fi­ti­ra­ti od njih, on­da je bo­lje da to či­ne “na­ši” ne­go “nji­ho­vi”. Ra­di se o men­ta­li­te­tu ple­me­na. Hr­vat­ski bi­ra­či, oni ko­ji go­di­na­ma ve­ćin­ski po­dr­ža­va­ju stran­ku ko­ja im ra­di o gla­vi, ra­di­je će pod­ni­je­ti sve ne­po­dop­šti­ne HDZ-a, ne­go nje­mu kon­ku­rent­skih stra­na­ka. Zvu­či zas­tra­šu­ju­će, a opet ta­ko lo­gič­no. HDZ je mo­žda loš, ali je ma­kar nji­hov. Nje­go­ve od­lu­ke su mo­žda po­gub­ne, ali lak­še će ih se pro­gu­ta­ti od SDP-ovih ili ne­kih dru­gih. Pa ma­kar nam svi­ma za­pi­nja­le u gr­lu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.