Kad emo­tiv­ne div­lja­ku­še umi­ru na sce­ni

Express - - PRVA STRANICA -

na­lis­ta i mr­lja­vog li­ka do čvr­stog i pu­no­krv­nog Kr­le­ži­na ju­na­ka. Ali, s ob­zi­rom na to da su ovo ko­lo vo­di­le sa­me že­ne i je­di­no že­ne, ono če­mu je pu­bli­ka svje­do­či­la bi­la je lo­go­re­jič­nost kr­le­ži­jan­skih re­če­ni­ca i ti­je­ko­va mis­li pre­kri­ve­na ko­pre­nom žen­sko­ga. Div­lja­ku­še, emo­tiv­ne pa­će­ni­ce, sen­zu­al­ne mač­ke, po­roč­ne do gra­ni­ce s mu­škoš­ću, re­da­te­lji­ca je pri­ču o Ani za­okre­nu­la u smje­ru svih ni­jan­si nje­zi­na ka­rak­te­ra, pos­to­je­ćih, za­miš­lje­nih, ali sva­ka­ko nes­tvar­nih s ob­zi­rom na to da je ri­ječ o iz­miš­lje­nom ka­rak­te­ru, uvo­de­ći pu­bli­ku u taj žr­vanj ras­pa­me­će­nim dje­voj­ka­ma ko­je po­lu­go­le mah­ni­ta­ju po sce­ni, kr­le­ži­jan­ski umi­ru od slom­lje­nog sr­ca, ali jed­na­ko kr­le­ži­jan­ski ba­ca­ju drv­lje i ka­me­nje po fić­fi­ri­ći­ma tru­le kom­pa­ni­je dva­de­se­tog sto­lje­ća. Pred­sta­va se odvi­ja­la na otvo­re­nom, u sre­di­štu sce­ne na­la­zi se su­ha fon­ta­na, okru­žu­je ih grm­lje ko­je dje­voj­ke u jed­nom tre­nut­ku kre­nu bje­so­muč­no žva­ka­ti, a pred kraj do­go­di se i je­dan lez­bij­ski tre­nu­tak. Ma­noj­lo­vić je us­pje­la sta­vi­ti glu­mi­ce u mo­dus po­go­na ko­jim je Kr­le­ža is­pi­sao ti­su­će stra­ni­ca svo­jih ro­ma­na, dra­ma i ese­ja. Kr­le­žin ži­vo­tinj­ski na­gon da iz se­be is­tre­se sva svo­ja ogor­če­nja na­šao je oblik u ovoj pred­sta­vi.

Ana Vu­čak glu­mi

jed­nu od ulo­ga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.