Zdrav­ko Ma­rić oči­to u ovoj vla­di ču­va važ­ni­je stva­ri od svo­jeg obra­za

Nit­ko ga i ni­šta ne mo­že do­tak­nu­ti, ni do­ku­men­ti, ni svje­do­ci, ni zdra­vi ra­zum. Čvr­sto sto­ji dok oko nje­ga - i zbog nje­ga - pa­da­ju vla­de i ru­še se ko­ali­ci­je

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še: TO­MIS­LAV KLAUŠKI

Mi­nis­tar Zdrav­ko Ma­rić se mo­žda do­ima krh­kim, ona­ko ne­vi­nim i ne­za­šti­će­nim, ali is­pod te krin­ke kri­je se pra­vi su­per­he­roj po­li­tič­ke sce­ne. Nit­ko ga i ni­šta ne mo­že do­tak­nu­ti, ni do­ku­men­ti ni svje­do­ci ni zdra­vi ra­zum. Čvr­sto sto­ji dok oko nje­ga - i zbog nje­ga - pa­da­ju Vla­de i ru­še se ko­ali­ci­je. Snaž­ni­ji je od pre­mi­je­ra, za­šti­će­ni­ji od bi­lo ko­jeg mi­nis­tra, pos­to­ja­ni­ji od bi­lo kak­ve ko­ali­ci­je, imun na na­pa­de, za­šti­ćen po­put lič­kog med­vje­da. (Ko­li­ko god ta us­po­red­ba bi­la ne­prik­lad­na za ovog fi­nog deč­ka.). Ne di­ra ga ni či­nje­ni­ca da je u zad­njih par go­di­na pao na ne­ko­li­ko tes­to­va. Pao je na Plen­ko­vi­će­vu tes­tu lo­jal­nos­ti jer je u biv­šoj Vla­di kom­plo­ti­rao pro­tiv vlas­ti­tog pre­mi­je­ra Ore­ško­vi­ća i pro­tiv ko­ali­cij­skih part­ne­ra iz Mos­ta. Pao je na tes­tu vje­ro­dos­toj­nos­ti jer je u raz­ma­ku od sa­mo dva mje­se­ca go­vo­rio da je “do­bro in­for­mi­ran o sta­nju u Agro­ko­ru” te da je to “do­bra kom­pa­ni­ja”, po­tom da ni­je imao poj­ma o sta­nju u Agro­ko­ru, ia­ko su ovo­ga tjed­na u me­di­ji­ma osva­nu­li do­ka­zi pre­ma ko­ji­ma je Ma­rić još kra­jem proš­le go­di­ne imao uvid u lo­še sta­nje Agro­ko­ra kad je na­vi­jao da se nje­go­voj biv­šoj kom­pa­ni­ji do­di­je­li kre­dit HBOR-a. Pao je i na tes­tu ko­le­gi­jal­nos­ti jer je ru­šio svo­je ko­le­ge mi­nis­tre u biv­šoj Vla­di, ru­šio je pre­mi­je­ra ka­ko bi za­uzeo nje­go­vo mjes­to, a sa­da dr­ži ovu Vla­du i pre­mi­je­ra ta­ocem svo­jih po­gre­ša­ka. Ko­nač­no, pao je i na tes­tu po­li­tič­ke pris­toj­nos­ti: jed­na Pao je i na tes­tu ko­le­gi­jal­nos­ti jer je ru­šio svo­je ko­le­ge mi­nis­tre u biv­šoj vla­di, ru­šio je pre­mi­je­ra ka­ko bi za­uzeo nje­go­vo mjes­to, a sa­da dr­ži ovu vla­du i pre­mi­je­ra ta­ocem svo­jih po­gre­ša­ka gre­ška mo­že se opros­ti­ti, dvi­je oma­ške mo­gu se do­go­di­ti, ali ova la­vi­na do­ka­za pro­tiv Ma­ri­ća i tvrd­nje o nje­go­vu mu­lja­nju i umi­je­ša­nos­ti u Agro­kor na­pros­to va­pe za os­tav­kom. Most je ovo­ga tjed­na u Saboru spo­me­nuo spa­ša­va­nje obra­za: Ma­rić oči­to u ovoj Vla­di ču­va važ­ni­je stva­ri od svog obra­za. Pa što to Ma­ri­ća či­ni ne­s­mje­nji­vim i ne­za­mje­nji­vim u Vla­di? (Osim onog o če­mu svi go­vo­re.) Ni nje­go­va opje­va­na kom­pe­ten­ci­ja ni­je baš im­pre­siv­na. Bio je osam go­di­na u Mi­nis­tar­stvu fi­nan­ci­ja dok su po­rez­ni­ci za­obi­la­zi­li Agro­kor. Bio je če­ti­ri go­di­ne di­rek­tor u Agro­ko­ru dok su se la­ži­ra­le bi­lan­ce, iz­da­va­le mje­ni­ce i fir­ma vo­di­la u pro­past. Kao mi­nis­tar hva­li se ve­li­kim us­pje­si­ma u ba­lan­si­ra­nju bu­dže­ta, ali ne­ki ka­žu da bi i “nji­ho­va ba­ba zna­la ova­ko sma­nji­va­ti ra­sho­de”, dok mno­gi pri­go­va­ra­ju što Ma­rić na­bi­ja po­re­ze us­pješ­nim gra­na­ma po­put tu­riz­ma, a po­ja­vi­le su se i kri­ti­ke zbog naj­a­ve vra­ća­nja HZZO-a u dr­žav­nu riz­ni­cu. Uglav­nom, po­red ci­je­le te pom­pe još ni­smo osje­ti­li taj mi­nis­tar­ski ge­nij Zdrav­ka Ma­ri­ća. Pa ipak, on pre­živ­lja­va i do­mi­ni­ra u Vla­di. To­mis­lav Ka­ra­mar­ko je ru­šio Ore­ško­vi­ća, pa srušio se­be, ka­ko bi Ma­ri­ća pos­ta­vio za pre­mi­je­ra. HNS je di­zao ru­ku za nje­go­vu smje­nu, pa mu se on­da pri­dru­žio u Vla­di. Plen­ko­vić mr­zi kad se do­vo­di u pi­ta­nje nje­gov auto­ri­tet, ali ipak tr­pi na­pa­de zbog Ma­ri­ća. Ko­ji čak ni­je ni član HDZ-a. Zdrav­ko Ma­rić je su­per­he­roj, a Hr­vat­ska je nje­gov Got­ham. Do­nald od Du­ba­jia ku­pit će Hr­vat­sku, a tko je on? Do­no­si­mo ži­vot­nu pri­ču o jed­nom od naj­bo­ga­ti­jih lju­di na svi­je­tu Hu­mo­ris­tič­ni pri­log - je­dan i je­di­ni Sa­ti­ri­kon Ne­ma bo­ljeg iz­vo­ra smi­je­ha od na­še po­li­tič­ke eli­te. Pro­vje­ri­te za­što Par­lov je bio heroj mo­je ku­će, a Ti­to me gla­dio po ko­si Le­gen­dar­ni glu­mac Slav­ko Šti­mac ot­kri­va taj­ne na­še ki­ne­ma­to­gra­fi­je Ve­li­ka pri­ča o tri de­set­lje­ća Eu­ro­ka­za Ka­ko je bi­jes stvo­rio fes­ti­val, ot­kri­va ute­me­lji­te­lji­ca Gor­da­na Vnuk

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.